Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2013

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Камеруна сәјаһәт

Камеруна сәјаһәт

ЧОХ еһтимал ки, пигмејләр кими дә танынан бакалылар Камерунун илк сакинләри олуб. 1500-ҹү илләрдә бураја португаллар ҝәлир. Бир нечә јүз илдән сонра исә ислам дининә етигад едән фуланиләр тајфасы Камерунун шималыны зәбт едир. Бу ҝүн Камерун әһалисинин 40 фаизи христиан, 20 фаизи мүсәлмандыр, ҝеридә галан 40 фаизи исә әнәнәви Африка динләринә етигад едир.

Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаба әсасланмыш әдәбијјатлары Камерунда данышылан баса дилиндә дә нәшр олунур

Камерунун кәнд әразисиндә јашајан ҹамаат хүсусилә гонагпәрвәрдир. Бурада гонаглар сәмими гаршыланыб евә дәвәт едилир, гаршыларына су вә јемәк гојулур. Ев јијәсинин дәвәтини гәбул етмәмәк тәһгир, гәбул етмәк исә һөрмәт әламәти һесаб олунур.

Сөһбәт аилә үзвләри илә саламлашмагла вә һал-әһвал тутмагла башлајыр. Һәтта ев јијәсинин һејванларынын вәзијјәти илә дә марагланмаг адәтдир. «Гонағы гапынын ағзындан “сағ ол” дејиб јола салмырлар. Адәтән,  ев јијәси гонағы јолун јарысына кими өтүрүр вә јол бојунҹа сөһбәт едир. Сонра онунла худаһафизләшир вә евинә гајыдыр. Мүсафир бу ҹүр рәфтар ҝөрмәјәндә истәнилмәјән гонаг олдуғуну дүшүнә биләр», — дејә камерунлу Ҹосеф нәгл едир.

Санага чајы үзәриндә тез-тез каноеләр ҝөрмәк олар. Јелкәнләри нәдән олду дүзәлдирләр

Сүфрә башына топлашан достлар бәзән бир габдан јемәк јејирләр, һәтта елә олур ки, онлар хөрәји әллә јејирләр. Бу адәт Камерунда бирлијин рәмзидир. Бәзән бу адәтдән достлуғу мүәјјән сәбәбләр уҹбатындан сарсылан инсанлары барышдырмаг үчүн истифадә едирләр. Бир јердән јемәк јемәк бир нөв «биз артыг барышмышыг» демәкдир.

Бу журналы дәрҹ едән Јеһованын Шаһидләри Камерунда 300-дан чох јығынҹаг тәшкил едиб вә өлкәдә тәгрибән 65 000 нәфәрә Мүгәддәс Китабы өјрәдирләр