ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 3, 2016 | Каш өлүм олмајајды...

Һеч ким өлүмдән сығорталанмајыб. Аилә үзвүмүз вә ја достумуз вәфат едәрсә, буна неҹә таб ҝәтирә биләрик?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Каш өлүм олмајајды...

Иткијә неҹә дөзмәк олар? Өлән әзизләримизи бир дә нә вахтса ҝөрәҹәјик?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Јас сахламаг гәбаһәтдир?

Әҝәр кимсә сизә десә ки, әзизини итирдијин үчүн һәддән артыг өзүнү үзүрсүнүз, нә едә биләрсиниз?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Кәдәринизә үстүн ҝәлин

Аллаһын Кәламында ишә јарајан мәсләһәтләр вар.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Јаслылара тәсәлли олун

Һәтта ән јахын достлар белә, јаслы инсанларын зәрури еһтијаҹларынын фәргинә вармаја биләрләр.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өлән әзизләримиз дириләҹәк!

Мүгәддәс Китабда јазылан вәдә етибар етмәк олар?

Билирсиниз?

Јусифин атасы кими иди? Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврдә һансы гумаш вә боја нөвләри вар иди?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Өзүмә вә гадынлара һөрмәт етмәји өјрәндим

Мүгәддәс Китабда охудуғу бир шеј Ҹозеф Еренбоҝенә һәјатыны көкүндән дәјишмәјә көмәк етмишди.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

«Ҝедирәм»

Рәфәгәнин имандан савајы диҝәр ҝөзәл хүсусијјәтләри дә вар иди.

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Аллаһын адыны чәкмәк ҝүнаһдыр?

Әлавә олараг сајтда

Инсан нијә өлүр?

Мүгәддәс Китабын бу суала вердији ҹаваб бизә һәм тәсәлли, һәм дә үмид верир.