Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2016

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Јусифин атасы ким иди?

Насирә шәһәриндә дүлҝәр кими танынан Јусиф Иса пејғәмбәрин аталығы иди. Бәс ҝөрәсән, Јусифин атасы ким иди? Иса Мәсиһин «Мәттанын мүждәси»ндә јазылан нәсил шәҹәрәсиндә дејилир ки, Јусифин атасынын ады Јагуб иди, амма «Луканын мүждәси»ндә јазылыр ки, «Јусиф Әлинин оғлу» иди. Бәс нәјә ҝөрә белә бир тәзад вар? (Лука 3:23; Мәтта 1:16).

«Мәттанын мүждәси»ндә охујуруг: «Јагуб... Јусифин атасы иди». Бурада ишләнән јунан сөзү ачыг-ашкар ҝөстәрир ки, Јусифин доғма атасы Јагуб олуб. Беләликлә, Мәтта Иса пејғәмбәрин нәсил шәҹәрәсини ата тәрәфдән гәләмә алмышды. Бу, Давуд падшаһын нәсил хәтти иди. Бу нәсил васитәсилә Јусифин өҝеј оғлу Иса тахт-таҹын гануни вариси олду.

«Луканын мүждәси»ндә исә дејилир ки, «Јусиф Әлинин оғлу» иди. Бурада ишләнән «оғлу» ифадәси «күрәкән» мәнасыны да дашыјыр. Ејни сөзә Лука 3:27 ајәсиндә дә раст ҝәлмәк олар. Шәәлтиилин доғма атасы Јәкунја олдуғу һалда, орада јазылыр ки, «Шәәлтиил Нуринин» оғлу иди (1 Салнамәләр 3:17; Мәтта 1:12). Еһтимал олунур ки, Шәәлтиил Нуринин гызы илә евләнмишди вә беләҹә, онун күрәкәни олмушду. Јусиф дә мәһз бу мәнада Әлинин оғлу иди. Чүнки о, Әлинин гызы Мәрјәмлә евләнмишди. Беләҹә, Лука өз мүждәсиндә Исанын нәсил шәҹәрәсини доғма анасы Мәрјәм тәрәфдән гәләмә алмышды (Ромалылара 1:3). Бәли, Мүгәддәс Китабда Иса Мәсиһин һәм ана, һәм дә ата тәрәфдән олан ики фәргли нәсил шәҹәрәси гејд олунуб.

Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврдә һансы гумаш вә боја нөвләри вар иди?

ЕРАМЫЗЫН 135-ҸИ ИЛИНӘ АИД БОЈАЛЫ ЈУН ПАРЧА. ӨЛҮ ДӘНИЗИН ЈАХЫНЛЫҒЫНДАКЫ МАҒАРАДА ТАПЫЛЫБ

Гәдим заманларда Јахын Шәргдә кечи вә дәвә түкүндән әлавә, гојун јуну да парчаларын һазырланмасында ҝениш истифадә олунурду. Јун парча ән ҝениш јајылмыш гумаш нөвү иди. Аллаһын Кәламында да гојунчулугдан, гојун гырхымындан вә јун палтардан тез-тез бәһс едилир (1 Ишмуил 25:2; 2 Падшаһлар 3:4; Әјјуб 31:20). Кәтан Мисирдә вә Исраилдә јетишдирилирди (Јарадылыш 41:42; Јушә 2:6). О дөврдә исраиллиләр памбыг јетишдирмирдиләр. Кәламда дејилир ки, бу мәһсул Фарс өлкәсиндә истифадә олунурду (Әстәр 1:6). Ипәк парча әла нөв баһалы гумаш сајылырды вә чох ҝүман ки, ону јалныз узаг Шәргдән ҝәлән таҹирләр ҝәтирирди (Вәһј 18:11, 12).

Бир китабда дејилир ки, «јунун өзү тәбии рәнҝләрдә, јәни дүмағ рәнҝдән тутмуш түнд гәһвәји рәнҝә гәдәр мүхтәлиф чаларларда олурду («Jesus and His World»). Үстәлик, јуну чох вахт рәнҝләјирдиләр. Баһалы бәнөвшәји боја бәзи молјускалардан алынырды. Гырмызы, сары, мави вә гара кими рәнҝләри исә мүхтәлиф биткиләрдән, онларын көкүндән, јарпагларындан вә һәшәратлардан алырдылар.