Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | КАШ ӨЛҮМ ОЛМАЈАЈДЫ...

Кәдәринизә үстүн ҝәлин

Кәдәринизә үстүн ҝәлин

Кәдәрдән гуртулмагла бағлы нә гәдәр истәјирсиниз мәсләһәт вар. Амма һеч дә һамысы ишә јарамыр. Мәсәлән, кимсә сизә ағламамағы вә ја үмумијјәтлә һиссләринизи боғмағы төвсијә едә биләр. Башгасы исә, әксинә, сизи вадар едә биләр ки, кечирдијиниз бүтүн һиссләри бүрузә верәсиниз. Амма Мүгәддәс Китаб бу мәсәләјә таразлы јанашыр вә орада дејиләнләр мүасир арашдырмаларла үст-үстә дүшүр.

Бәзи мәдәнијјәтләрдә һесаб олунур ки, киши ағламаз. Амма доғурданмы киши хејлағынын ҹамаат гаршысында ағламасы ајыбдыр? Әгли сағламлыг үзрә мүтәхәссисләрин сөзләринә ҝөрә, гәм-гүссәни ҝөз јашлары илә ифадә етмәк нормалдыр. Бәзән исә иткинин нә гәдәр ағыр олмасындан асылы олмајараг, һиссләринизи бошалтмаг өзүнүзә ҝәлмәјә көмәк едә биләр. Кәдәри ҝизләтмәјин исә хејирдән чох зијаны вар. Аллаһын Кәламында ағламағын гәбаһәтли вә ја кишијә јарашмајан бир шеј олмасы барәдә һеч нә дејилмир. Мәсәлән, елә Иса пејғәмбәрин өзү, әзиз досту Илазәр өләндә инсанларын јанында ағламышды, бахмајараг ки, ону дирилтмәк игтидарында иди (Јәһја 11:33—35).

Чох вахт кәдәр һисси гәзәблә мүшаһидә олунур. Әләлхүсус, јахынымызы ҝөзләнилмәдән итирәндә. Јаслы инсаны мүхтәлиф шејләр гәзәбләндирә биләр. Мәсәлән, һансыса һөрмәтли бир адамын мәнасыз вә әсассыз сөзләри. Ҹәнуби Африкадан олан Мајк адлы бир киши дејир: «14 јашым оланда атамы итирдим. Дәфн мәрасиминдә бир англикан дин хадими демишди ки, Аллаһа јахшы инсанлар лазым олдуғу үчүн онлары Өз дәрҝаһына вахтсыз апарыр *. Бу мәни өзүмдән чыхартды. Чүнки атамыза һәдсиз еһтијаҹ дујурдуг. Бунун үстүндән 63 ил кечсә дә, һәлә дә ичим сызлајыр».

Әзизини итирән инсан һәмчинин бу һадисәјә ҝөрә өзүнү ҝүнаһкар саја биләр. Әләлхүсус, јахыныны ҝөзләнилмәдән итирәндә јаслы инсан «әҝәр филан шеји етсәјдим, бу баш вермәзди» дејә өзүнү гынаја биләр. Бәлкә дә, һәмин инсанла сонунҹу сөһбәтиниз һеч дә үрәкачан олмајыб. Буна ҝөрә өзүнүзү лап ҝүнаһкар һисс едирсиниз.

Әҝәр сиз өзүнүзү ҝүнаһландырыр вә гәзәб һисси кечирирсинизсә, чалышын һиссләринизи ҝизләтмәјәсиниз. Дәрдинизи достунуза данышын. О, сизи динләјә вә архајын едә биләр ки, јаслы инсанларын бу ҹүр һиссләр кечирмәси нормалдыр. Аллаһын Кәламында дејилир: «Әсил дост һәр заман севәр, о, дар ҝүн үчүн доғулмуш гардашдыр» (Мәсәлләр 17:17).

Јаслы инсанын ән јахын досту исә Јараданымыз Јеһова Аллаһдыр. Дуа едәрәк үрәјинизи Она бошалдын, чүнки «О, гајғынызы чәкир» (1 Бутрус 5:7). Бундан әлавә, Аллаһ сөз верир ки, әл ачыб Она дуа етсәниз, Онун «һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү» дүшүнҹәнизә вә һиссләринизә раһатлыг ҝәтирәҹәк (Филиппилиләрә 4:6, 7). Аллаһын Кәламыны охујун, гојун Онун Кәламы дәрдинизә мәлһәм олсун. Сизә тәскинлик ҝәтирән ајәләрин сијаһысыны тутун. ( Чәрчивәјә бахын.) Һәтта онларын бәзиләрини әзбәрләјә биләрсиниз.  Ҝеҹәләр тәнһа галанда вә ја јухунуз әршә чәкиләндә бу ајәләрин үзәриндә дүшүнмәк сизә раһатлыг ҝәтирәҹәк (Әшија 57:15).

Ҹәмил * адлы 40 јашлы бир киши бу јахынларда ҹанындан чох севдији арвадыны хәрчәнҝдән итирди. Һәрдән о, өзүнү чох тәнһа һисс едир. Анҹаг Аллаһа дуа етмәјин она бөјүк көмәји дәјир. Ҹәмил бөлүшүр: «Јеһоваја дуа едәндә һеч вахт өзүмү тәнһа һисс етмирәм. Чох вахт ҝеҹә јарысы ојанырам вә ҝөзүмә јуху ҝетмир. Мүгәддәс Китабы әлимә алыб охујанда, орадакы фикирләр үзәриндә дүшүнәндә вә үрәјими Аллаһа бошалданда сакитләширәм, гәлбимә раһатлыг чөкүр вә беләҹә, јата билирәм».

Ванесса адлы ҹаван бир гадын хәстәлик уҹбатындан анасыны итириб. О да өз һәјатында дуанын ҝүҹүнү ҝөрүб. Ванесса бөлүшүр: «Елә анлар олурду ки, Аллаһын адыны чағырыб һөнкүр-һөнкүр ағлајырдым. Јеһова Аллаһ дуаларымы ешидирди вә һәмишә еһтијаҹ дујдуғум ҝүҹү верирди».

Бу саһә үзрә мүтәхәссисләр мәсләһәт ҝөрүрләр ки, кәдәрдән гуртула билмәјән инсанлар башгаларына көмәк етсин вә ја вахтларыны иҹтимаи-фајдалы фәалијјәтә сәрф етсинләр. Бу ҹүр давранмаг јаслы инсана севинҹ бәхш едәҹәк вә дәрдини јүнҝүлләшдирәҹәк (Һәвариләрин ишләри 20:35). Аллаһа хидмәт едән бир чох јаслы инсанлар башгаларына көмәк етмәјин онлара неҹә раһатлыг ҝәтирдијинин фәргинә вармышлар (2 Коринфлиләрә 1:3, 4).

^ абз. 5 Бу тәлим Аллаһын Кәламына әсасланмыр. Мүгәддәс Китаба әсасән, инсан үч сәбәбә ҝөрә өлүр (Ваиз 9:11; Јәһја 8:44; Ромалылара 5:12).

^ абз. 9 Ад шәртидир.