Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | КАШ ӨЛҮМ ОЛМАЈАЈДЫ...

Јас сахламаг гәбаһәтдир?

Јас сахламаг гәбаһәтдир?

Јәгин һамы кими сиз дә нә вахтса јүнҝүлвари хәстәләнмисиниз. Хәстәликдән тез сағалдығыныз үчүн о ҝүнләр һеч јадыныза да дүшмүр. «Иткинин исә вурдуғу јарадан “сағалмаг” гејри-мүмкүндүр, — дејә доктор Алан Волфилт өз китабында јазыр. — Амма вахт кечдикҹә вә башгаларынын көмәји сајәсиндә дәрдиниз азалар» («Healing a Spouse’s Grieving Heart»).

Ҝәлин ҝөрәк Ибраһим пејғәмбәр ханымы Сара өләркән һансы һиссләри кечирмишди. Аллаһын Кәламында дејилир ки, «Ибраһим Сараја јас тутуб ағлады». Ајәдәки «јас тутмаг» ифадәси ҝөстәрир ки, Ибраһим пејғәмбәрә итки илә барышмаг үчүн вахт лазым иди *. Јагуб пејғәмбәр дә иткинин нә олдуғуну билирди. Она јаландан демишдиләр ки, оғлу Јусифи вәһши һејван парчалајыб. О, «ҝүнләрлә оғлуну ағлады», аилә үзвләри она тәсәлли вермәјә чалышса да, сакитләшмәк билмирди. Һәтта илләр сонра оғлу Јусифин өлүмү онун үрәјини дағлајырды (Јарадылыш 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28).

Ибраһим пејғәмбәр ханымы Саранын өлүмүнә ҝөрә јас сахлајырды

Индики дөврдә дә әзизини итирмиш инсанлар бу ҹүр һиссләр јашајыр. Ҝәлин ики нәфәрин һадисәсинә нәзәр салаг.

  • «Әрим Роберт 2008-ҹи ил ијулун 9-у вәфат етди. Фаҹиәнин баш вердији ҝүн ади ҝүнләрдән бири иди. Һәмишәки кими, сәһәр јемәјиндән сонра јолдашымы ишә јола саларкән өпүшүб гуҹаглашдыг вә бир-биримизи севдијимизи сөјләдик. Әримин өлүмүндән алты ил кечсә дә, һәлә дә үрәјим ган ағлајыр. Инанмырам ки, бу јара нә вахтса сағалсын» (60 јашлы Гејл).

  • «Арвадымын өлүмүндән 18 ил кечмәсинә бахмајараг, мән һәлә дә онун үчүн дарыхырам вә ону итирдијим үчүн чох үзүлүрәм. Тәбиәтдә ҝөзәл бир шеј ҝөрәндә јадыма дәрһал о дүшүр. Дүшүнүрәм ки, буну о да ҝөрсәјди, чох севинәрди» (84 јашлы Етјен).

Ајдындыр ки, узун мүддәт давам едән бу ҹүр ағрылы һиссләр кечирмәк тәбиидир. Кәдәр һисси һәрәдә бир ҹүр өзүнү бүрузә верир, буна ҝөрә дә инсанын фаҹиәјә мүнасибәтини мүһакимә етмәк дүзҝүн олмазды. Һәмчинин әҝәр өзүмүз дә иткијә ҝөрә һәддән артыг кәдәрә гәрг олуругса, өзүмүзү гынамамалыјыг. Бәс кәдәр һиссиндән неҹә азад ола биләрик?

^ абз. 4 Ибраһим пејғәмбәрин оғлу Исһаг да узун илләр јас сахламышды. Бу журналын «Иман өрнәкләри» адлы рубрикасында да дејилдији кими, анасы Саранын өлүмүндән үч ил кечсә дә, Исһаг һәлә дә өзүнә ҝәлмәмишди (Јарадылыш 24:67).