Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Дини инсанлар јарадыб?

БӘЗИЛӘРИ ҺЕСАБ ЕДИР КИ, дини инсанлар јарадыб. Башгалары исә дүшүнүр ки, Аллаһ дин васитәсилә инсанлары Өзүнә јахынлашдырыр. Бәс сиз неҹә дүшүнүрсүнүз?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Аллаһын гаршысында пак вә гүсурсуз диндарлыг» вар (Јагуб 1:27). Пак, јәни һәгиги дин Аллаһдандыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Аллаһы разы салан дин Мүгәддәс Китабда јазыланлара әсасланмалыдыр (Јәһја 4:23, 24).

  • Инсан фәрзијјәсинә әсасланан динләр бошдур (Марк 7:7, 8).

Һансыса динә мәнсуб олмаг шәртдир?

СИЗҸӘ...

  • Һә

  • Јох

  • Вәзијјәтә бахыр

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк, бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан галмајаг» (Ибраниләрә 10:24, 25). Аллаһ истәјир ки, Онун мөмин бәндәләри ибадәт етмәк үчүн бир јерә топлашсынлар.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Аллаһа бирҝә ибадәт едән инсанларын ејни тәлимләри олмалыдыр (1 Коринфлиләрә 1:10, 11).

  • Аллаһын разы галдығы динин үзвләри бүтүн дүнјада јашајырлар (1 Бутрус 2:17).