Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зоракылығын олмајаҹағы дүнја

Зоракылығын олмајаҹағы дүнја

Сиз өзүнүз вә ја аилә үзвләриниздән кимсә нә вахтса зоракылығын гурбаны олуб? Бәлкә зоракылыға мәруз галаҹағыныздан горхурсунуз? Зоракылыг «бүтүн дүнјада ҝениш јајылмыш, сағламлыға зијан вуран вә ҝет-ҝет артмагда олан проблем» адланыр. Ҝәлин бир нечә нүмунәјә бахаг.

МӘИШӘТ ЗОРАКЫЛЫҒЫ ВӘ ҸИНСИ ТӘҸАВҮЗ. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын һесабатына әсасән, «дүнјада һәр үч гадындан бири өмрүндә ән азы бир дәфә әри вә ја севҝилиси тәрәфиндән физики, јахуд ҹинси зоракылыға мәруз галыб». Тәәссүфләр олсун ки, «еһтимала ҝөрә, бүтүн дүнјада һәр беш гадындан бири ја зорланма илә, ја да зорланма тәһлүкәси илә үз-үзәдир».

КҮЧӘ ҸИНАЈӘТИ. Статистикаја әсасән, Бирләшмиш Штатларда 30 000-дән чох ҹинајәткар дәстә фәалијјәт ҝөстәрир. Латын Америкасында һәр үч нәфәрдән бири зоракы ҹинајәтин гурбаны олур.

ГӘТЛ. Һесабламалара ҝөрә 2012-ҹи илдә бүтүн дүнјада јарым милјон инсан гәтлә јетирилмишдир. Бу, мүһарибәләрдә өләнләрин сајындан гат-гат чохдур. Гәтлә јетириләнләрин ән јүксәк сајы Ҹәнуби Африканын (100 000 нәфәрдән 30-у) вә Мәркәзи Американын (100 000 нәфәрдән 26-сы) пајына дүшүр. Бир ил әрзиндә Латын Америкасында 100 000-дән чох адам гәтлә јетирилиб. Бу гәтлләрин тәхминән 50 000-и Бразилијада төрәдилиб. Инсанда суал јараныр, ҝөрәсән, зоракылыға нә вахтса бирдәфәлик сон гојулаҹаг?

ЗОРАКЫЛЫҒА СОН ГОЈМАГ МҮМКҮНДҮР?

Нәјә ҝөрә зоракылыг бу гәдәр ҝениш јајылыб? Сәбәбләр чохдур, мәсәлән, сосиал вә игтисади бәрабәрсизлик, инсан һәјатына лагејдлик, спиртли ичкиләрдән суи-истифадә, наркотик маддәләрин гәбулу, ушагларын бөјүкләр тәрәфиндән зоракылыға мәруз галмасы вә ја зоракылығын шаһиди олмасы вә ҹинајәтләрин ҹәзасыз галмасы.

Дүздүр, дүнјанын бәзи јерләриндә зоракылыгла мүбаризәдә наилијјәтләр әлдә олунуб. Мәсәлән, Бразилијанын сых мәскунлашмыш шәһәри олан Сан-Паулуда сон он ил әрзиндә гәтлләрин сајы 80 фаиз азалыб. Амма бу шәһәрдә зоракылығын башга формалары ҝениш јајылыб вә һәр 100 000 нәфәрдән 10-у гәтлә јетирилир. Бәс зоракылыға бирдәфәлик сон гојмаг үчүн нә етмәк лазымдыр?

Зоракылығы јерли-дибли јох етмәк үчүн ҝәрәк инсанлар дүшүнҹә тәрзләрини вә давранышларыны дәјишсинләр. Зоракы адам дәјишмәк үчүн өзүндә олан гүрур, тамаһкарлыг, худбинлик кими хүсусијјәтләри атыб мәһәббәт, һөрмәт вә гајғыкешлик кими ҝөзәл хүсусијјәтләрә јијәләнмәлидир.

Инсана һәјатында бу ҹүр көклү дәјишиклик етмәјә нә көмәк едә биләр? Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Китаб бу барәдә нә дејир.

  • «Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир» (1 Јәһја 5:3).

  • «Јеһовадан горхмаг шәрә нифрәт етмәкдир» * (Мәсәлләр 8:13).

Аллаһ хофу вә Она олан мәһәббәт һәтта гаты ҹинајәткары  белә, тамамилә дәјишмәјә тәшвиг едә биләр. Ҝөрәсән, бу, һәгигәтән мүмкүндүр?

Ҝәлин төрәтдији мүхтәлиф ҹинајәтләрә ҝөрә 19 илдир ки, Бразилија һәбсханасында јатан Алекс * адлы бир кишинин нүмунәсинә бахаг. О, Јеһованын Шаһидләрилә Мүгәддәс Китабы өјрәнәндән сонра 2000-ҹи илдә Јеһованын Шаһиди олур. Доғруданмы о, зоракылыгдан әл чәкиб? Бәли. Алекс төрәтдији бүтүн әмәлләрә ҝөрә үрәкдән пешмандыр. О дејир: «Аллаһын мәни бағышламасы үрәјимдә Она мәһәббәт ојатды. Гәлбимдә Аллаһа дујдуғум миннәтдарлыг вә мәһәббәт һисси мәни һәјатымы дәјишмәјә тәшвиг етди».

Ҝәлин Бразилијадан олан Сезар адлы башга бир инсанын да нүмунәсини нәзәрдән кечирәк. О, өмрүнүн 15 илини басгынчылыгла вә силаһлы гарәтлә мәшғул олуб. Бәс ону нә дәјишди? О, һәбсдә оланда Јеһованын Шаһидләри илә таныш олур вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Сезар дејир: «Өмрүмдә биринҹи дәфә иди ки, һәјатда мәна ҝөрүрдүм. Үрәјимдә Аллаһа севҝи ојанды, гәлбимдә Аллаһ хофу јаранды. Горхурдум, јенидән пис әмәлләрә гуршанарам, Јеһованы кәдәрләндирәрәм. Онун мәнә ҝөстәрдији мәрһәмәтин гаршысында нанкор олмаг истәмирдим. Бу мәһәббәт вә горху мәни өзүмү дәјишмәјә тәшвиг етди».

Зоракылығын олмајаҹағы бир дүнјада јашамаг үчүн нә етмәк лазымдыр?

Бу нүмунәләрдән нә өјрәнирик? Мүгәддәс Китаб инсанын дүшүнҹә тәрзини вә бунунла да онун һәјатыны дәјишмәјә гадирдир (Ефеслиләрә 4:23). Јухарыда ады чәкилән Алекс дејир: «Мүгәддәс Китабдан өјрәндијим шејләр саф су кими, јаваш-јаваш дахилдән мәни тәмизләди, бејнимдән пис фикирләри јујуб апарды. Мәнә елә ҝәлирди ки, бу шејләрдән һеч вахт азад ола билмәјәҹәјәм». Бәли, инсан бејнини Мүгәддәс Китабдакы пак сөзләрлә долдурарса, гәлбини бүтүн писликләрдән тәмизләјә биләр. Аллаһын Кәламы инсаны сафлашдырмаг гүдрәтинә маликдир (Ефеслиләрә 5:26). Ону өјрәнәндә гәддар вә худбин инсан хејирхаһ вә сүлһсевәр инсана чеврилир (Ромалылара 12:18). Мүгәддәс Китаб принсипләринә әмәл едәрәк һамы илә сүлһдә јашајыр (Әшија 48:18).

240 өлкә вә әразидә јашајан сәккиз милјондан артыг Јеһованын Шаһиди зоракылыгдан азад олмағын сиррини тапыб. Мүхтәлиф иргләрдән вә тәбәгәләрдән олсалар да, кечмишдә фәргли һәјат јашасалар да, онлар Аллаһы севмәјин вә Ондан горхмағын нә демәк олдуғуну, бир-бирләрини севмәји вә бејнәлхалг бир аилә кими сүлһ ичиндә јашамағы өјрәнибләр (1 Бутрус 4:8). Онлар сүбут едирләр ки, зоракылыгсыз бир дүнја гурмаг мүмкүндүр.

ТЕЗЛИКЛӘ ДҮНЈА ЗОРАКЫЛЫГДАН ТӘМИЗЛӘНӘҸӘК

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ јер үзүндән бүтүн зоракылығы силәҹәк. Бу залым дүнјанын сону, «аллаһсызларын мәһв едиләҹәји» һөкм ҝүнү јахынлашыр (2 Бутрус 3:5—7). Даһа башгаларына зүлм чәкдирән залым инсанлар олмајаҹаг. Неҹә әмин ола биләрик ки, Аллаһ зоракылығы арадан галдырмаг истәјир?

Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Аллаһ «зоракылығы севәнләрә нифрәт едир» (Зәбур 11:5). Јараданымыз сүлһү вә әдаләти севир (Зәбур 33:5; 37:28). Буна ҝөрә дә О, зүлмкар инсанлара әбәдијјән дөзмәјәҹәк.

Бәли, сүлһүн һөкм сүрдүјү јени дүнја јахындыр (Зәбур 37:11; 72:14). Билмәк истәјирсиниз, зоракылығын олмајаҹағы бир дүнјада јашамаг үчүн нә етмәк лазымдыр? Вахт ајырсаныз, бу суалын ҹавабыны тапа биләрсиниз.