Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Илаһ дәрәси

Давуд пејғәмбәрлә Ҹалутун һадисәси һәгигәтән баш вериб?

Давуд пејғәмбәрлә Ҹалутун һадисәси һәгигәтән баш вериб?

Давуд пејғәмбәрлә Ҹалутун һадисәси һәгигәтән баш вериб, јохса бу, ел арасында ҝәзән рәвајәтдир? Әввәлки мәгаләни охујанда сиздә бу суал јарандыса, ашағыдакы үч суала диггәт јетирин.

1 | Боју үч метрә јахын инсан ола биләр?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Ҹалут адлы пәһләванын боју «алты гулаҹ бир гарыш» иди (1 Ишмуил 17:4). Бир гулаҹ 44,5 сантиметр, бир гарыш исә 22,2 сантиметрдир. Алты гулаҹ бир гарыш 2,9 метрә бәрабәрдир. Бәзиләри иддиа едир ки, Ҹалутун боју бу һүндүрлүкдә ола билмәзди. Анҹаг бир шејин үзәриндә дүшүнүн: мүасир дөврдә јашамыш ән һүндүр инсанын боју 2,7 метрдән чох олуб. Бәс онда нијә Ҹалутун боју бу инсанын бојундан тәхминән 15 сантиметр һүндүр ола билмәсин? Ҹалут Рәфа гәбиләсиндән иди. Бу гәбиләдән олан инсанлар бојларынын һүндүрлүјүнә ҝөрә чох фәргләнирдиләр. Б.е.ә 13-ҹү әсрә аид Мисир сәнәдиндә гејд олунур ки, Кәнан дијарындан олан ҹәнҝавәрләрин боју 2,4 метр иди. Буна ҝөрә дә Ҹалутун бојунун белә һүндүр олмасы гејри-ади олса да, мүмкүнсүз дејилди.

2 | Давуд пејғәмбәр һәгигәтән јашајыб?

Алимләр бир заманлар Давуд пејғәмбәрин инсанларын ујдурдуғу әфсанәви гәһрәман олдуғуну исбат етмәјә чалышырдылар. Анҹаг бу, онларда алынмады. Археологлар үзәриндә «Давудун еви» јазылмыш гәдим китабә тапыблар. Бундан әлавә, Иса Мәсиһ Давуд пејғәмбәр һагда әфсанәви гәһрәман кими јох, кечмишдә јер үзүндә јашамыш бир инсан кими данышмышды (Мәтта 12:3; 22:43—45). Иса пејғәмбәрин вәд олунмуш Мәсиһ олдуғуну хырдалығына кими јазылмыш ики нәсил шәҹәрәси сүбут едир. Бу нәсил шәҹәрәләри онун Давуд пејғәмбәрин нәслиндән ҝәлдијини ҝөстәрир (Мәтта 1:6—16; Лука 3:23—31). Бәли шүбһә јохдур ки, Давуд пејғәмбәр һәгигәтән дә мөвҹуд олуб.

3 | Бу һадисәләр реал ҹоғрафи мәканда баш вериб?

Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, дөјүш Илаһ дәрәсиндә баш тутмушду. Бундан әлавә, орада дөјүшүн дәрәнин һансы һиссәсиндә ҝетдији дәгиг јазылыб. Орада дејилир ки, филиштлиләр дәрәнин бир тәрәфиндәки дағын јамаҹында — Сого вә Әзга арасында ордуҝаһ гурмушдулар. Исраиллиләр исә дәрәнин о бири тәрәфиндә јерләшән дағын јамаҹында гәрарлашмышдылар. Бәс јер үзүндә һәгигәтән дә белә әразиләр олуб?

Ҝәлин бу јахынларда һәмин әразијә сәјаһәт едән бир нәфәрин сөзләринә диггәт јетирәк: «Бәләдчимиз бизи Илаһ дәрәсинә апарды. Биз бир ҹығырла дағын тәпәсинә галхдыг. Орадан бүтүн дәрә ҝөрсәнирди. Дәрәни сејр едәркән диндар олмајан бәләдчимиз бизә Мүгәддәс Китабдан 1 Ишмуил 17:1—13 ајәләрини охуду вә әли илә дәрәнин о бири тәрәфини ҝөстәрәрәк деди: “Дәрәнин сол тәрәфиндә Сого харабалыглары, сағ тәрәфиндә исә Әзга харабалыглары јерләшир. Филиштлиләр бу ики шәһәрин арасында, гаршынызда олан дағын јамаҹында ордуҝаһ гурмушдулар. Бизим инди дурдуғумуз јер исә исраиллиләрин ордуҝаһ гурдуғу јердир”. Онда мән Давуд пејғәмбәрлә Талут падшаһын мәним дурдуғум јердә дурдугларыны тәсәввүрүмә ҝәтирдим. Сонра биз ашағы ендик. Дәрәдә дашларла долу гурумуш архы кечдик. Өзүмдән ихтијарсыз Давуд пејғәмбәрин әјилиб бурадан неҹә беш һамар даш ҝөтүрдүјүнү тәсәввүр етдим. О, бу дашларын бири илә Ҹалуту өлдүрмүшдү». Диҝәр инсанлар кими, бу сәјаһәтчи дә Мүгәддәс Китабын дәгиглијинә мәәттәл галмышды.

Бу тарихи һадисәнин һәгигәтән баш вердијинә шүбһә етмәјә һеч бир әсас јохдур. Чүнки бу әһвалатда ады чәкилән јер вә инсан адлары ујдурма дејил. Ән әсасы исә, бу һадисәләр һеч вахт јалан данышмајан Аллаһын Кәламында јазылыб (Титуса 1:2; 2 Тимутијә 3:16).