Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  ијул 2013

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | АЗӘРБАЈҸАН

Азәрбајҹана сәјаһәт

Азәрбајҹана сәјаһәт

АЗӘРБАЈҸАН Ҹәнуби Гафгазын үч өлкәсиндән ән бөјүјүдүр. Тәхминән мин ил бундан әввәл түрк тајфалары күтләви шәкилдә бу әразидә мәскән салмаға башлады. Бу көчәриләр јерли әһалинин, јерли әһали исә онларын бәзи адәт-әнәнәләрини мәнимсәмишләр. Буна ҝөрә дә тәәҹҹүблү дејил ки, Азәрбајҹан дили түрк вә түркмән дилләринә чох охшајыр.

Азәрбајҹан халгы ҝүләрүзлүјү вә меһрибанлығы илә таныныр. Аилә вә гоһумлуг бағлары чох мөһкәмдир, онлар хејирдә-шәрдә бир-бирләринә әл тутурлар.

Бир халг кими, азәрбајҹанлылар мусигини вә поезијаны севирләр. Мусигинин бир жанры олан муғам классик Азәрбајҹан нәзм әсәрләринин халг чалғы аләтләринин мүшајиәтилә ифа едилмәсидир. Ханәндә әнәнәви муғамын әсасларыны билмәлидир вә онун импровизә етмәк мәһарәти олмалыдыр.

Азәрбајҹан мәдәнијјәтиндә чајын өз јери вар

 Азәрбајҹан мәдәнијјәтиндә чајын өз јери вар. Чај армуду стәканда кәллә гәндлә ичилир. Адәтән, чајын јанында сүфрәјә лимон вә ләб-ләби дә гојулур. Чај евләринә ән уҹгар кәндләрдә белә раст ҝәлмәк олар.

Өлкәнин шәргиндә јерләшән Хәзәр дәнизи нәрә балыгларынын мәскәнидир. Нәрәкимиләрә аид олан ағ балыг (белуга) 100 илдән чох јашајыр. Индијәдәк бу дәниздә тутулан ән бөјүк ағ балыглардан биринин узунлуғу 8,5 метр, чәкиси исә 1297 килограм олмушдур. Нәрә балыглары мәшһур вә баһалы гара күрүсүнә ҝөрә гијмәтли балыг һесаб едилир.

Азәрбајҹанлылар Аллаһ һагда сөһбәт етмәји севән диндар инсанлардыр. Әһалинин бөјүк гисми мүсәлмандыр. Әксәријјәти азәрбајҹанлы олан миндән чох Јеһованын Шаһиди дә дахил олмагла, бурада диҝәр динләр дә вар.

Азәрбајҹан халг ифачылары

БИЛИРСИНИЗМИ?

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын васитәсилә инсанлара Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә көмәк едирләр. Бу вәсаит, Азәрбајҹан дили дә дахил олмагла, 250-дән чох дилдә әлчатандыр.