Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Сағламлыг

Сағламлыг

Ҹанымызын гејдинә галыб-галмамағымызын Аллаһ үчүн бир әһәмијјәти вармы?

«Шәраб дүшкүнү олан әјјашлара, әт гапан гарынгулулара гошулма» (Сүлејманын мәсәлләри 23:20).

БУ, НӘ ҮЧҮН ВАҸИБ МӘСӘЛӘДИР?

Мүгәддәс Китаб тибби вә ја инсанын һәр бир һәрәкәтини тәнзимләјән китаб олмаса да, орада сағламлыға даир Аллаһын бахышы әкс олунуб вә буну арашдырмағын сизә бөјүк хејири дәјә биләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китабын бир чох ајәләриндә ҹанымызын гејдинә галыб-галмадығымыза Аллаһын неҹә мүнасибәт ҝөстәрдији јазылыб. Мәсәлән, орада ифратчылыг, јәни әјјашлыг вә гарынгулулуг кими зәрәрли вәрдишләр мүһакимә олунур (Сүлејманын мәсәлләри 23:20). Гәдим исраиллиләрә верилмиш Гануна хәстәликләрин јајылмасынын, һәтта онларын бәзиләринин јаранмасынын гаршысыны алан ҝөстәришләр дахил едилмишди. Ганунда һәмчинин бәдбәхт һадисәләрин баш вермәмәси үчүн габагҹадан ҝөрүлә биләҹәк конкрет тәһлүкәсизлик тәдбирләриндән дә бәһс едилирди (Ганунун тәкрары 22:8). Ајдындыр ки, Мүгәддәс Китаб бизи ҹанымызын гејдинә галмаға вә сағламлығымызы горумаг үчүн лазыми тәдбирләр ҝөрмәјә тәшвиг едир.

 Мүгәддәс Китабда инсанын хәстәләнмәсинин сәбәби неҹә изаһ едилир?

Ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја [ҝирди]» (Ромалылара 5:12).

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бир чохлары дүшүнүр ки, хәстәликләр садәҹә олараг тәкамүлүн фәсадыдыр. Диҝәрләринин зәннинҹә исә, хәстәликләри төрәдәнләр пис руһлар кими мистик гүввәләрдир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Мүгәддәс Китаба әсасән, улу валидејнләримиз Адәмлә Һәвва Аллаһа гаршы үсјан галдырдыгдан сонра инсанлар хәстәләнмәјә башладылар (Ромалылара 5:12). Лакин үсјандан өнҹә Адәмлә Һәвва мүкәммәл сағламлыға малик идиләр. Онлар јахшы билирдиләр ки, гајғыкеш Аллаһын сөзүндән чыхсалар, өләҹәкләр (Јарадылыш 2:16, 17). Анҹаг онлар билә-билә Аллаһла бүтүн мүнасибәтләрини кәсдиләр вә камилликдән мәһрум олдулар *.

Аллаһа гаршы үсјан галдыран улу валидејнләримиз ҝүнаһлы тәбиәти ирсән бизә өтүрдүләр. Инсанларын хәстәликләрә бирдәфәлик сон гојмаг ҹәһдләринә бахмајараг, биз һәлә дә бу бәладан әзијјәт чәкирик.

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Аллаһын Кәламында дејилир ки, әҝәр сиз Јараданын мүдрик принсипләринә ујғун давранараг Онун илтифатыны газансаныз, ҝәләҹәкдә јер үзүндә Ҹәннәт бәрпа олунанда О, сизә мүкәммәл сағламлыг бәхш едәҹәк (Јешаја 33:24). Аллаһ ағрыны, хәстәликләри вә өлүмү һәмишәлик арадан галдыраҹағыны вәд едир (Вәһј 21:3, 4).

Мүгәддәс Китаб тибби мүдахиләни мүһакимә едирми?

«Сағлам адамларын һәкимә еһтијаҹы олмур, һәкимә хәстәләр мөһтаҹдыр» (Матта 9:12).

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бәзиләри һәкимә мүраҹиәт етмәкдәнсә, өзләриндә Аллаһ верҝиси олдуғуну иддиа едән инсанларын јанына ҝедирләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһ гәдим дөврләрдә халгы арасында лоғманларын, тәбибләрин олмасына иҹазә верирди (Јарадылыш 38:28; Колослулара 4:14). Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә дејилмир ки, мүалиҹәви биткиләрдән, мәрһәмләрдән, һәкимин тәјин етдији пәһриздән вә диҝәр мүалиҹә үсулларындан истифадә етдијинә ҝөрә Аллаһ кимисә мүһакимә едиб. Иса пејғәмбәр гејд етмишди: «Сағлам адамларын һәкимә еһтијаҹы олмур, һәкимә хәстәләр мөһтаҹдыр» (Матта 9:12).

Бунунла белә, Мүгәддәс Китаб һеч дә бүтүн мүалиҹә үсулларыны мәгбул һесаб етмир. Мәсәлән, бизим ҝүнләрдә ҝениш јајылмыш верҝили олдугларыны иддиа едән инсанларын јанына ҝетмәји, еләҹә дә спиритизмлә бағлы олан мүалиҹә үсулларыны Аллаһ мүһакимә едир (Галатијалылара 5:19—21). Мүгәддәс Китабда мүһакимә олунан бу кими үсуллары чыхмаг шәртилә, хәстәләнәндә, әҝәр мүмкүндүрсә, вахтында үстүнә дүшүб мүнасиб методла мүалиҹә олунмаг ән мүдрик һәрәкәтдир.

^ абз. 10 Бу мәгаләдә «мүкәммәл», «камил» вә «камиллик» сөзләри Аллаһын инсанлары јарадаркән онлара бәхш етдији сағлам (јәни хәстәликсиз вә өлүмсүз) вәзијјәтлә әлагәдар истифадә олунур.