Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Веб-сајтымыза дәрһал дахил ола биләрсиниз!

Веб-сајтымыза дәрһал дахил ола биләрсиниз!

Бу сајдан етибарән «Ојанын!» журналында QR (инҝилисҹә quick response — чевик ҹаваб) кодлар јерләшдириләҹәк. QR код нәдир? QR код веб-сајтымыза дәрһал дахил олмаға имкан верән хүсуси матриса кодудур. Бунун үчүн сизә камерасы вә Интернетә чыхышы олан планшет вә ја смартфон лазымдыр.

  1.   QR кодлары охуја билән програмы јүкләјин.

  2.   Програмы ачын.

  3.   QR коду скан един.

Сиз бирбаша веб-сајтымыза дахил олаҹагсыныз!