КИЧИК охҹүллүт инсанлара мәлум олан ән мөһтәшәм миграсијаны һәјата кечирир. 11 000 километрлик мәсафәни гәт едән бу гуша бунун үчүн тәхминән сәккиз ҝүндән чох вахт лазымдыр.

Фикир верин. Тәдгигатчыларын фикринҹә, гушларын бәзи нөвләри навигасија үчүн јерин магнит саһәсиндән истифадә едир, санки, онларын бејнинә кичик бир компас јерләшдирилиб. Ола билсин ки, охҹүллүт учуш истигамәтини ҝүндүзләр ҝүнәшин, ҝеҹәләр исә улдузларын васитәсилә мүәјјән едир. Ҝөрүнүр, охҹүллүт һәм дә гаршыдан ҝәлән гасырғаны һисс едир, бунун сајәсиндә дә архадан әсән күләкдән фајдалана билир. Бунунла белә, бу гушларын инанылмаз тәрздә көч етмәләринин тәфсилатлары алимләр үчүн сирр олараг галыр. Биолог Боб Ҝилл гејд едир: «Бу гушлары 20 ил тәдгиг етмәјимә бахмајараг, мән һәлә дә онлара һејранам».

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Кичик охҹүллүтүн навигасија системи тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса Јараданын мүдриклијиндән хәбәр верир?