ОЈАНЫН! Ијул 2013 | Етираз аксијалары проблемләрин һәллидирми?

Журналын бу сајындан дүнјада етираз аксијаларынын артмасынын сәбәбләри вә вәзијјәтдән чыхыш јолу һагда өјрәнин.

Дүнјадан хәбәрләр

Мөвзулар: иш үчүн мүсаһибәләрдә ајры-сечкилик вә Австралијада түтүн ширкәтләри илә әлагәдар јени ганун.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Ушағын тутмасы тутанда

Ушағыныз чығыр-бағыр саланда нә едә биләрсиниз? Мүгәддәс Китабын мәсләһәтләри бу проблемин өһдәсиндән ҝәлмәјә сизә көмәк едәҹәк.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Етираз аксијалары проблемләрин һәллидирми?

Етираз аксијалары дәјишиклик үчүн ҝүҹлү тәкан ола биләр. Бәс бу аксијалар әдаләтсизлијә, рүшвәтхорлуға вә зүлмә сон гојаҹагмы?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һара бахырдым, һәр јердә һагсызлыг ҝөрүрдүм

Шимали Ирландијадан олан бир ҝәнҹи әсил әдаләтин неҹә бәргәрар олаҹағына даир бахышыны дәјишмәјә нә тәшвиг етди?

Таныш олун: әләкечмәз бархан пишији

Бархан пишији һагда нә вахтса ешитмисинизми? Бу пишијин нәјә ҝөрә әләкечмәз олдуғу һагда өјрәнин.

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Азәрбајҹана сәјаһәт

Азәрбајҹан халгы ҝүләрүзлүјү вә меһрибанлығы илә таныныр. Азәрбајҹан вә онун мәдәнијјәти илә таныш олун.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Аллаһын Падшаһлығы

Бәзиләри инанырлар ки, Аллаһын Падшаһлығы мөмин инсанларын үрәјиндәдир вә ја ону инсанлар тәсис едә биләр. Бәс Мүгәддәс Китаб нә дејир?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Гүтб сүнбүлгыранынын шахтајадавамлы бејни

Неҹә олур ки, бу балаҹа һејванын бәдән температуру донма температурундан ашағы дүшүр, амма о өлмүр?

Әлавә олараг сајтда

Сәһһәтимдә проблем варса — II һиссә

Ҹидди хәстәликдән әзијјәт чәкән, лакин никбин олмағы өјрәнән ҝәнҹләр һагда охујун.

Јагубун оғулларынын һекајәси

Гардашын, баҹын вә ја достун истәдијин шеји аланда буна мүнасибәтин неҹә олмалыдыр?