ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 2, 2016 | Иса Мәсиһ нәјин наминә изтираб чәкиб өлдү?

2000 ил өнҹә өлән бир инсанын сизин һәјатынызда һансы ролу ола биләр?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бу, һәгигәтән баш вериб?

Инҹилдә Иса Мәсиһ һагда јазыланларын һәгигәт олдуғуну нә сүбут едир?

Мүгәддәс сајылан јерләрдә ибадәт етмәк дүзҝүндүр?

Демәк олар ки, бүтүн динләрин мүгәддәс һесаб етдикләри јерләри вар. Орада ибадәт етмәк хүсуси өнәм дашыјыр?

Хәбәрдарлыға гулаг вермәк һәјати ваҹибдир!

Мүгәддәс Китабда јазылан пејғәмбәрликләр ачыг-ајдын фәлакәтин јахынлашдығына ишарә едир. Онлара ҹидди јанашаҹагсыныз?

Фәсилләр вә ајәләр. Бу бөлҝү нә вахтдан јараныб?

Нөмрәләнмиш систем нә үчүн рәғбәт газанды?

Иблис кимдир вә ја нәдир?

Бәс Иблис инсанлара тәсир едә биләр?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мәсиһ нәјин наминә изтираб чәкиб өлдү?

Мәсиһин өлүмү сајәсиндә һансы немәтләри дада биләрсиниз?

Әлавә олараг сајтда

Иса Мәсиһ хач үзәриндә едам едилиб?

Әксәр инсанлар хачы мәсиһчилијин рәмзи һесаб едир. Ондан ибадәтдә истифадә етмәк дүзҝүндүр?