Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Дәфәләрлә јыхылсам да, ајаға галхдым

Дәфәләрлә јыхылсам да, ајаға галхдым
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ 1953

  • ӨЛКӘ АВСТРАЛИЈА

  • КЕЧМИШДӘ ПОРНОГРАФИЈА АЛУДӘЧИСИ ОЛУБ

КЕЧМИШИМ:

1949-ҹу илдә атам мүһаҹир кими Алманијадан Австралијаја көчүб мәдәндә вә електрик стансијасында иш ахтармаға башлады. О, Викторија адлы кәнддә мәскунлашды, елә орада анамла евләнди вә 1953-ҹү илдә мән дүнјаја ҝәлдим.

Үстүндән бир нечә ил кечәндән сонра анам Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады. Буна ҝөрә ушаглыг хатирәләрим Мүгәддәс Китаб тәлимләри илә бағлыдыр. Анҹаг атам бүтүн динләрә гаршы иди. О, гәддар бир инсан олду, анама һәдә-горху ҝәлирди, буна ҝөрә дә анам ондан горхурду. Амма анам атамдан ҝизлин Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам едирди вә охудуглары ҝетдикҹә онун даһа чох хошуна ҝәлирди. Атам евдә олмајанда анам өјрәндикләрини баҹыма вә мәнә данышырды. О дејирди ки, ҝәләҹәкдә јер үзү Ҹәннәт олаҹаг; Аллаһын Кәламында јазыланлара ујғун јашасаг, хошбәхт һәјатымыз олаҹаг (Зәбур 37:10, 29; Әшија 48:17).

Он сәккиз јашым оланда атамын гәддарлығы үзүндән еви тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә галдым. Анамын бизә Мүгәддәс Китабдан өјрәтдикләринә инансам да, онларын нә гәдәр дәјәрли олдуғуну дәрк етмирдим, буна ҝөрә дә онлара ујғун јашамадым. Көмүр мәдәниндә електрик кими ишләмәјә башладым. Ијирми јашымда евләндим. Үч илдән сонра гызымыз олду. Онда мән һәјатымда нәјин даһа ваҹиб олдуғуну јенидән ҝөтүр-гој етдим. Мүгәддәс Китабын аиләмә көмәк едә биләҹәјини билдијимдән Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым. Амма арвадымын Јеһованын Шаһидләрини ҝөрмәјә ҝөзү јох иди. Мән онларын ибадәт ҝөрүшүнә ҝедәндән сонра о, мәним гаршыма шәрт гојду: ја Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји дајандырмалы идим, ја да еви тәрк етмәли идим. Аҹиз галдығым үчүн мән арвадымын истәдијини етдим вә Јеһованын Шаһидләри илә әлагәми кәсдим. Дүз билдијим шеји етмәдијим үчүн сонрадан чох пешман олдум.

Ҝүнләрин бир ҝүнү иш јолдашларым мәнә порнографија ҝөстәрдиләр. Бу, мәнә мараглы, амма ејни заманда ијрәнҹ ҝәлмишди. Баханда сонра виҹданым мәни нараһат етди. Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләримә әсасән, билирдим ки, Аллаһ мәни ҹәзаландыраҹаг. Амма порнографијаја ҝетдикҹә даһа чох бахдығым үчүн она олан мүнасибәтим дәјишди. Нәтиҹәдә, мәндә порнографијадан асылылыг јаранды.

 Нөвбәти ијирми ил әрзиндә мән анамын мәнә вердији нәсиһәтләрдән даһа да узаглашдым. Давранышым ағлыма гојдуғум шејләри әкс етдирирди: сөјүш сөјүр, әдәбсиз зарафатлар едирдим. Ҹинси мүнасибәтә бахышым позулмушду. Евли ола-ола, башга гадынларла да әлагәдә олурдум. Бир ҝүн ҝүзҝүнүн габағында дајаныб өз-өзүмә дедим: «Сәндән зәһләм ҝедир». Өзүм-өзүмдән ијрәнирдим.

Аиләм дағылды, һәјатым алт-үст олмушду. Сидги-үрәкдән Аллаһа дуа етдим вә јенидән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым. Анҹаг һејиф ки, өмрүмүн ијирми или бош јерә ҝетди. Һәмин вахт артыг атам вәфат етмишди, анам исә Јеһованын Шаһиди олмушду.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Һәјатым Аллаһын Кәламында јазыланлардан јерлә-ҝөј гәдәр фәргләнирди. Амма бу дәфә нә олурса олсун, мән Аллаһын вәд етдији гәлб раһатлығыны алмаг нијјәтиндә идим. Данышығымы, хасијјәтими дүзәлтмәјә башладым. Әхлагсыз һәјат тәрзимә, гумар ојнамаға, һәддиндән артыг ичмәјә вә мүдиримдән оғурлуг етмәјә сон гојмағы гәрара алдым.

Иш јолдашларым мәним бирдән-бирә нә үчүн белә дәјишикликләр етмәк истәдијими баша дүшә билмирдиләр. Дүз үч ил онлар мәни әввәлки һәјат тәрзимә гајтармаға чалышдылар. Бирдән нәсә кичик бир сәһв едәндә, мәсәлән, гәзәбләнәндә, ја да ағзымдан пис сөз чыханда дәрһал севинә-севинә гышгырырдылар: «Аһа! Әввәлки Јозеф гајыдыр!» Бу сөзләр гәлбими јаралајырды. Дүшүнүрдүм, мән дүзәлән дејиләм.

Иш јерим порнографија илә әһатә олунмушду, истәр чап вариантда, истәрсә дә електрон. Иш јолдашларым һамыја мүтәмади олараг компүтер васитәсилә әхлагсыз шәкилләр ҝөндәрирди; әввәлләр мән дә белә едирдим. Бу пис вәрдишдән гуртулмаға чалышсам да, иш јолдашларымын уҹбатындан бу мәндә алынмырды. Көмәк вә дәстәк үчүн мәнә Мүгәддәс Китабы өјрәдән адама үз тутдум. Она үрәјими бошалтдым. О, сәбирлә мәни динләди вә Мүгәддәс Китабдан мәним вәзијјәтимә ујғун ајәләр ачыб бу пис вәрдишин өһдәсиндән ҝәлмәјин јолуну ҝөстәрди. Һәмчинин мүнтәзәм олараг Јеһовадан дуада көмәк истәмәјә тәшвиг етди (Зәбур 119:37).

Бир ҝүн мән иш јолдашларымы чағырдым. Онлар һамысы топлашандан сонра дедим ки, ички дүшкүнү олдугларыны етираф едән ики кишијә пивә версинләр. Јығышанларын һамысы бир ағыздан етираз едиб деди: «Јох, буну етмә! Онларын асылылығы вар». «Һә, елә мәним дә!» — дејә ҹаваб вердим. О ҝүндән бәри онлар мәним порнографија илә мүбаризә апардығымы билиб даһа мәнә тәзјиг ҝөстәрмәдиләр.

Мүәјјән мүддәтдән сонра Јеһованын бөјүк көмәји сајәсиндә порнографија илә мүбаризәдә галиб ҝәлдим. 1999-ҹу илдә Јеһованын Шаһиди олдум. Јеһоваја миннәтдарам ки, әхлаглы вә хошбәхт һәјат сүрмәк үчүн мәнә икинҹи шанс верди.

Инди баша дүшүрәм мәним әввәлләр севдијим шејләрә Јеһова Аллаһ нәјә ҝөрә нифрәт едир. Јеһова севҝидән ирәли ҝәләрәк бизи порнографијанын вурдуғу зәрәрдән мүдафиә етмәк истәјир. Мәсәлләр 3:5, 6 ајәләриндә бөјүк һәгигәт вар! Орада дејилир: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет, өз ағлына ҝүвәнмә. Һәр ишиндә Ону дүшүн, О да јолларыны рәван едәр». Аллаһын ганунлары нәинки инсаны горујур, һәмчинин уғур газанаҹағымыза зәманәт верир (Зәбур 1:1—3).

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Бир вахтлар өзүмдән ијрәнирдим, амма инди өзүмә һөрмәт едирәм вә гәлбим раһатдыр. Инди тәмиз һәјат сүрүрәм, Јеһованын мәни бағышладығыны вә мәнә дәстәк олдуғуну һисс едирәм. 2000-ҹи илдә мәним кими Јеһова Аллаһы севән Каролин адлы бир ханымла аилә һәјаты гурдум. Аиләмиз чох меһрибандыр. Јеһованын Шаһидләри кими мәһәббәтли вә тәмиз бир халгын үзвү олмаг бизим үчүн бөјүк шәрәфдир.