Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 4, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | АЛЛАҺЫН ГОРУДУҒУ МҮГӘДДӘС КИТАБ

Буну билмәк ваҹибдир

Буну билмәк ваҹибдир

Мүгәддәс Китаб * диҝәр дини китаблардан фәргләнир. Бу китаб гәдәр әсрләр әрзиндә сајсыз-һесабсыз инсанын иманыны формалашдыран икинҹи бир китаб јохдур. Бунунла белә, Мүгәддәс Китаб ән чох тәдгиг олунан вә тәнгидләрә мәруз галан китабдыр.

Мәсәлән, бәзи алимләр әлимиздә олан Мүгәддәс Китабын орижинал нүсхәләрлә ејни олдуғуна шүбһә едирләр. Дини ишләр үзрә бир профессор дејир: «Биз орижинал мәтни дәгигликлә бәрпа етдијимизи әминликлә дејә билмәрик. Әлимиздә садәҹә сәһвләрлә долу нүсхәләр вар вә онларын бөјүк бир һиссәси орижинал мәтндән әсрләр сонра јазылыб вә тәбии ки, орижинал мәтнлә онларын арасында минләрлә фәрг вар».

Диҝәр инсанлар исә мәхсус олдуглары динә ҝөрә Мүгәддәс Китаба етибар етмирләр. Фајзәл адлы бир нәфәрин аиләси ушаглыгдан она ашылајыб ки, Мүгәддәс Китаб Аллаһдан назил олса да, сонралар тәһриф олунуб. О дејир: «Буна ҝөрә дә инсанлар мәнимлә Мүгәддәс Китаб һагда сөһбәт едәндә онлара инанмағым ҝәлмир. Ахы онларын әлиндәки Мүгәддәс Китаб орижинал дејил. О дәјишдирилиб».

Мүгәддәс Китабын тәһриф олунуб-олунмадығыны билмәјимиз нә дәрәҹәдә ваҹибдир? Бу суалы ҹавабландырмаздан өнҹә нөвбәти суаллар үзәриндә дүшүнүн: Әҝәр әлиниздә олан Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәклә бағлы јазылан вәдләрин орижинал мәтндә олуб-олмадығыны дәгиг билмәсәниз, бу вәдләрә етибар едә биләрсиниз? (Ромалылара 15:4). Әҝәр һазыркы Мүгәддәс Китаб көчүрүлән заман дәјишиклијә мәруз галмыш бир китаб олсајды, ибадәтлә, ишлә вә ја аилә һәјаты илә бағлы ваҹиб гәрарлар верәркән орадакы мәсләһәтләри әлдә рәһбәр тутардыныз?

Мүгәддәс Китабын орижинал әлјазмасы ҝүнүмүзә гәдәр ҝәлиб чатмаса да, сајы минләрлә олан гәдим нүсхәләрә үз тута биләрик. Бу нүсхәләр чүрүмәк, инсанлар тәрәфиндән мәһв едилмәк вә тәһриф олунмаг тәһлүкәси илә үзләшсә дә, дөврүмүзә кими неҹә ҝәлиб чыхыб? Онларын индијәдәк галмасы әлимиздә олан Мүгәддәс Китабын дәгиглијинә етибарымызы неҹә артырыр? Нөвбәти мәгаләләрдә Мүгәддәс Китабын кешмәкешли тарихи һагда охујараг бу суалларын ҹавабыны тапын.

^ абз. 3 Төврат, Зәбур, Инҹил.