Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! апрел 2013 | Мәишәт зоракылығына сон!

Мүгәддәс Китаб бир чох зоракы адамлара хасијјәтләрини дәјишиб башгаларына гаршы хејирхаһ вә һөрмәтҹил олмаға көмәк едиб.

Дүнјадан хәбәрләр

Диҝәр мөвзулар: 3D лазер принтеринин чап етдији илк протез алт чәнә сүмүјү, Антрактиданын еколоҝијасы тәһлүкә алтында.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Дил јарасы вурмајын

Әҝәр јаралајыҹы сөзләр мүнасибәтләринизә хәләл ҝәтирибсә, нә едә биләрсиниз?

INTERVIEW

Еколог иманы барәдә данышыр

Бир алимин тәкамүл, Мүгәддәс Китаб вә һәјатын әмәлә ҝәлмәси һагда фикрини нәјә ҝөрә дәјишдији һагда охујун.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мәишәт зоракылығына сон!

Мүгәддәс Китаб принсипләри ән гәддар инсанлара хасијјәтини дәјишмәјә неҹә көмәк едиб?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Индонезијаја сәјаһәт

Меһрибан, сәбирли вә гонагпәрвәр халгын мәдәнијјәти вә адәтләри илә таныш олун.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Сағламлыг

Мүгәддәс Китабда хәстәликләр вә мүалиҹә үсуллары барәдә нә дејилдијини өјрәнин.

Веб-сајтымыза дәрһал дахил ола биләрсиниз!

Веб-сајтымыза асан ҝириши тәмин етмәк үчүн «Ојанын!» журналында QR кодлардан истифадә едилир.

Әлавә олараг сајтда

Ушаглар мәнә илиширләрсә, нә едим?

Хулиганларын гурбаны оланларын чоху өзләрини әлаҹсыз һисс едирләр. Бу мәгаләдә верилән мәсләһәтләр вәзијјәти јахшылашдырмаға көмәк едәҹәк.

Јагуб, Есав вә шорба

Јагуб вә Есав һагда өјрән! Бу тапшырығы јүкләјиб чап ет вә ону рәнҝлә.