Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2016

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Өзүмә вә гадынлара һөрмәт етмәји өјрәндим

Өзүмә вә гадынлара һөрмәт етмәји өјрәндим
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1960

  • ӨЛКӘ: ФРАНСА

  • КЕЧМИШДӘ: НАРКОТИК АЛУДӘЧИСИ ОЛУБ, ГАДЫНЛАРА ҺӨРМӘТ ЕТМӘЈИБ

КЕЧМИШИМ.

Мән Франсанын шимал-шәргиндә јерләшән Милуз шәһәриндә анадан олмушам. Фәһлә синфинин јашадығы бу әрази зоракылығы илә ад чыхартмышды. Ушаглыг хатирәләрим бурада баш верән аилә-мәишәт зоракылыглары илә јадда галыб. Аиләмиздә гадынлара јухарыдан ашағы бахырдылар, кишиләр надир һалларда гадынларла мәсләһәтләширди. Мәнә өјрәтмишдиләр ки, гадынын јери мәтбәхдир, әринә вә ушагларына бахмалыдыр.

Ушаглығым елә дә асан кечмәјиб. Он јашым оланда атам әјјашлыг уҹбатындан һәјатыны итирди. Беш ил сонра бөјүк гардашларымдан бири интиһар етди. Елә һәмин ил мән аилә-мәишәт зәмининдә бир гәтл һадисәсинин шаһиди олдум вә бундан чох сарсылдым. Аилә үзвләрим мәнә өзүмү мүдафиә етмәк үчүн бычаг вә силаһдан истифадә етмәји, дава еләмәји өјрәтмишдиләр. Белә бир һәјат јашадығым үчүн бүтүн бәдәнимә дөјмәләр вурдурдум вә ичкијә гуршандым.

Артыг он алты јашымда ҝүн әрзиндә 10—15 бутулка пивә ичирдим вә чох кечмәмиш наркотик маддәләр гәбул етмәјә башладым. Пулу исә дәмир-дүмүр сатмагла, оғурлуг етмәклә тапырдым. Он једди јашымда артыг һәбсхананын дадыны ҝөрмүшдүм. Үмумиликдә оғурлуг үстүндә вә дава-далаш етдијим үчүн 18 дәфә һәбс олунмушам.

Ијирми јашларымда вәзијјәтим даһа да бетәр олду. Бир ҝүнә тәркибиндә марихуана олан 20-јә јахын сигарет чәкирдим, һероин вә диҝәр гејри-гануни маддәләр гәбул едирдим. Дәфәләрлә олмушду ки, јүксәк доза гәбул етдијим үчүн аз галмышды өләм. Мән һәмчинин наркотик маддәләр сатмаға башладым. Буна ҝөрә дә үзәримдә бычаг вә силаһ ҝәздирирдим. Ҝүнләрин бир ҝүнү бир кишијә атәш ачдым, анҹаг хошбәхтликдән ҝүллә онун кәмәринин тоггасына туш ҝәлди. Ијирми дөрд јашым оланда анамы итирдим вә бу, мәним гәзәбими даһа да аловландырды. Јолдан кечәнләр мәни ҝөрән кими горхудан дәрһал јолларыны дәјиширдиләр. Дава етдијим үчүн һәфтәсонларыны чох вахт ја полис мәнтәгәсиндә, ја да јараларыма тикиш гојмаг үчүн хәстәханада кечирирдим.

Ијирми сәккиз јашымда аилә гурдум. Десәм ки, арвадымла һөрмәтлә давранырдым, шүбһәсиз, инанмазсыныз. Мән ону тәһгир едир вә дөјүрдүм. Бир әр-арвад олараг һеч нәји бирҝә ҝөрмүрдүк. Дүшүнүрдүм ки, ону оғурладығым гыр-гызыла тутсам бәсидир. Анҹаг бир ҝүн ҝөзләнилмәз бир шеј баш верди. Арвадым Јеһованын Шаһидләри илә Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә башлады. Елә илк дәрсиндән сонра о, сигарети атды, ҝәтирдијим оғурлуг пуллардан имтина етди вә гыр-гызыллары мәнә  ҝери гајтарды. Һирсимдән өзүмә јер тапа билмирдим. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјинә мане олурдум, сигарети чәкиб түстүсүнү онун үзүнә үфүрүрдүм. Бундан әлавә, бүтүн гоншулугда ону биабыр едирдим.

Бир ҝеҹә сәрхош һалда оларкән мәнзилимиздә јанғын төрәтдим. Јолдашым мәни вә бешјашлы гызымызы аловун ичиндән хилас еләди. Ичкинин тәсириндән ајыланда хәҹаләт чәкирдим. Дүшүнүрдүм ки, етдикләримә ҝөрә Аллаһ мәни һеч вахт бағышламаз. Јадымдадыр, бир дәфә кешиш мәнә сөјләмишди ки, пис инсанлар ҹәһәннәмликдир. Һәтта мәним психиатрым да демишди ки: «Сәнә һеч ҹүрә көмәк етмәк мүмкүн дејил. Сән дүзәлән дејилсән!»

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Јанғындан сонра гајынатамҝилә көчдүк. Јеһованын Шаһидләри јолдашымын јанына ҝәләндә онлара бир суал вердим: «Аллаһ мәним бүтүн ҝүнаһларымы бағышлаја биләр?» Онлар мәнә Мүгәддәс Китабдан 1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләрини охудулар. Бу ајәләрдә Аллаһын мүһакимә етдији пис әмәлләр садаланыр вә сонра дејилир: «Сизләрдән дә бәзиләри белә иди». Бу ајәдән сонра әмин олдум ки, дәјишә биләрәм. Онлар һәмчинин 1 Јәһја 4:8 ајәсини охујуб Аллаһын мәни севдијини ҝөстәрдиләр. Бу сөзләр үрәјимә тохтаглыг верди. Јеһованын Шаһидләриндән һәфтәдә ики дәфә мәнә дәрс кечмәләрини хаһиш етдим вә ибадәт ҝөрүшләринә ҝетмәјә башладым. Бундан әлавә, һәмишә Јеһова Аллаһа дуа едирдим.

Бир ај кечмәмишди ки, наркотики вә ичкини тәрҝитмәјә гәрар вердим. Амма организмим мәнә гаршы үсјан галдырды, санки, дахилимдә мүһарибә ҝедирди. Дәһшәтли гарабасмалар, баш ағрылары, гыҹ олмалар вә диҝәр нараһатчылыглар мәни раһат бурахмырды. Амма ејни заманда, Јеһованын әлимдән тутуб мәнә ҝүҹ вердијини дујурдум. Һәвари Булусун кечирдији һиссләри кечирирдим. О, Јеһованын вердији ҝүҹү нәзәрдә тутараг јазмышды: «Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр» (Филиппилиләрә 4:13). Һәмчинин бир мүддәт сонра сигарети дә ата билдим (2 Коринфлиләрә 7:1).

Мүгәддәс Китаб һәјатымы гајдасына салмаға көмәк етмәклә јанашы, аилә вәзијјәтими дә јахшылашдырды. Һәјат јолдашыма мүнасибәтим хејли дәјишди. Она һөрмәт гојмаға, «чох сағ ол», «зәһмәт олмаса» сөзләрини демәјә башладым. Гызым үчүн лајигли ата ола билдим. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајандан бир ил сонра арвадымдан өрнәк алараг өзүмү Аллаһа һәср етдим вә Онун јолу илә ҝетмәјә башладым.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Там әминликлә дејә биләрәм ки, Мүгәддәс Китаб һәјатымы хилас етди. Һәтта иманыма шәрик олмајан гоһум-әгрәбаларым дејир ки, белә давам етсәјди, чохдан ја наркотикдән өлмүшдүм, ја да давада һәлак олмушдум.

Ата вә әр кими үзәримә дүшән мәсулијјәтләрлә бағлы Мүгәддәс Китабда јазылан тәләбләр аилә һәјатымы көклү сурәтдә дәјишди (Ефеслиләрә 5:25; 6:4). Аиләликҹә бирҝә нәләрисә етмәјә башладыг. Инди гојмурам арвадымын ҝүнү јалныз мәтбәхдә кечсин, әксинә, она көмәк едирәм ки, вахтынын чох һиссәсини хош хәбәрин тәблиғинә сәрф етсин. Онун дәстәји сајәсиндә исә мән јығынҹагдакы мәсулијјәтләрими иҹра едә билирәм.

Јеһова Аллаһын севҝиси вә рәһми мәнә дәрин тәсир бағышлады. Инди мән һамынын дүзәлмәз кими бахдығы мәнимтәк инсанлара Аллаһын үлви сифәтләри һагда данышмаг истәјилә алышыб јанырам. Билирәм ки, Мүгәддәс Китаб истәнилән инсана тәмиз вә мәналы өмүр сүрмәјә көмәк едә биләр. Аллаһын Кәламы мәнә кишили-гадынлы бүтүн инсанлара һөрмәт бәсләјиб онлары севмәји өјрәтмәклә јанашы, өзүмә һөрмәт гојмағы да ашылады.