Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДҮРҮСТ ОЛМАГ ЛАЗЫМДЫР?

Дүрүстлүк дәбдән дүшүб?

Дүрүстлүк дәбдән дүшүб?

Һитоши Јапонијада мәшғуллуг идарәсиндә мүһасиб ишләјир. О, мүдири илә малијјә һесабатыны јохлајаркән мүдири она тапшырыр ки, сахта һесабат тәгдим етсин. Анҹаг Һитоши надүрүст иш ҝөрмәјә виҹданынын јол вермәдијини билдирир. Мүдир ону ишдән чыхармагла һәдәләјир вә ахырда Һитоши ишини итирир.

Ајлар өтдүкҹә Һитошинин иш тапаҹағына үмиди өлүр. Мәсәлән, бир дәфә иш ҝөрүшмәсиндә Һитоши надүрүст иш ҝөрмәјәҹәјини билдирәндә ондан мүсаһибә ҝөтүрән: «Гәрибә дүшүнҹәниз вар», — дејә ҹаваб верир. Һитошинин аиләси вә достлары ону ахыра кими дүрүст галмаға тәшвиг едирләр. Амма Һитошидә ҝетдикҹә суаллар јаранмаға башлајыр. О бөлүшүр: «Дүшүнүрдүм ки, ҝөрәсән, әгидәмә садиг галыб дүрүст олмаға дәјәр?»

Һитошинин башына ҝәләнләр ҝөстәрир ки, дүрүстлүјә дәјәр верәнләр аздыр. Һәтта бәзиләри буна манеә кими бахыр, хүсусилә дә бизнес аләминдә. Ҹәнуби Африкада ишләјән бир гадын бөлүшүр: «Мән надүрүст инсанларла ишләјирәм вә онлардан фәргләнмәк бәзән чох чәтин олур».

Надүрүстлүјүн ән ҝениш јајылмыш нөвләриндән бири јалан данышмагдыр. Бир нечә ил өнҹә Амһерст Масачусетс Университетинин психологу Роберт Фелдман мүәјјән етмишди ки, ондәгигәлик сөһбәт заманы 60 фаиз адам ән азы бир дәфә јалан данышыр. О дејир: «Нәтиҹә бизи чох тәәҹҹүбләндирди. Јаланын инсан һәјатынын ајрылмаз бир һиссәси олдуғуну бу дәрәҹәдә тәсәввүр етмирдик». Мараглыдыр ки, һеч ким јаланын гурбаны олмаг истәмир, амма әксәријјәт јалан данышыр.

Бәс онда нијә јалан, оғурлуг вә надүрүстлүјүн диҝәр нөвләри ади һала чеврилиб? Надүрүстлүк ҹәмијјәтә неҹә тәсир едир? Ән әсасы исә бу кими ишләрдән биз неҹә јан ҝәзә биләрик?