Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Иблис кимдир вә ја нәдир?

Иблис кимдир вә ја нәдир?

Иблис кимдир вә ја нәдир?

СИЗҸӘ...

  • Руһани варлыгдыр?

  • Инсанын дахилиндә олан писликдир?

  • Инсанларын ујдурмасыдыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

Иблис Иса Мәсиһлә данышыб вә ону имтаһана чәкиб (Мәтта 4:1—4). Беләҹә, Иблис нә инсанларын ујдурмасыдыр, нә дә инсанын дахилиндәки писликдир. О, шәр руһани варлыгдыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Иблис әввәлләр мүгәддәс мәләк олуб, амма о, «һәгигәтә бағлы галмады» (Јәһја 8:44). О, јаланчы олду вә Аллаһа гаршы үсјан галдырды.

  • Башга мәләкләр дә Шејтанын үсјанына гошулдулар (Вәһј 12:9).

  • Иблис өз варлығыны инсанлардан ҝизләтмәк үчүн онларын зеһнини кор едиб (2 Коринфлиләрә 4:4).

Бәс Иблис инсанлара тәсир едә биләр?

БӘЗИ ИНСАНЛАР ИНАНЫР КИ, Иблис һеч кимә тәсир едә билмәз. Анҹаг диҝәрләри онларын ичинә ҹин ҝирәҹәјиндән горхурлар. Бәс сиз неҹә фикирләширсиниз?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһја 5:19). Иблис бәшәријјәтә бөјүк тәсир ҝөстәрир. Анҹаг һамыја бир-бир нәзарәт етмир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Иблис тәсирини ҝүҹләндирмәк үчүн јалана әл атыр (2 Коринфлиләрә 11:14).

  • Ҹинләр бәзән инсанлары нәзарәтдә сахлајыр (Мәтта 12:22).

  • Аллаһын көмәји илә, сиз Иблисә мүгавимәт ҝөстәрә биләрсиниз (Јагуб 4:7).

Әтрафлы мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан әсас дәрс вәсаитинин 10-ҹу фәслинә бахын

Һәмчинин www.jw.org/az-cyrl/ сајтында тапа биләрсиниз