Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 2, 2016

Хәбәрдарлыға гулаг вермәк һәјати ваҹибдир!

Хәбәрдарлыға гулаг вермәк һәјати ваҹибдир!

ИНДОНЕЗИЈАНЫН Суматра әрасизинин шимал-гәрб саһилјаны адасы олан Симеулјода 2004-ҹү ил декабрын 26-сы 9,1 бал ҝүҹүндә зәлзәлә баш верди. Һәмин вахт саһилдә олан бүтүн ҝөзләр дәнизә бахды. Дәниз гејри-ади тәрздә ҝери чәкилирди. Һамы дәрһал тәпәләрә доғру гачараг јерли дилдә сунами мәнасыны верән «Смонг! Смонг!» — дејә гышгырмаға башлады. 30 дәгигәнин ичиндә ҝүҹлү далғалар саһили басыб евләри вә кәндләри јујуб апарды.

Симеулјо адасы сунами нәтиҹәсиндә јерлә бир олан илк әрази иди. Амма 78 000 сакиндән ҹәми 7 нәфәр һәлак олмушду. Һәлак оланларын сајынын аз олмасынын сәбәби нә иди? * Ада сакинләри арасында белә бир дејим вар: «Әҝәр ҝүҹлү бир титрәмә баш верәрсә, дәниз ҝери чәкиләрсә, дәрһал тәпәләрә гачын, чүнки дәниз тезликлә саһили басаҹаг». Симеулјо сакинләри өз тәҹрүбәләринә әсасланараг, дәниздә баш верән дәјишикликләрдән сунаминин јахынлашдығыны мүәјјән едә билирләр. Хәбәрдарлыға ҹидди јанашмалары онларын һәјатыны хилас етди.

Мүгәддәс Китабда да јахынлашан бир фәлакәтдән бәһс олунур. Орада јазылыб: «Елә бөјүк мүсибәт олаҹаг ки, беләси дүнја јаранандан бәри олмамышдыр вә бир даһа олмајаҹаг» (Мәтта 24:21). Бу, мәсулијјәтсиз инсанларын төрәтдикләри ишләр уҹбатындан, јахуд тәбии фәлакәтләр нәтиҹәсиндә Јер күрәсинин дағылаҹағы мәнасыны дашымыр. Чүнки Аллаһын нијјәти одур ки, Јер күрәси әбәди мөвҹуд олсун (Ваиз 1:4). Јахынлашан бу мүсибәт Аллаһын «јери тәләф едәнләри» тәләф етмәк үчүн ҝөрдүјү бир тәдбирдир. Бу, бүтүн әзаб әзијјәтин вә пислијин сону демәкдир (Вәһј 11:18; Мәсәлләр 2:22). Аллаһын бөјүклүјүнә шүкүрләр олсун ки, белә ишләр ҝөрәҹәк!

Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, исми Јеһова олан Аллаһ мәһәббәтдир вә О, салеһләрин јерә саһиб олуб, орада әбәди јашајаҹагларыны вәд едир (1 Јәһја 4:8; Зәбур 37:29). Бәс бу бөјүк мүсибәтдән сағ чыхмаг вә Аллаһын вәдләрини өз ҝөзләринизлә ҝөрмәк үчүн нә едә биләрсиниз? Ҹаваб садәдир: хәбәрдарлыға ҹидди јанашын!

ВӘЗИЈЈӘТИН ДӘЈИШМӘСИНӘ БИҜАНӘ ГАЛМАЈЫН

Писликләрә вә әзаб-әзијјәтә нә вахт сон гојулаҹағыны дәгиг дејә билмәрик, чүнки Иса Мәсиһ демишди: «О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир». Буна бахмајараг, Мәсиһ бизи ојаг галмаға сәсләјир (Мәтта 24:36; 25:13). Нә үчүн? Мүгәддәс Китаб сон ҝәлмәздән өнҹә дүнјада һөкм сүрәҹәк вәзијјәти тәсвир едир. Дәнизин гәфилдән чәкилмәси Симеулјо сакинләри үчүн сунаминин јахынлашмасына бир ишарә олдуғу кими, дүнјада ҹәрәјан едән һадисәләрин гәфилдән мәҹрасыны дәјишмәси дә бизим үчүн сонунун јахынлашдығына ишарә олаҹаг. Бу дәјишикликләрдән бәзиләри чәрчивәдә ҝөстәрилиб.

 Дүздүр, чәрчивәдәки һадисәләрин бәзиләри ајры-ајрылыгда кечмишдә мүәјјән дәрәҹәдә баш вериб. Анҹаг Иса Мәсиһ демишди ки, «бүтүн бунлары» ҝөрәндә биләҹәјик ки, сон јахында, гапынын ағзындадыр (Мәтта 24:33). Дүшүнүн, Мүгәддәс Китабда тәсвир олунан һадисәләр бәшәр тарихиндә нә вахт 1) дүнја мигјасында олуб, 2) ејни заманда баш вериб вә 3) ҝет-ҝедә писләшиб? Сөзсүз ки, јашадығымыз бу зәманәдә.

АЛЛАҺЫН МӘҺӘББӘТИНИН ИЗҺАРЫ

АБШ-ын кечмиш президенти белә сөзләр демишди: «Еркән хәбәрдарлыг системләри... һәјатлары хилас едир». 2004-ҹү илдәки сунамидән сонра зәрәрчәкмиш әразидә хәбәрдарлыг системләри гурашдырылды. Мәгсәд ҝәләҹәкдә олаҹаг фәлакәт заманы өлүм сајыны минимума ендирмәк иди. Ејнилә, Аллаһ да тәдбир ҝөрүб ки, дүнјанын сону ҝәлмәздән өнҹә инсанлара хәбәрдарлыг олунсун. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14).

Тәкҹә кечән ил Јеһованын Шаһидләри 1,9 милјарддан чох саат сәрф едәрәк 240 әразидә јашајан инсанлара 700-дән чох дилдә хош хәбәри чатдырыблар. Мүасир дөврдә баш верән бу инкишафын өзү сонун јахын олдуғуна ҝүҹлү сүбутдур. Јеһованын Шаһидләри инсанлара севҝидән ирәли ҝәләрәк ҝүҹләрини сәфәрбәр едиб Аллаһын һөкм ҝүнүнүн тезликлә јахынлашдығы барәдә һамыны хәбәрдар едирләр (Мәтта 22:39). Сизин хиласыныз бу хәбәрдарлыгдан асылыдыр. Буна ҝөрә дә демәк олар ки, бу хәбәрдарлыг Аллаһын мәһәббәтинин изһарыдыр. Јадда сахлајын, Аллаһ «һеч кәсин мәһв олмасыны истәмир, әксинә, истәјир ки, һамы төвбәјә ҝәлсин» (2 Бутрус 3:9). Бәс сиз Аллаһын  мәһәббәтинә һај вериб хәбәрдарлыға ҹидди јанашаҹагсыныз?

ТӘҺЛҮКӘСИЗ ЈЕРӘ ГАЧЫН!

Симеулјонун саһилјаны кәндләринин ҹамааты чәкилмәни ҝөрдүкдә далғаларын ҝери гајыдаҹағыны ҝөзләмәдиләр, дәрһал һүндүр әразиләрә доғру гачдылар. Онларын бу гәти аддымы һәјатларыны хилас етди. Јахынлашан мүсибәтдән хилас олмаг истәјирсинизсә, сиз дә, һәлә ки ҝеҹ дејил, мәҹази диллә десәк, һүндүр әразиләрә гачмалысыныз. Бәс неҹә? Әшија пејғәмбәр Аллаһдан илһам алараг заманын сонуна, јәни бизим дөврүмүзә дә аид олан мөһтәшәм бир дәвәтдән бәһс етмишди. О, белә сәсләнир: «Ҝәлин Јеһованын дағына...галхаг. О, бизә јолуну өјрәтсин, биз дә Онун јолу илә јеријәк» (Әшија 2:2, 3).

Дағын башына галхмаг инсана јухарыдан һәр шеји ҝөрмәјә вә тәһлүкәсизликдә олмаға имкан јарадыр. Буна бәнзәр тәрздә, Мүгәддәс Китабын сәһифәләриндән Аллаһын ганунлары барәдә өјрәнмәк бу ҝүн милјонларла инсана һәјатларында јахшы дәјишикликләр етмәјә көмәк едир (2 Тимутијә 3:16, 17). Белә етмәклә онлар Аллаһын јолу илә јеримәјә башлајыр, Онун рәғбәтини газаныр вә мүдафиәсинә сығынырлар.

Бәс сиз бу дәвәтә һај вериб јашадығымыз ағыр зәманәдә Аллаһа пәнаһ апараҹагсыныз? Мәсләһәт ҝөрүрүк ки, ахырзаманын әламәтләрини ҝөстәрән чәрчивәдәки ајәләрин үзәриндә диггәтлә дүшүнәсиниз. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри бөјүк мәмнунијјәтлә сизә бу ајәләрин һәм мәғзини, һәм дә тәтбигини өјрәнмәјә көмәк едәрләр. Сиз һәмчинин jw.org сајтымыза дахил олуб суалларыныза ҹаваб тапа биләрсиниз. МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ адлы бөлмәјә бахын.

^ абз. 3 2004-ҹү илдә баш верән бу сунами 220 000 инсанын һәјатына сон гојмушду. Бу сунами тарихдә ән мәһведиҹи тәбии фәлакәтләриндән бири кими гејдә алыныб.