Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Иса пејғәмбәр ҹүзамлыларла неҹә рәфтар едирди?

Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврдә јашајан јәһудиләр ҹүзама тутулмагдан горхурдулар. Бу дәһшәтли хәстәлик инсанын синир сонлугларына һүҹум едир, өмүрлүк зәрәр вуруб ејбәҹәр һала салыр. О дөврдә ҹүзам хәстәлијинин мүалиҹәси јох иди. Бу хәстәлијә тутулан инсанлар ҹәмијјәтдән тәҹрид едилмәли вә башгаларыны өз хәстәликләриндән аҝаһ етмәли идиләр (Лавилиләр 13:45, 46).

Јәһуди дин хадимләри исә бу гајдалары ағырлашдырыб ҹүзамлы инсанларын һәјатыны даһа да чәтинләшдирмишдиләр. Мәсәлән, раввин ганунларына әсасән, һеч ким ҹүзамлыја 2 метрдән јахын дурмамалы иди. Күләк әсәндә исә инсанларла ҹүзамлы арасында 45 метрә јахын мәсафә олмалы иди. Гануна әсасән, ҹүзама тутулмуш инсан «дүшәрҝәдән кәнарда јашамалы» иди. Анҹаг Талмуд тәдгигатчылары бу ајәни белә изаһ едирдиләр ки, ҹүзамлылар шәһәр диварларынын о тәрәфиндә јашамалы идиләр. Бу сәбәбдән, раввин шәһәрдә бир ҹүзамлы ҝөрәрдисә, ону дашлајараг дејәрди: «Јеринә ҝет! Ҹамааты мурдарлама!».

Анҹаг Иса пејғәмбәрин ҹүзамлыларла рәфтары тамам башга иди! О, ҹүзамлылары говмурду, әксинә, јахынлашыб онлара тохунурду вә һәтта сағалдырды (Мәтта 8:3).

Јәһуди дин хадимләри һансы һалларда бошанмаға иҹазә верирдиләр?

Ерамызын 71 вә ја 72-ҹи илә аид талаг кағызы

Бошанма ерамызын биринҹи әсриндә дин хадимләри арасында мүбаһисәли мәсәлә иди. Елә буна ҝөрә бир дәфә бәзи фәрисиләр Иса пејғәмбәри сынамаг мәгсәдилә она јанашмышдылар: «Киши һәр сәбәбә ҝөрә арвадыны бошаја биләр?» (Мәтта 19:3).

Аллаһын Муса пејғәмбәр васитәсилә вердији Гануна әсасән, киши арвадында «бир ләјагәтсизлик ҝөрәр»дисә, бошаја биләрди (Ганунун тәкрары 24:1). Иса пејғәмбәрин дөврүндә ики раввин ҹәрәјаны вар иди вә һәрәси бу гануну бир ҹүр изаһ едирди. Даһа сәрт олан Шаммај ҹәрәјаны дејирди ки, бошанма үчүн јеҝанә сәбәб зина иди. Һилал ҹәрәјаны исә өјрәдирди ки, нә гәдәр кичик олмасындан асылы олмајараг, киши арвады илә арасында олан истәнилән сөз-сөһбәтә ҝөрә гануни шәкилдә ондан бошана биләр. Һәтта әҝәр киши даһа ҝөзәл гадын тапардыса вә ја онун арвады јемәји хараб едәрдисә, бу вәзијјәтләрдә дә киши гадыны бошаја биләрди.

Бәс онда Иса пејғәмбәр фәрисиләрин суалына неҹә ҹаваб верди? О ајдын шәкилдә деди: «Ким арвадыны әхлагсызлыг етдијинә ҝөрә дејил, башга сәбәбә ҝөрә бошајыб өзҝәси илә евләнирсә, зина едир» (Мәтта 19:6, 9).