Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2013

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Ҹәннәт

Ҹәннәт

Ҹәннәт нәдир?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бәзиләринин фикринҹә, Ҹәннәт бош бир нағылдыр. Диҝәрләри исә дүшүнүр ки, Ҹәннәт јахшы инсанларын әбәди, шад-хүррәм јашадыглары, бирҝә севиндириҹи вә сәмәрәли ишлә мәшғул олдуглары ујдурулмуш јер, јәни бир хүлјадыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Ҹәннәт» сөзү алтында бәшәријјәтин бешији олан Еден бағы нәзәрдә тутулур (Јарадылыш 2:7—15). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бу бағ реал јер иди вә орада илк инсан ҹүтлүјү азар-безардан узаг, өлүмүн олмадығы бир һәјат сүрүрдү (Јарадылыш 1:27, 28). Амма онлар Аллаһа итаәтсизлик етдикләринә ҝөрә евләри олан ҹәннәти итирдиләр. Бунунла белә, бир чох Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләриндә инсанларын ҝәләҹәкдә бәрпа олунмуш Ҹәннәтдә јашајаҹаглары дејилир.

БУНУН СИЗӘ ҺАНСЫ АИДИЈЈӘТИ ВАР?

Бир мәһәббәтли Јарадан кими Аллаһын Өз садиг хидмәтчиләрини ҝөзәл ҹәннәт һәјаты илә мүкафатландыраҹағына инанмаг мәнтигли дејил? Үстәлик, Онун рәғбәтини газанмаг үчүн инсанлара нә етмәк лазым олдуғуну ачыг шәкилдә билдирмәсини дә Ондан ҝөзләмәк мәҝәр ағлабатан дејил? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ барәдә өјрәнсәниз вә Онун ганунларына табе олсаныз, Онун рәғбәтини газанаҹагсыныз (Јәһја 17:3; 1 Јәһја 5:3).

«Рәбб АлHS.3лаHS.3һ... ЕдендHS.3ә бир баHS.3ғ саHS.3лHS.3ды вHS.3ә дүзHS.3әлтдији инсаны орада јерлHS.3әшдирди» (ЈарадыHS.3лыHS.3ш 2:8).

 Ҹәннәт һарададыр?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бәзиләри Ҹәннәтин ҝөјдә, диҝәрләри исә ҝәләҹәкдә јер үзүндә бәрпа едиләҹәјинә инанырлар.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Адәмлә Һәвванын јашадығы ҹәннәт јер үзүндә олуб. Аллаһ Јер күрәсини инсанлар үчүн даими мәскән јаратмышды. Онун Кәламында дејилир ки, бизим планет әбәдијјән мөвҹуд олаҹаг (Мәзмур 104:5). Орада һәмчинин јазылыб: «Рәбб сәмаја саһибдир, јери бәшәр өвладларына верди» (Мәзмур 115:16).

Буна ҝөрә дә Аллаһын Кәламында Ҹәннәтин бәрпа едиләҹәји барәдә јазылан вәд бизи тәәҹҹүбләндирмәмәлидир. Ҹәннәтдә Аллаһ бәшәр өвладларына әбәди һәјат бәхш едәҹәк. Сүлһ вә әмин-аманлығын сону олмајаҹаг. Ағры вә дәрддән, әзаб-әзијјәтдән әсәр-әламәт галмајаҹаг. Онда инсанлар тәбиәтин мөҹүзәләриндән там шәкилдә зөвг алаҹаглар (Јешаја 65:21—23).

«АлHS.3лаHS.3һын чадыры инсанHS.3ларладыр... АлHS.3лаHS.3һ инсанHS.3ларын ҝөзлHS.3әриндHS.3ән бүтүн јашHS.3лары сиHS.3лHS.3әҹәк. АртыHS.3г нHS.3ә өлүHS.3м, нHS.3ә дHS.3әрд, нHS.3ә фHS.3әрјад, нHS.3ә дHS.3ә аHS.3ғры олаҹаHS.3г» (Вәһј 21:3, 4).

Ҹәннәтдә кимләр јашајаҹаг?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бир чох динләр өјрәдир ки, Ҹәннәтдә мөмин инсанлар јашајаҹаглар. Лакин «мөмин» сөзү чох вахт чашгынлыг јарадыр. Бәзиләринин фикринҹә, дини шәртләри, ајинләри јеринә јетирмәк вә әзбәрләнмиш дуалар етмәк кифајәтдир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһын Кәламы өјрәдир ки, Ҹәннәтдә «салеһләр» јашајаҹаг. Бәс Аллаһын ҝөзүндә салеһләр кимләрдир? Бу, Худавәндин ирадәсинә мәһәл гојмадан садәҹә өз дини ајинләрини иҹра едән инсанлар дејил. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Рәбб Өз сөзүнә итаәт едилмәсиндән хошу ҝәлдији гәдәр јандырма гурбаны вә башга гурбанлардан хошу ҝәләрми? Бах итаәт етмәк гурбандан... даһа јахшыдыр» (1 Шамуел 15:22). Садә сөзләрлә десәк, «салеһләр» о кәсләрдир ки, Аллаһын Өз Кәламында бујурдуғу әмрләрә итаәт едир.

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Күлли-Ихтијар Аллаһын әмрләрини иҹра етмәк дини ајинләри јеринә јетирмәк демәк дејил. Сизин ҝүндәлик давранышыныз Аллаһы ја разы сала, ја да Ону мәјус едә биләр. Мүгәддәс Китабы диггәтлә арашдырмагла сиз Аллаһы неҹә разы салмағы өјрәнә биләрсиниз. Ону разы салмаг чәтин дејил. Мүгәддәс Јазыларда гејд олунур ки, «Онун әмрләри... ағыр дејил» (1 Јәһја 5:3). Аллаһа итаәткар олсаныз, О, мүтләг сизә Ҹәннәтдә әбәди һәјат бәхш едәҹәк.

«СаHS.3леһлHS.3әр өлкHS.3әни мHS.3үлк олараHS.3г аHS.3лаҹаHS.3г, онHS.3лар орада әбHS.3әди мHS.3әскHS.3ән саHS.3лаҹаHS.3г» (Мәзмур 37:29).