Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА

Мәишәт зоракылығына сон!

Мәишәт зоракылығына сон!

Вәзијјәт 1: Ајтәнин * валидејнләри онлара гонаг ҝәлмишди. Онлар гызлары вә күрәкәнләри илә ширин-ширин сөһбәт едиб бирҝә хош вахт кечирдиләр. Јәгин, һәр бир валидејн гызы илә бу ҹүр мүлајим, хејирхаһ давранан күрәкәнлә фәхр едәрди.

Вәзијјәт 2: Ајаз чох һирслидир. Вә о, һәмишәки кими өз һирсини арвадыны шиллә-тәпик алтына салмагла, сачындан тутуб сүрүтләмәклә вә башыны дивара вурмагла чыхарыр.

ТӘӘҸҸҮБЛҮСҮ одур ки, һәр ики вәзијјәтдә сөһбәт ејни аиләдән ҝедир.

Арвадына ҝүн вериб ишыг вермәјән бир чох кишиләр кими, Ајаз да ҹәмијјәт ичиндә вә ја гајынана-гајыната јанында өзүнү «мәләк» кими неҹә апармағы јахшы билир. Анҹаг арвады илә тәк галанда дөнүр ҹәллада.

Ајаз кими бир чох кишиләр дава-далашын ади һал олдуғу аиләләрдә бөјүјүбләр вә она ҝөрә дә фикирләширләр ки, онларын бу ҹүр давранмасы  нормал, һәтта мәгбулдур. Анҹаг мәишәт зоракылығына һеч нә илә һагг газандырмаг олмаз. Мәһз буна ҝөрә дә әксәр инсанлар киминсә өз арвадыны дөјдүјүнү ешидәндә дәһшәтә ҝәлирләр.

Бунунла белә, мәишәт зоракылығы бүтүн дүнјада актуал проблем олараг галыр. Мисал үчүн, Бирләшмиш Штатларда апарылан арашдырма нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, өлкә үзрә гајнар хәтләрә ҝүн әрзиндә мәишәт зоракылығы илә бағлы орта һесабла дәгигәдә 16-дан чох зәнҝ дахил олур. Мәишәт зоракылығы бүтүн мәдәни, игтисади вә сосиал сәрһәдләри ашараг епидемик һал алыб. Бир чох һаллар барәдә полисә вә диҝәр сәлаһијјәтли гурумлара хәбәр верилмәдији үчүн, шүбһәсиз ки, вәзијјәт статистикада ҝөстәриләндән даһа аҹынаҹаглыдыр *.

Мәишәт зоракылығынын бу гәдәр ҝениш јајылмасы инсанларда суаллар доғурур: неҹә ола биләр ки, киши кимәсә, әләлхүсус арвадына гаршы белә әзазил даврансын? Арвадына зүлм едән киши дәјишә биләрми?

Бу журналы дәрҹ едән Јеһованын Шаһидләри әминдирләр ки, Мүгәддәс Китабдакы практики мәсләһәтләр зүлмкар кишиләрә давранышларыны дәјишмәјә көмәк едә биләр. Бәс бу, асандыр? Хејр. Мүмкүндүр? Бәли! Мүгәддәс Китабдакы тәлимләр сајәсиндә бир чох зүлмкар адамлар дәјишиб хејирхаһ вә һөрмәтҹил олублар (Колослулара 3:8—10). Трој вә Валеријанын аилә һәјаты буна бир нүмунәдир.

Тәзә-тәзә мүнасибәтләриниз неҹә иди?

Валерија: Нишан ҝүнү Трој мәнә елә шиллә чәкди ки, јери дүз бир һәфтә ҝетмәди. Еләдији һәрәкәтә ҝөрә дөнә-дөнә үзр истәди, сөз верди ки, бир дә белә шеј олмајаҹаг.  Евләнәндән сонра мән бу сөзләри чох ешитдим.

Трој: Һәтта ән хырда бир шеј белә, мәсәлән, јемәјин сүфрәјә бир аз ҝеҹ ҝәлмәси мәни өзүмдән чыхарырды. Бир дәфә Валеријаны түфәнҝин гундағы илә дөјмүшдүм. Башга вахт исә ону о гәдәр вурмушдум ки, дедим, јәгин, өлүб. Сонра арвадымы горхутмаг үчүн бычағы оғлумузун боғазына дирәјәрәк ону өлдүрмәклә һәдәләдим.

Валерија: Мән даим горху ичиндә јашајырдым. Бәзән евдән гачыр, бир дә Трој сакитләшәндә гајыдырдым. О, мәни бәрк дөјсә дә, тәһгирләринә дөзмәк бундан да бетәр иди.

Трој, сиз һәмишә зоракы инсан олмусунуз?

Трој: Һә, ушаглыгдан белә идим. Бизим евдә һәмишә дава-далаш олуб. Атам тез-тез анамы ҝөзүмүзүн габағында дөјүрдү. О, бизи атыб ҝедәндән сонра анам башга бир киши илә јашамаға башлады. О да анама ҝүн вермирди. Һәтта баҹымы вә мәни зорламышды. Бунун үстүндә ону һәбс етдиләр. Әлбәттә, мән баша дүшүрәм ки, бунларын һеч бири һәрәкәтләримә һагг газандырмыр.

Валерија, амма сиз әринизи тәрк етмәдиниз. Нәјә ҝөрә?

Валерија: Горхурдум. Фикирләширдим, бирдән изимә дүшүб мәни тапар, һәм мәни, һәм дә валидејнләрими өлдүрәр; јахуд полисә шикајәт етсәм, вәзијјәт даһа да ағырлашар.

Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады. Әввәл-әввәл ону јени достларына гысганырдым вә дүшүнүрдүм ки, ону бу гәрибә «сектадан» хилас етмәлијәм. Бундан сонра мән тәкҹә Валеријаја гаршы јох, Јеһованын Шаһидләринә гаршы да гәддарлашдым. Анҹаг бир дәфә үрәкҝетмәләри олан дөрдјашлы оғлумуз Даниел тәхминән үч һәфтә хәстәханада јатмалы олду. Бу мүддәт әрзиндә Јеһованын Шаһидләри бизим үчүн чох шеј етдиләр, һәтта алтыјашлы гызымыз Дасираја онлар бахырдылар. Бир дәфә ҝеҹә нөвбәсиндән гајыдан бир Шаһид бүтүн ҝүнү Даниели сахламышды ки, Валерија бир аз јатыб динҹәлсин. Мәним кобуд рәфтар етдијим бу инсанлардан ҝөрдүјүм јахшылыг мәнә дәрин тәсир бағышлады. Онда ҝөрдүм ки, Аллаһа ибадәт едән инсан әслиндә неҹә олур вә Шаһидләрдән мәнә  Мүгәддәс Китабы өјрәтмәләрини хаһиш етдим. Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә мән билдим ки, әр арвады илә неҹә давранмалы вә неҹә давранмамалыдыр. Мән кобуд вә тәһгирамиз һәрәкәтләрин дашыны һәмишәлик атдым вә Јеһованын Шаһиди олдум.

Хасијјәтинизи дәјишмәјә Мүгәддәс Китабын һансы принсипләри көмәк етди?

Трој: Садаламагла гуртармаз. Мәсәлән, 1 Петер 3:7 ајәсиндә дејилир ки, мән һәјат јолдашымы гијмәтләндирмәли, она һөрмәт етмәлијәм. Галатијалылара 5:23 ајәси һәлим вә тәмкинли олмаға тәшвиг едир. Ефеслиләрә 4:31 ајәсиндә «тәһгирамиз данышыг» писләнир. Ибраниләрә 4:13 ајәсиндә дејилир ки, Аллаһын ҝөзү гаршысында «һәр шеј апачыг»дыр. Јәни һеч ким ҝөрмәсә дә, Аллаһ мәни ҝөрүр. Мән һәмчинин өјрәндим ки, киминлә отуруб-дурдуғума фикир вермәлијәм, чүнки «пис достлар јахшы вәрдишләри корлајыр» (1 Коринфлиләрә 15:33). Бу, һәгигәтән дә, беләдир, чүнки мәни гызышдыран көһнә достларым иди. Онлар дејирдиләр ки, «арвадын башынын үстүндән јумруғу әскик етмәк олмаз, јохса һәддини ашар».

Бәс инди аилә мүнасибәтләриниз неҹәдир?

Валерија: Трој 25 илдир ки, Јеһованын Шаһидидир. О вахтдан бәри әрим мәнә зәриф мәһәббәт бәсләјир, о, хејирхаһ вә диггәтҹил олуб.

Трој: Тәәссүф ки, кечмиши дәјишә билмәрәм. Арвадым бу ҹүр гәддар рәфтарыма лајиг дејилди. Јешаја 65:17 ајәсиндәки сөзләрин јеринә јетмәсини сәбирсизликлә ҝөзләјирәм ки, аиләмә јашатдығым о аҹы анлар јаддашлардан силинсин.

Мәишәт зоракылығындан әзијјәт чәкән аиләләрә сиз нә мәсләһәт ҝөрәрдиниз?

Трој: Әҝәр сиз аилә үзвләринизлә гәддар давранырсынызса вә онлары тәһгир едирсинизсә, көмәјә еһтијаҹыныз олдуғуну гәбул един вә чалышын, ону әлдә едәсиниз. Көмәји бир чох јерләрдән тапмаг олар. Мәсәлән, мәнә дәрин көк салмыш зоракы давранышы тамамилә тәрҝитмәјә Мүгәддәс Китабы Јеһованын Шаһидләри илә арашдырмаг вә онларла даим үнсијјәтдә олмаг көмәк етди.

Валерија: Вәзијјәтинизи киминсә вәзијјәти илә мүгајисә етмәјә, јахуд: «Јахшысы будур, белә елә», — дејәрәк мәсләһәт верән кәсләрин сөзүнә гулаг асмаға тәләсмәјин. Дүздүр, нәтиҹә һамынын аиләсиндә ејни олмур, анҹаг инди арамыздакы ҝөзәл мүнасибәтләри ҝөрәндә дејирәм, нә јахшы аиләми дағытмадым!

МӘИШӘТ ЗОРАКЫЛЫҒЫНА СОН

Мүгәддәс Китабы арашдырмағын сајәсиндә бир чох кишиләр хасијјәтләриндә лазыми дәјишикликләр етмишләр

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһ тәрәфиндән илһамланмышдыр вә тәлим, тәнбеһ, ислаһ вә салеһлик јолунда тәрбијә үчүн фајдалыдыр» (2 Тимотејә 3:16). Бу мәгаләдә һаггында сөһбәт ҝедән Трој кими, бир чохлары да Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләринә гулаг асыб өз дүшүнҹә вә давранышларыны дәјишә билмишләр.

Билмәк истәјәрдинизми, Мүгәддәс Китабын сизин никаһыныза даһа неҹә фајдасы дәјә биләр? Даһа әтрафлы мәлумат үчүн јахынлығынызда јашајан Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја www.jw.org сајтына дахил олун.

^ абз. 3 Бу мәгаләдә бәзи адлар дәјишдирилиб.

^ абз. 8 Гејд етмәк лазымдыр ки, арвадлары тәрәфиндән дөјүлән кишиләр дә аз дејил. Бунунла белә, мүраҹиәтләр ҝөстәрир ки, мәишәт зоракылығында тәгсиркар әксәр һалларда кишиләр олур.