Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Һамынын тәсәллијә еһтијаҹы вар

Һамынын тәсәллијә еһтијаҹы вар

Ушаг оланда јыхылдығыныз вахты јадыныза салын. Ола билсин, әлинизи кәсмишдиниз вә ја дизиниз сыјрылмышды. Бәс һәмин вахт ананыз гајғыныза неҹә галмышды? Јәгин о, јаранызы тәмизләјиб сарымышды. Сиз ағлајырдыныз, о исә сизи бағрына басыб овундурурду. Ушаг вахты јанынызда һәр заман гајғыныза галан кимсә олуб.

Анҹаг бөјүдүкҹә һәјат чәтинләшир. Гајғылар артыр, тәсәллини исә һарадан тапасан, билмирсән. Әфсуслар олсун ки, бөјүдүкҹә проблемләр ана гајғысы илә һәлл олунмур. Мәсәлән, ҝөтүрәк ашағыдакы проблемләри.

  • Ола билсин, ишинизи итирмисиниз. Һүлјан адлы бир нәфәр дејир ки, ону ишдән чыхаранда дәли кими олмушду. «Аиләми неҹә доландыраҹағам?» — дејә елә һеј дүшүнүрдү. — «Неҹә ола биләр ки, ишинә бу гәдәр ҹан гојасан, ахырда сәни ишә јарарсыз һесаб етсинләр?»

  • Ола билсин, никаһыныз дағылыб. Ракел адлы бир гадын һиссләрини бөлүшүр: «Он сәккиз ај бундан әввәл әрим мәни гәфләтән атыб ҝетди. Чох пис олмушдум. Өзүмә јер тапа билмирдим. Санки, үрәјим ортадан икијә бөлүнмүшдү. Дахилән әзаб чәкирдим, үстәлик, бүтүн бәдәним ағрыјырды. Горхурдум, билмирдим ахырым неҹә олаҹаг».

  • Ола билсин, сәһһәтиниздә ҹидди проблемләр вар вә јахшылашаҹағыныза үмид јохдур. Бәлкә дә, Әјјуб пејғәмбәр кими, сиз дә белә сөзләр демисиниз: «Безмишәм, даһа јашамаг истәмирәм» (Әјјуб 7:16). Ја да 80 јашлы Луиз адлы бир кишинин кечирдији һиссләри кечирмисиниз: «Һәрдән мәнә елә ҝәлир ки, садәҹә отуруб өләҹәјим ҝүнү ҝөзләјирәм».

  • Ола билсин, јахын адамынызы итирмисиниз. Роберт бөлүшүр: «Оғлум тәјјарә гәзасында һәјатыны итирәндә буна инанмағым ҝәлмирди. Анҹаг сонрадан дахилимдә елә бир ағры һисс еләдим ки, санки, бағрымы гылынҹла јардылар» (Лука 2:35).

Бу инсанларын һәр бири вәзијјәтләринин нә гәдәр ағыр олмасына бахмајараг, тәскинлик тапыблар. Онлара бу тәсәллини һансыса инсан јох, јери-ҝөјү јарадан Күлли-Ихтијар Аллаһ вериб. Бәс Аллаһ инсана тәсәллини неҹә верир? О, шәхсән сизә тәсәлли верә биләр?