Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | КАШ ӨЛҮМ ОЛМАЈАЈДЫ...

Өлән әзизләримиз дириләҹәк!

Өлән әзизләримиз дириләҹәк!

Журналымызда ады чәкилән Гејли хатырлајырсыныз? Бу гадын әри Робун өлүмүндән алдығы зәрбәдән нә вахтса өзүнә ҝәләҹәјинә инанмыр. Амма о, Аллаһын вәд етдији јени дүнјада әринә јенидән говушаҹағы аны ҝөзләјир. Гејл дејир: «Вәһј 21:3, 4 ајәләри мәним ән севдијим ајәләрдир». Орада дејилир: «Аллаһ Өзү онларла олаҹаг. О, онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг, чүнки әввәлки шејләр кечиб ҝетди».

Гејл сөзүнә давам едир: «Бу ајәдә һәр шеј ачыг-ајдын јазылыб. Буна ҝөрә мәним әзизини итирән вә Аллаһын вердији бу вәддән бихәбәр олан инсанлардан өтрү үрәјим ағрыјыр». Гејл инандыгларына ујғун давранараг вахтынын чох һиссәсини саваб ишә сәрф едир: о, инсанлара Аллаһын ҝәләҹәклә бағлы вәди һаггында данышараг өлүмүн бир заман олмајаҹағы хәбәрини чатдырыр.

Әјјуб пејғәмбәр дириләҹәјинә инанырды

Дүшүнүрсүнүз ки, белә бир шеј ола билмәз? Ҝәлин Әјјуб пејғәмбәрин һәјатына нәзәр салаг. О, ағыр хәстә иди (Әјјуб 2:7). Бу хәстәликдән гуртулмаг үчүн Аллаһдан өлүм диләсә дә, инанырды ки, Аллаһ ону дирилтмәјә гадирдир. Пејғәмбәр әминликлә демишди: «Каш мәни Мәзарда ҝизләдәјдин... Сән чағыраҹагсан, мән һај верәҹәјәм. Әлләринин ишинин һәсрәтини чәкәҹәксән» (Әјјуб 14:13, 15). Әјјуб пејғәмбәр әмин иди ки, өлсә дә, Аллаһ ону һәјата гајтармаг арзусунда олаҹаг.

Тезликлә, дүнја Ҹәннәтә чевриләндә Аллаһ һәм Әјјуб пејғәмбәри, һәм дә сајсыз-һесабсыз диҝәр инсанлары һәјата гајтараҹаг (Лука 23:42, 43). Өлүләрин дириләҹәји Һәвариләрин ишләри 24:15 ајәсиндә өз тәсдигини тапыр. Иса пејғәмбәр дә бу барәдә демишди: «Буна һејрәт етмәјин, чүнки елә бир вахт ҝәләҹәк ки, гәбирләрдә оланларын һамысы онун сәсини ешидәҹәк... дириләҹәкләр» (Јәһја 5:28, 29). Әјјуб пејғәмбәр бу вәдин ҝерчәкләшәҹәјини өз ҝөзләри илә ҝөрәҹәк. О, ҹаванлыгдакы ҝүмраһлығына гајыдаҹаг вә бәдәни ҝәнҹлик чағындакындан да тәравәтли олаҹаг (Әјјуб 33:24, 25). Ејни шеј мәрһәмәтли Аллаһымызын ҝөрдүјү бу тәдбирә һај верән һәр кәси ҝөзләјир.

Әҝәр сиз дә итки илә үзләшмисинизсә, чәтин ки, јухарыдакы мәлумат сизин ағры-аҹынызы тамамилә арадан галдырсын. Лакин Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан Аллаһын вәди үзәриндә дүшүндүкҹә үмидиниз јаранаҹаг вә һәјатынызы гајдасына салмаг үчүн ҝүҹ тапаҹагсыныз (1 Салоникилиләрә 4:13).

Билмәк истәјәрдиниз дәрдинизи даһа нәләр јүнҝүлләшдирә биләр? Бәлкә дә, сизи Аллаһын пислијә вә изтираблара нә үчүн јол вердији илә бағлы суаллар нараһат едир. Онда jw.org/az-cyrl сајтымыза дахил олун вә орадан Мүгәддәс Китабын бу суаллара вердији ҹавабы өјрәнин вә тәсәлли тапын.