Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бу, һәгигәтән баш вериб?

Бу, һәгигәтән баш вериб?

Ерамызын 33-ҹү илинин јазында нәсрани Иса едам едилди. Ону гијам галдырмагда шәрләдиләр, вәһшиҹәсинә дөјәрәк дирәјә мыхладылар. О, ишҝәнҹә чәкәрәк өлдү. Анҹаг Аллаһ ону јенидән һәјата гајтарды вә 40 ҝүндән сонра Өз дәрҝаһына галдырды.

Бу түкүрпәдиҹи һадисә Инҹилдә гәләмә алыныб. Бәс бүтүн бунлар һәгигәтән баш вериб? Бу, олдугҹа ваҹиб вә ҹидди суалдыр. Әҝәр бүтүн бунлар баш вермәјибсә, демәли, мәсиһи иманы бошдур, Ҹәннәтдә әбәди јашамаг үмиди исә хүлјадыр (1 Коринфлиләрә 15:14). Диҝәр тәрәфдән, бүтүн бунлар баш верибсә, онда бәшәријјәти парлаг ҝәләҹәк ҝөзләјир. Бу, сизә дә нәсиб ола биләр. Бәс Инҹилдә јазылан һадисәләр һәгигәтдир, јохса ујдурма?

ДӘЛИЛЛӘР НӘЈИ ҜӨСТӘРИР?

Ујдурулмуш әфсанәләрдән фәргли олараг, Инҹилдә јазылан һадисәләр сон дәрәҹә дәгиг вә тәфсилаты илә гејдә алыныб. Мәсәлән, орада бу ҝүн дә зијарәт едә биләҹәјимиз чохлу јер адлары вар. Һәмчинин Инҹилдә реал шәхсләрдән сөһбәт ачылыр. Бу шәхсләрин, һәгигәтән дә, јашадығыны тарихчиләрин өзләри тәсдиг едир (Лука 3:1, 2, 23).

 Ҝөтүрәк елә Иса пејғәмбәрин өзүнү. Онун һагда биринҹи вә икинҹи әсрдә јашамыш јазычылар да јазмышды *. Мүждәләрдә онун едамы илә бағлы јазыланлар һәмин дөврүн Рома ҹәза үсуллары илә үст-үстә дүшүр. Үстәлик, һадисәләр олдуғу кими вә ачыг шәкилдә гәләмә алыныб, һәтта бәзи шаҝирдләрин етдији сәһвләр дә јазылыб (Мәтта 26:56; Лука 22:24—26; Јәһја 18:10, 11). Бүтүн бу амилләр тәсдиг едир ки, Инҹили јазанлар Исанын һәјатыны дүрүст вә дәгиг шәкилдә јазыблар.

БӘС ИСА МӘСИҺ ДИРИЛИБ?

Демәк олар ки, һамы Иса пејғәмбәрин јашадығыны вә өлдүјүнү гәбул едир. Амма онун дирилдијинә һәр адам инанмыр. Һәтта һәвариләр мүәллимләринин дирилдијини ешидәндә әввәл-әввәл инанмамышдылар (Лука 24:11). Анҹаг онлар вә диҝәр шаҝирдләр дирилмиш Мәсиһи ајры-ајры јерләрдә ҝөрәндә бүтүн шүбһәләри арадан галхды. Бир дәфә исә ону 500 нәфәрдән чох адам ҝөрмүшдү (1 Коринфлиләрә 15:6).

Һәбс вә өлүм тәһлүкәси алтында белә, шаҝирдләр Иса Мәсиһин дирилдијини һамыја ҹәсарәтлә бәјан едирдиләр. Һәтта бу барәдә Ону едам едәнләрә дә данышмышдылар (Һәвариләрин ишләри 4:1—3, 10, 19, 20; 5:27—32). Бу гәдәр шаҝирд буна әмин олмасајды, өз һәјатыны тәһлүкәјә атыб Мәсиһин дирилмәсини аләмә ҹар чәкәрди? Әслиндә, о вахт вә инди мәсиһилијин бүтүн дүнјаја ҝөстәрдији тәсирин архасында дуран гүввә Исанын дирилмәсинин ҝерчәк олмасыдыр.

Инҹилдә Мәсиһин өлүмү вә дирилмәси илә бағлы јазыланлар мөтәбәр вә тарихи мәнбәләрә хас хүсусијјәтләри өзүндә дашыјыр. Бу һадисәләри диггәтлә охусаныз, бунларын, һәгигәтән дә, баш вердијинә әмин олаҹагсыныз. Амма Иса Мәсиһин нәјин наминә өлдүјүнү биләндә әминлијиниз бирә-беш артаҹаг. Нөвбәти мәгаләдә бунун сәбәби изаһ олунур.

^ абз. 7 Ерамызын 55-ҹи илиндә анадан олмуш Тасит бунунла бағлы јазмышды: «Тиберинин һакимијјәти дөврүндә Мәсиһ, бу ад [мәсиһиләр] онун адындан јаранмышдыр, прокураторларымыздан бири олан Понти Пилатын әлиндән олмазын әзаблар чәкмишди». Һәтта Рома тарихчиси Светони (I әср), јәһуди тарихчи Иосиф (I әср) вә Битинијанын валиси Кичик Плини (II әсрин әввәлләри) Иса Мәсиһдән бәһс етмишдиләр.