Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | ИНДОНЕЗИЈА

Индонезијаја сәјаһәт

Индонезијаја сәјаһәт

ИНДОНЕЗИЈА тәхминән 17 000 ададан ибарәт олан бир өлкәдир. Әһалиси чох меһрибан, сәбирли, нәзакәтли вә гонагпәрвәрдир.

Адәтән, индонезијалыларын менјусуна дүјү вә онун јанында аҹы әдвијјатларла һазырланмыш хөрәкләр, еләҹә дә мејвә дахилдир. Бәзи бөлҝәләрдә аилә әнәнәјә ујғун олараг халчанын үстүндә отурур, әлләрилә јемәкдән ҝөтүрүб, дүјү илә гарышдырыб јејирләр. Бир чох индонезијалылара ҝөрә, јемәји белә јејәндә даһа дадлы олур.

Дуриан — ичәрисиндә гајмағабәнзәр мәти олан бир мејвәдир. Кәскин гохусу олса да, чохлары ону ләззәтлә јејир

Индонезијалылар сәнәткарлығы, рәгси вә мусигини севирләр. Анклонг индонезијалыларын милли мусиги аләтидир. Бу аләт чәрчивәдән сәрбәст вәзијјәтдә асылан бош бамбуг чубугларындан ибарәтдир. Бу чубуглары елә көкләјирләр ки, аләтә вуранда вә ја ону силкәләјәндә мүәјјән нота вә ја аккорда ујғун сәс чыхартсын. Ифа заманы һәр ифачы өз аләтини лазыми вахтда силкәләмәлидир ки, мелодија алынсын.

Суматра вә Калимантанын јағыш мешәләриндә раст ҝәлинән орангутан ағаҹда јашајан ән ири һејван сајылыр. Еркәк орангутанын чәкиси 90,7 килограм, голларынын ачыг вәзијјәтдә үмуми узунлуғу 2,4 метрдир

Ерамызын XV әсринә кими Индонезијада әввәлҹә һиндуизм, сонра исә буддизм дини ҝениш јајылмышдыр. Артыг XVI әсрдә ислам дини Индонезија мәдәнијјәтинә ајаг ачды. Әдвијјатлар сорағында олан авропалылар исә бу торпаглара илк гәдәмләрини XVI әсрдә гојмуш вә өзләри илә бирликдә христиан динини ҝәтирмишдиләр.

 Мүгәддәс Китаб үзрә үмумдүнја маарифләндирмә иши илә танынан Јеһованын Шаһидләри Индонезијада 1931-ҹи илдән бәри фәалијјәт ҝөстәрирләр. Һал-һазырда Индонезијада онларын сајы 22 000-дән чохдур. Бурада онлар лал-кар инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн сәј ҝөстәрирләр. Бу јахынларда Јеһованын Шаһидләринин жест дилиндә тәшкил етдији хүсуси јығынҹаға — Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсинә 500-дән чох адам ҝәлмишди.

«Ојанын!» журналы, Индонезија дили дә дахил олмагла, 98 дилдә чыхыр