Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

«Чох јох, гој бирҹә ил хошбәхт олум»

«Чох јох, гој бирҹә ил хошбәхт олум»
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1971

  • ӨЛКӘ: ФРАНСА

  • КЕЧМИШДӘ: ГАТЫ ҸИНАЈӘТКАР, ӘХЛАГСЫЗ ВӘ НАРКОМАН ОЛУБ

КЕЧМИШИМ.

Аиләм Франсанын шимал-шәргиндә јерләшән Телланкур адлы кичик бир кәнддә јашајырды. Атам франсыз олуб, анам исә италјандыр. Сәккиз јашым оланда биз Романын (Италија) касыб, фәһлә синфинин мәскунлашдығы бир кәндинә көчдүк. Орада аиләмиздәки вәзијјәт дөзүлмәз олду. Мадди проблемләримиз уҹбатындан атамла анам арасында тез-тез дава-далаш олурду.

Он беш јашым оланда анам мәсләһәт ҝөрдү ки, өзүмә достлар тапым. Мән дә вахтымын чохуну јени достларымла кечирмәјә башладым. Чох кечмәмиш пис әһатәјә дүшдүм. Бир ҝүн меһрибан ҝөрүнән бир киши јахынлашыб мәнә наркотик тәклиф етди. Өзүмү бөјүк ҝөстәрмәк истәдијим үчүн онлары гәбул етдим. Беләҹә, наркотик вә әхлагсызлыг дүнјасына гәдәм гојдум. Дәфәләрлә ҹинси зоракылыға мәруз галдым. Һәјат мәним үчүн өз дәјәрини итирмишди, өлсәм дә, галсам да артыг веҹимә дејилди. Сон дәрәҹә тәнһа идим. Он алты јашым оланда интиһар етмәк истәдим. Бир бутулка виски ичиб өзүмү ҝөлә атдым. Нәтиҹәдә үч ҝүн комада галдым.

Бундан сонра һәјатын гәдрини билдим. Амма гәддар вә фырылдагчы бир адама чеврилдим. Инсанлара секслә мәшғул олмағы тәклиф едир, сонра да евләриндә онлара наркотик вериб гијмәтли әшјаларыны оғурлајырдым. Бөјүк ҹинајәт дәстәси Италија әразисиндә наркотик маддәләри сатмаг үчүн мәндән истифадә едирди. Полисләрлә тез-тез проблемим олурду. Һәјатым ҹығырындан чыхмышды, јашамаг мәнә мәнасыз ҝәлирди. Амма дүнјаја ҝәлмәјимин бир сәбәби олдуғуна инанырдым. Аллаһа јалварыб дедим: «Чох јох, гој бирҹә ил хошбәхт олум».

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Ијирми дөрд јашым оланда Инҝилтәрәјә көчмәк гәрарына ҝәлдим. Наркотик алверчиләри илә ишләдијим үчүн һәјатым тәһлүкә алтында иди. Ора көчмәздән өнҹә анамы ҝөрмәјә ҝетдим. Аннунзиато Лугара адлы бир кишинин онунла Мүгәддәс Китаб барәсиндә сөһбәт етдијини ҝөрәндә мәни тәәҹҹүб бүрүдү *. Онун гаты ҹинајәткар олдуғуну билдијим үчүн чох горхдум. Лугарадан бурда нә ҝәздијини  сорушдум. О, Јеһованын Шаһиди олмаг үчүн һәјатында көклү дәјишикликләр етдијини деди. Сонра мәндән Инҝилтәрәјә чатанда Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајаҹағыма сөз вермәјими истәди. Мән дә сөз вердим. Лакин ора чатар-чатмаз јенидән көһнә һәјат гајытдым.

Ҝүнләрин бир ҝүнү Лондонун гајнашан бир күчәсиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларыны инсанлара тәклиф едән бир Јеһованын Шаһидинә раст ҝәлдим. Аннузиатоја вердијим сөз јадыма дүшдү. Јахынлашыб Мүгәддәс Китаб дәрсинә башламаг истәдијими билдирдим.

Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләрим мәни һејран етди. Мәсәлән, 1 Јәһја 1:9 ајәсиндәки сөзләрдән риггәтә ҝәлдим. Орада Аллаһ һагда јазылыб: «Әҝәр ҝүнаһларымызы етираф едириксә, О, сәдагәтли вә адил олдуғундан ҝүнаһларымызы бағышлајаҹаг вә бизи... тәмизләјәҹәк». Бу ајә мәнә дәрин тәсир бағышлады, чүнки һәјат тәрзимә ҝөрә өзүмү мурдар һесаб едирдим. Тез бир заманда Јеһованын Шаһидләринин ибадәт евинә ҝетмәјә башладым. Орада мәни чох сәмими гаршыладылар. Чохдандыр арзусунда олдуғум о меһрибанчылығы ҝөрәндә мән дә бу аиләјәбәнзәр јығынҹағын бир һиссәси олмаг истәдим.

Наркотики атмаг вә әхлагсыз һәјатымла видалашмаг асан олса да, хасијјәтими дәјишмәк чәтин иди. Баша дүшүрдүм ки, инсанларла һөрмәтҹил вә анлајышла давранмалыјам. Әслиндә, һәлә дә бәзи пис хүсусијјәтләримлә савашырам. Анҹаг шүкүрләр олсун ки, Јеһованын көмәји сајәсиндә дүзәлирәм. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајандан алты ај сонра, 1997-ҹи илдә мән Јеһованын Шаһиди олдум.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Чох кечмәмиш Барбара адлы бир гызла аилә гурдум. О да мәним кими тәзәликҹә Јеһованын Шаһиди олмушду. Әввәлки достларымдан бири мәндә баш верән дәјишикликләри ҝөрәндә Мүгәддәс Китаб дәрсләринә башлады. Бир мүддәт сонра о вә онун баҹысы Јеһованын Шаһиди олдулар. Сәксән јашлы нәнәмин баҹысы да Аллаһын Кәламыны охумаға башлады вә өлмәздән өнҹә Јеһованын Шаһиди олду.

Мән инди өз јығынҹағымызда нәзарәтчи кими хидмәт едирәм. Јолдашымла икимиз вахтымызын чох һиссәсини Лондонда јашајан италјандилли инсанлара Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә ајырырыг. Бәзән кечмишим мәни мәјус едир, амма јолдашым Барбара һәмишә мәнә дәстәк олур! Нәһајәт, арзусунда олдуғум мөһкәм аиләм вә ҝөзәл Атам вар. Аллаһдан бирҹә ил хошбәхтлик истәмишдим, О исә мәнә артыгламасы илә верди!

Нәһајәт, арзусунда олдуғум мөһкәм аиләм вә ҝөзәл Атам вар

^ абз. 10 Аннунзиато Лугаранын һәјат һекајәсини «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1 ијул 2014-ҹү ил сајынын 8, 9-ҹу сәһифәләриндә чап олунмуш «Мән һарада, силаһым да орада иди» адлы мәгаләсиндән охуја биләрсиниз.