Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Дүнјадан хәбәрләр

БИРЛӘШМИШ ШТАТЛАР

2012-ҹи ил октјабрын 29-дан башланан һәфтәдә Нју–Јорк шәһәриндә гәтл һадисәләринин, һүҹум чәкмә вә сојғунчулуг һалларынын сајы 2011-ҹи илин ејни беш ҝүнү илә мүгајисәдә кәскин шәкилдә азалмышдыр. Бунун сәбәби Бирләшмиш Штатларын шәрг саһилләрини өз ҹәнҝинә алан «Сенди» гасырғасы уҹбатындан бир чох әразиләрин ишыгсыз галмасы иди. «Тәбии фәлакәтдән вә ја [2001-ҹи ил сентјабрын 11-дә баш верән террор һадисәси] кими иримигјаслы фаҹиәдән сонра ҝүндәлик төрәдилән ҹинајәтләрин сајы азалыр», — дејә Нју-Јорк Полис Департаментинин тәмсилчиси Пол Браун гејд етмишди. Лакин ев јарма һалларында артым мүшаһидә олунмасы Брауну тәәҹҹүбләндирмәмишди. О демишди: «Чох јерләрдә ишыг јохдур».

АНТАРКТИДА

Алимләр нараһатдырлар ки, Антарктиданын еколоҝијасы јад ҹанлыларын ахыны уҹбатындан тәһлүкә алтындадыр. Һәр ил материкә ҝәлән он минләрлә инсанын һәр бири өзләри дә билмәдән ајаггабыларына вә ја чанталарына јапышмыш, орта һесабла, 9,5 тохум ҝәтирир. Јад биткиләр популјасијалары артыг Гәрби Антарктида јарымадасында ашкар олунуб.

НИДЕРЛАНД

83 јашлы гадын 3D лазер принтеринин көмәји илә титандан һазырланмыш алт чәнә сүмүјүнүн көчүрүлдүјү илк инсан олуб. Инфексија уҹбатындан чәнәси сырадан чыхмыш бу пасиент инди нормал јејә, нәфәс ала вә даныша билир. Лазер принтери әридилмиш титаны лајбалај төкәрәк гадынын чәнә сүмүјүнүн охшарыны јаратмыш вә һәмин сүмүк ҹәрраһијјә јолу илә хәстәјә көчүрүлмүшдүр.

АЛМАНИЈА

Бир груп инсан арасында апарылан тәдгигатлар ҝөстәрир ки, Алманијанын бәзи иҹтимаи јерләриндә сигарет чәкмәк гисмән гадаған едилдикдән сонра бир ил әрзиндә хәстәханалара стенокардија илә мүраҹиәт едән инсанларын сајы 13,3 фаиз, үрәк тутмасы илә мүраҹиәт едәнләрин сајы исә 8,6 фаиз азалмышдыр.