«Виҹданымызын тәмиз олдуғуна әминик, ахы һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибраниләрә 13:18).

Мүгәддәс Китабда бәзән «дүрүстлүк» кими тәрҹүмә олунан орижинал јунан сөзү һәрфән «маһијјәтҹә јахшы бир шеј» мәнасында ишләнилир. Бу сөз һәмчинин әхлаги ҹәһәтдән ҝөзәл олмағы билдирир.

Аллаһын мөмин бәндәләри һәвари Булусун Аллаһдан илһам алараг јаздығы сөзләрә ҹидди јанашырлар. О демишди: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик». Буна нә дахилдир?

ДАХИЛИ МҮБАРИЗӘ

Адәтән, инсанлар ҹәмијјәт ичинә чыхмаздан өнҹә евдә ҝүзҝүјә бахырлар. Чүнки онлар ҝөзәл ҝөрүнмәк истәјирләр. Амма ҝөзәл сач дүзүмүндән вә ја дәбдәбәли ҝејимдән даһа ваҹиб бир шеј вар. Мәһз инсанын дахили варлығы ја ҝөзәллијинә ҝөзәллик гата, ја да ҝөзәллијини көлҝәдә гоја биләр.

Аллаһын Кәламында ачыг-ајдын дејилир ки, биз пислијә мејиллијик. Јарадылыш 8:21 ајәсиндә јазылыб: «Ағлы кәсәндән инсанын үрәји пислијә мејилли олур». Демәли, дүрүст олмаг үчүн дахилимиздәки ҝүнаһла мүбаризә апармалыјыг. Һәвари Булус өзүнүн бу мүбаризәсини белә тәсвир етмишди: «Дахили варлығымла Аллаһын Ганунундан һәзз алырам. Амма ҹисмимдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни ҹисмимдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир» (Ромалылара 7:22, 23).

Мисал үчүн, үрәјимиз бизи пис әмәлә вә надүрүстлүк етмәјә сөвг едәрсә, онун гулу олмамалыјыг. Биз сечим етмәк ихтијарындајыг. Сечимимиз пис фикирләри рәдд етмәкдирсә, әтрафымызда надүрүстлүјүн һөкм сүрмәсинә бахмајараг, дүрүст галаҹағыг.

МҮБАРИЗӘДӘ ГАЛИБ ҜӘЛИН

Дүрүст олмаг үчүн бизә мөһкәм мәнәви дәјәрләр лазымдыр. Әфсуслар олсун ки, әксәр инсанлар өз ҝејимләри барәдә даһа чох фикирләширләр, нәинки өз мәнәви дәјәрләри барәдә. Нәтиҹәдә, онлар өзләринә әл верән вә маһијјәтҹә надүрүст олан һәрәкәтә һагг газандырырлар. «Надүрүстлүк һагда (дүрүст) һәгигәт» китабында бу, белә изаһ олунур: «Адәтән, һамымыз өз дүрүстлүк мејарымызы ашмамаг шәртилә јалан данышырыг» («The (Honest) Truth About Dishonesty»). Бәс надүрүстлүк һансы һәддә гәдәр гәбаһәт сајылмыр? Үмумијјәтлә, елә надүрүстлүк вармы ки, гәбаһәт сајылмасын? Бу суалларын ән доғру ҹавабыны һараданса тапмаг олармы? Шүкүрләр олсун ки, олар!

Милјонларла инсан бу суалларын дәгиг ҹавабыны Аллаһын Кәламындан тапыблар. Аллаһын Кәламында тајы-бәрабәри олмајан мәнәви дәјәрләр јер алыб (Зәбур 19:7). Орада аилә һәјаты, иш, мәнәви вә руһани мәсәлләрлә бағлы өјүд-нәсиһәтләр вар. Бу өјүдләрә заман өз имзасыны атыб. Кәламдакы гајда-ганунлар халгындан, милләтиндән, иргиндән, гәбиләсиндән асылы олмајараг, һамы үчүндүр.  Мүгәддәс Китабы охујуб орада јазыланларын дәринлијинә вармагла вә өјрәндикләримизә әмәл етмәклә доғру-дүрүст давранмаг вәрдишимиз јаранаҹаг.

Амма надүрүстлүјә галиб ҝәлмәк үчүн Мүгәддәс Китабда јазыланлары билмәк кифајәт дејил. Чүнки биз мәнән корланмыш дүнјада јашајырыг вә бу дүнја өз позғун гајдаларыны јеритмәјә чалышыр. Буна ҝөрә дә Аллаһа дуа едиб Ондан көмәк истәмәлијик (Филиппилиләрә 4:6, 7, 13). Онда һаггын тәрәфини тутмаға вә һәр саһәдә дүрүст галмаға ҹәсарәтимиз чатаҹаг.

ДҮРҮСТЛҮЈҮН МҮКАФАТЛАРЫ

Илк мәгаләдә ады чәкилән Һитоши дүрүст ишчи олмағын хејрини ҝөрдү. Һал-һазырда ишләдији јердә мүдири онун дүрүстлүјүнә гијмәт верир. Һитоши дејир: «Севинирәм ки, виҹданымы тәмиз сахламаға көмәк едән иш тапмышам».

Диҝәр инсанлар да бунун доғрулуғуну тәсдигләјир. Ҝәлин Мүгәддәс Китабын «һәр саһәдә дүрүст олмаг» принсипинә әмәл едән инсанларын нүмунәсинә бахаг вә ҝөрәк онлар бунун һансы хејрини ҝөрүбләр.

 • Тәмиз виҹдан

  «13 јашым оланда мәктәби атыб оғрулара гошулдум. Ҝәлиримин 95 фаизи һарам пул иди. Сонра аилә һәјаты гурдум. Әрим вә мән Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китаб дәрсинә башладыг. Өјрәндик ки, Јеһова * Аллаһ надүрүст әмәлләрдән икраһ едир. Буна ҝөрә дә һәјат тәрзимизи дәјишмәјә гәрар вердик. 1990-ҹы илдә өзүмүзү Аллаһа һәср едиб Јеһованын Шаһиди олдуг (Мәсәлләр 6:16—19).

  Әввәлләр евим оғурлуг малларла долу иди. Анҹаг инди евдә бир дәнә дә олсун оғурлуг мал јохдур. Буна ҝөрә дә виҹданым тәмиздир. Кечмиш ҝүнләримә баханда Јеһованын мәнә ҝөстәрдији лүтфә ҝөрә Она шүкүр едирәм. Јеһованын мәндән разы галдығыны билдијим үчүн артыг ҝеҹәләр раһат јатырам» (Шерл, Ирландија).

  «Мүдирим биләндә ки, мән потенсиал мүштәринин вердији рүшвәти гәбул етмәмишәм, деди: “Ибадәт етдијин Аллаһа шүкүрләр олсун. Сән неҹә дә етибаралајиг инсансан. Нә јахшы ки, бизим ширкәтдә ишләјирсән”. Һәр саһәдә дүрүст олдуғум үчүн Јеһова Аллаһын гаршысында виҹданым тәмиздир. Һәмчинин дүрүст олмағымын сајәсиндә аиләмә вә диҝәр инсанлара да бу саһәдә көмәк едә билирәм» (Сони, Һонконг).

 • Гәлб раһатлығы

  «Мән бејнәлхалг банкда катиб-референт ишләјирәм. Банк бизнесиндә вар-дөвләт газанмаг хатиринә дүрүстлүк унудулур. Чохлары белә дүшүнүр: “Газанҹ вә игтисадијјат уғрунда јүнҝүлвары надүрүстлүк етмәкдә нә гәбаһәт вар ки?!” Амма дүрүст олдуғум үчүн гәлбим раһатдыр. Нә олурса олсун, дүрүст галмаг нијјәтиндәјәм. Мүдирләрим билир ки, мән нә онлара, нә дә онларын хаһиши илә башгаларына јалан данышан дејиләм» (Том, Бирләшмиш Штатлар).

 • Өзүнәһөрмәт һисси

  «Нәзарәтчим ишдә итән малларла бағлы мәндән јалан данышмағымы истәди, лакин мән бундан имтина етдим. Оғурлуғун үстү ачыланда мүдирим дүрүст олдуғума ҝөрә мәни тәрифләди. Бу надүрүст дүнјада дүрүст галмаг үчүн ҹәсарәт лазымдыр. Амма сонда биз башгаларынын һөрмәтини вә етибарыны газанаҹағыг» (Каори, Јапонија).

Тәмиз виҹдан, гәлб раһатлығы вә өзүнәһөрмәт һисси дүрүстлүјүн ҝәтирдији мүкафатлардан бәзиләридир. Мәҝәр бунлара ҝөрә дүрүст олмаға дәјмәз?

^ абз. 18 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.