Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | Һамынын тәсәллијә еһтијаҹы вар

Чәтинликләр заманы тәсәлли

Чәтинликләр заманы тәсәлли

Һәјатда мүхтәлиф чәтинликләр вар. Бу мәгаләдә онларын һамысы һагда даныша билмәсәк дә, ҝәлин әввәлки мәгаләдә гејд олунан дөрд вәзијјәтә јенидән бахаг вә ҝөрәк Аллаһ бу кими проблемләрлә үзләшән инсанлара неҹә тәсәлли вериб.

ИШСИЗ ГАЛАНДА

«Баша дүшдүм ки, нә иш олса, разылашмалыјам. Ваҹиб олмајан шејләрә пул хәрҹләмирдик» (Ҹонатан).

Сет * адлы бир киши хатырлајыр: «Һәјат јолдашымла мән ишимизи ејни вахтда итирдик. Дүз ики ил чох әзијјәт чәкдик. Аиләмизин диҝәр үзвләринин мадди көмәји илә вә ҝүнәмузд ишләрин һесабына биртәһәр доланырдыг. Белә вәзијјәтин уҹбатындан арвадым Прискила депресијаја дүшдү, мән исә өзүмү јарарсыз һисс едирдим.

Амма биз бу вәзијјәтин өһдәсиндән ҝәлә билдик. Арвадым Прискила Иса пејғәмбәрин бу сөзләрини тез-тез хатырлајырды: “Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк” (Мәтта 6:34). Һәмчинин Аллаһа етдији һәрарәтли дуалар она мөһкәм галмаға ҝүҹ верди. Мәнә исә Зәбур 55:22 ајәси тәсәлли верди. Бу сөзләри јазан мәзмурчу кими, мән дә гајғы јүкүмү Јеһоваја вердим вә Онун мәнә дајаг олдуғуну ҝөрдүм. Аллаһа шүкүр, инди ишсиз дејиләм. Амма јолдашымла мән, Аллаһын Кәламында мәсләһәт ҝөрүлдүјү кими, садә һәјат сүрмәјә чалышырыг (Мәтта 6:20—22). Ән әсасы, инди Аллаһа вә бир-биримизә даһа јахыныг».

Ҹонатан адлы бир аилә башчысы бөлүшүр: «Кичик аилә бизнесимиз ифласа уғрады. Мәни фикир ҝөтүрмүшдү ки, ҝөрәсән, аиләми доландыра биләҹәјәм? Игтисади бөһран үзүндән ијирми иллик зәһмәтим һәдәр ҝетди. Јолдашымла арамда пул үстүндә сөз-сөһбәт дүшүрдү. Кредит картымызла да һеч нә ала билмирдик, горхурдуг ки, картымызы ләғв едибләр.

Анҹаг Аллаһын Кәламы вә Онун мүгәддәс руһу сајәсиндә биз дүзҝүн гәрарлар верә билдик. Баша дүшдүм ки, нә иш олса, разылашмалыјам. Ваҹиб олмајан шејләрә пул хәрҹләмирдик. Јеһованын Шаһиди олдуғумуза ҝөрә диндашларымыз да бизә дајаг олурду.  Һәјат шәраитимиз дәјишдији үчүн сыхылмајаг дејә, онлар әлләриндән ҝәләни едирдиләр. Ән чәтин ҝүнләримиздә диндашларымыз бизим јанымызда идиләр».

АИЛӘ ДАҒЫЛАНДА

Ракел дејир: «Әрим ҝөзләнилмәдән мәни атыб ҝедәндә гәлбим сынды, она чох әсәбиләшмишдим. Ичимдә олан кәдәр һисси мәни боғурду. Анҹаг Аллаһа үз тутдум вә О, мәнә тәсәлли верди. Һәр ҝүн Аллаһа етдијим дуалар сајәсиндә Онун вердији гәлб раһатлығы үрәјими горуду. Аллаһ сынмыш гәлбимә шәфа верди.

Аллаһын Кәламынын көмәји сајәсиндә һирсими вә гәзәбими боға билдим. Мән Мүгәддәс Китабда јазылмыш бир ајәјә әмәл етмәјә чалышдым. Орада дејилир: “Пислијә мәғлуб олма, пислијә јахшылыгла галиб ҝәл” (Ромалылара 12:21).

«“Итки илә барышмағын өз вахты вар”... Инди гаршыма јени мәгсәдләр гојмушам» (Ракел).

Бир јахшы достумун вердији мәсләһәтләр сајәсиндә баша дүшдүм ки, кечмишимлә јашамамалыјам. О, мәнә Ваиз 3:6 ајәсини ҝөстәриб деди: “Итки илә барышмағын өз вахты вар”. Етираф едирәм ки, бу сөзләри гәбул етмәк асан дејилди, амма дүз сөзә нә дејәсән?! Инди гаршыма јени мәгсәдләр гојмушам».

Елизабет дејир: «Инсанын аиләси дағыланда дәстәјә чох еһтијаҹы олур. Јахын бир рәфигәм мәнә һәмишә дајаг олурду. О, мәнимлә бирҝә ағлајыр, мәнә тәскинлик верир, өзүмү атылмыш јох, севҝијә лајиг олдуғуму һисс етмәјә көмәк едирди. Әминәм ки, мәним јараларымы онун васитәсилә Јеһова Аллаһ сарыды».

ЈАТАҒА ДҮШӘНДӘ ВӘ ЈА ГОҸАЛАНДА

«Дуа едәндән сонра Аллаһын руһунун мәнә ҝүҹ вердијини һисс едирәм» (Луиз).

Биринҹи мәгаләдә ады чәкилән Луиз адлы јашлы кишинин үрәјиндә ҹидди проблем вар. О, аз гала ики дәфә һәјатыны итирмишди. Һал-һазырда Луиз ҝүнүн 16 саатыны апарат васитәсилә оксиҝен гәбул етмәли олур. О бөлүшүр: «Һәмишә Јеһова Аллаһа дуа едирәм. Дуа едәндән сонра Аллаһын руһунун мәнә ҝүҹ вердијини һисс едирәм. Дуа мәнә көмәк едир ки, һәјат ешгим өлмәсин, чүнки Аллаһа инанырам вә Онун мәним гајғыма галдығыны билирәм».

80 јашлы Петра һиссләрини белә ифадә едир: «Үрәјимдән чох шеј етмәк кечир, анҹаг баҹармырам. Ҝүҹүмүн ҝетдикҹә түкәндијини ҝөрәндә пис олурам. Тагәтим галмајыб, дәрманлара мөһтаҹ галмышам. Тез-тез Иса пејғәмбәрин дуасыны јадыма салырам. О, Аллаһа јалварараг демишди ки, әҝәр мүмкүнсә,  гаршыда ону ҝөзләјән чәтинлији ондан узаглашдырсын. Лакин Аллаһ пејғәмбәринә дөзмәк үчүн ҝүҹ вермишди. О, мәнә дә ҝүҹ верир. Дуа мәним ҝүндәлик дәрманымдыр. Аллаһа дуа едәндән сонра өзүмү чох јахшы һисс едирәм» (Мәтта 26:39).

30 илә јахындыр ки, дағыныг склероз хәстәлијиндән әзијјәт чәкән Һүлјан да ејни һиссләри кечирир. О дејир: «Мән мүдир креслосундан әлил арабасына кечдим. Буна бахмајараг, өзүмү лазымсыз һисс етмирәм, чүнки башгаларына көмәк етмәјә чалышырам. Башгалары үчүн нәсә етмәк мәним әзабымы јүнҝүлләшдирир. Јеһова Аллаһ да Өз Кәламында јаздырдығы кәлмәләрә садиг галараг, еһтијаҹ дујдуғум вахтларда мәнә ҝүҹ верир. Мүгәддәс Китабда јазылмыш бу сөзләрә гошулурам: “Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр”» (Филиппилиләрә 4:13).

ЈАХЫНЫНЫ ИТИРӘНДӘ

Антонјо хатырлајыр: «Атамы машын вуранда әввәл-әввәл буна инана билмирдим. Бу әдаләтсизлик иди, чүнки о, садәҹә өз јолу илә ҝедирди. Амма әлимдән һеч нә ҝәлмирди. О, беш ҝүн комада галандан сонра вәфат етди. Анамын јанында оланда өзүмү ҝүҹлә сыхырдым ки, ағламајым, анҹаг тәк галанда ҝөз јашларым сел кими ахырды. Өз-өзүмә дејирдим: “Ахы нијә? Нијә мәним атам?”

Бу әзаблы ҝүнләримдә Јеһова Аллаһа јалварырдым ки, өзүмү әлә алмаға вә сакитләшмәјә көмәк етсин. Јаваш-јаваш өзүмә ҝәлдим. Чүнки Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, һәр бир инсанын башына тәсадүф нәтиҹәсиндә истәнилән һадисә ҝәлә биләр. Һәмчинин әминәм ки, атам бир ҝүн дириләҹәк вә ону јенидән ҝөрәҹәјәм, чүнки буну јалан данышмајан Аллаһ вәд едир» (Ваиз 9:11; Јәһја 11:25; Титуса 1:2).

«Оғлумуз тәјјарә гәзасында вәфат едиб. Амма онунла бағлы хош хатирәләримиз бизә ҝүҹ верир» (Роберт).

Биринҹи мәгаләдә ады чәкилән Роберт дә белә дүшүнүр. О дејир: «Һәјат јолдашымла мән Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләриндә јазылан Аллаһын вердији сүлһү тапдыг. Бу, етдијимиз дуалар сајәсиндә мүмкүн олду. Аллаһ үрәјимизә сүлһ вердији үчүн хәбәр мүхбирләри илә дирилмә үмидимиз һагда бөлүшә билдик. Оғлумуз тәјјарә гәзасында вәфат едиб. Амма онунла бағлы хош хатирәләримиз бизә ҝүҹ верир. Чалышырыг ки, диггәтимизи бу хатирәләрә ҹәмләјәк.

Диндашларымыз бизим телевизорда иманымыз барәдә неҹә сакит тәрздә данышдығымызы дејәндә биз билдирдик ки, белә олмағымыз онларын бизим үчүн етдији дуаларын сајәсиндәдир. Мән билирәм ки, сајсыз-һесабсыз диндашын бизә тәсәлли вермәк үчүн дедикләри сөзләр Аллаһдан иди».

Бүтүн бу һадисәләр ҝөстәрир ки, Аллаһ истәнилән дәрди олан инсана тәсәлли вермәјә гадирдир. Әмин ола биләрсиниз ки, һансы чәтинлијиниз олурса олсун, Аллаһ сизә дә тәсәлли верә биләр *. Буна ҝөрә дә көмәк үчүн Јеһова Аллаһа үз тутун, чүнки, О, һәр ҹүр тәсәлли Аллаһыдыр (2 Коринфлиләрә 1:3).

^ абз. 5 Бәзи адлар шәртидир.

^ абз. 23 Аллаһа јахынлашмаг вә Ондан тәсәлли алмаг истәјирсиниз? Әразиниздә јашајан Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја јахынлыгда јерләшән филиалларымыздан биринә мәктуб јазын.