Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮАСИР ДӨВРДӘ ГӘДИМ ҺИКМӘТ

Нараһат олмајын

Нараһат олмајын

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Ҹаныныздан өтрү... даһа гајғы чәкмәјин» (Мәтта 6:25).

Мәнасы. Иса пејғәмбәр бу сөзләри Дағүстү вәзиндә демишди. Мүгәддәс Китабын бир лүғәтинә әсасән, «гајғы» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «инсанын јохсуллуға, аҹлыға вә ҝүндәлик һәјатда башына ҝәлән проблемләрә ҝөстәрдији тәбии мүнасибәти» билдирир. Гајғы чәкмәк әсас етибарилә ҝәләҹәкдә баш верә биләҹәк шејләрә ҝөрә нараһат олмағы өзүнә еһтива едир. Мадди еһтијаҹларымыза вә севдијимиз шәхсләрин рифаһына ҝөрә нараһат олмаг нормалдыр (Филиппилиләрә 2:20). Анҹаг Иса Мәсиһ «һеч вахт нараһат олмајын» демәклә һәддән артыг нараһат олмамағы нәзәрдә тутурду. Јәни давамчылары бу ҝүнүн севинҹини сабаһын горхусуна гурбан вермәмәлидирләр (Мәтта 6:31, 34).

Буҝүнкү дәјәри. Иса пејғәмбәрин мәсләһәтинә әмәл етсәк, ағыллы иш ҝөрмүш оларыг. Чүнки бәзи арашдырмалар ҝөстәрир ки, инсан һәддән чох нараһатчылыг кечирәндә семпатик синир системләри даим актив олур вә бунун нәтиҹәсиндә дә «хора, үрәк хәстәлији вә астма кими проблемләр јараныр».

Иса Мәсиһ һәддән артыг нараһат олмамағын сәбәбини ачыгламышды: «Һансыныз гајғы чәкмәклә өмрүнү бир гарыш да олса, узада биләр?» (Мәтта 6:27). Бир сөзлә, Иса Мәсиһ демәк истәјирди ки, бу мәнасыздыр. Диггәтимизи проблемләримизә ҹәмләмәклә өмрүмүзү бир санијә белә узада билмәрик, о ки галды, һәјатымызы јахшылашдыраг. Бундан башга, горхдуғумуз шејләрин һеч дә һамысы башымыза ҝәлмир. Бир алим буну белә изаһ едир: «Ҝәләҹәјә ҝөрә нараһат олмаг әбәсдир. Чүнки ҝәләҹәјин өзү илә ҝәтирдији чох вахт ҝөзләдијимиз кими пис олмур».

Гајғы чәкмәјә неҹә сон гоја биләрсиниз? Биринҹиси, Аллаһа ҝүвәнин. Әҝәр Аллаһ ҝөјдәки гушлары једиздирир, ҝүлләри ҝөзәл ҝејиндирирсә, мәҝәр Өз мөмин бәндәләринин зәрури еһтијаҹларыны өдәмәјәҹәк? (Мәтта 6:25, 26, 28—30). Икинҹиси, буҝүнкү ҝүнлә јашајын. Иса Мәсиһ демишди: «Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк». Мәҝәр разы дејилсиниз ки, «һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир»? (Мәтта 6:34).

Иса пејғәмбәрин бу һикмәтли мәсләһәтинә риајәт етсәк, һәм ҹанымыз сағ олаҹаг, һәм дә Мүгәддәс Китабда дејилдији кими, Аллаһын сүлһүнү јәни, дахили мәмнунлуг тапаҹағыг (Филиппилиләрә 4:6, 7).