Бәли, Мүгәддәс Китаб горунуб сахланды! Бунун сајәсиндә сиз инди Мүгәддәс Китабы әлдә едиб охуја биләрсиниз. Мүгәддәс Китабын јахшы тәрҹүмәсини сечсәниз, әмин ола биләрсиниз ки, охудуғунуз һәмин нүсхә пејғәмбәрләрин јаздығы илә тамамилә ејнидир *. Мүгәддәс Китаб әлјазмалары чүрүјә, инсанлар тәрәфиндән мәһв едилә вә мәтни тәһриф олуна биләрди. Бүтүн бунлара бахмајараг Мүгәддәс Китаб нәјин сајәсиндә горунду? Бу китабы хүсуси едән нәдир?

«Инди мән әминәм ки, Мүгәддәс Китаб Аллаһын мәнә бәхш етдији һәдијјәдир»

Мүгәддәс Китабы охујан инсанларын чоху нөвбәти сөзләрин һәгигәт олдуғу илә разыдырлар: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тимутијә 3:16). Онлар Мүгәддәс Китабын тәһриф олунмадығына әминдирләр, чүнки инанырлар ки, бу китаб Аллаһын Кәламыдыр вә Аллаһ Өзү Өз Кәламыны горујуб. Бу журналын илк мәгаләсиндә ады чәкилән Фајзәл Мүгәддәс Китабы шәхсән охујуб арашдырмаға гәрар верди. Өјрәндикләри ону һејран етди. Чох кечмәмиш о өјрәнди ки, христиан дининин әксәр тәлимләри әслиндә Мүгәддәс Китабда јох имиш. Бундан әлавә, о, Мүгәддәс Китабдан Аллаһын инсанларла бағлы ҝөзәл нијјәтини өјрәнди.

Фајзәл дејир: «Инди мән әминәм ки, Мүгәддәс Китаб Аллаһын мәнә бәхш етдији һәдијјәдир. Јери, ҝөјү јарадан Аллаһ назил етдији китабы горумаға гадирдир! Аллаһын Кәламынын тәһриф олундуғуну дејән адам Күлли-Ихтијар, Гадири-Мүтләг Аллаһын гүдрәтинә шәкк ҝәтирмиш олур! Мән кимәм ки, Аллаһын гүдрәтинә шәкк еләјим?» (Әшија 40:8).

^ абз. 3 Бу журналын 2015-ҹи ил ијул—сентјабр сајынын «Азәрбајҹан дилиндә Мүгәддәс Китабын “Јени Дүнја Тәрҹүмәси” ишыг үзү ҝөрдү» адлы мәгаләсинә бахын.