Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Хидмәтә һазыр көнүллүләр

Хидмәтә һазыр көнүллүләр

ТӘБЛИҒЧИЛӘРӘ еһтијаҹ олан өлкәләрдә хидмәт едән чалышган баҹы-гардашларын сырасында чохлу субај баҹылар вар. Бу баҹыларын бәзиләри артыг онилликләрдир ки хариҹи өлкәдә хидмәт едир. Ҝөрәсән, илләр әввәл онлара башга өлкәјә көчмәјә нә көмәк едиб? Евдән узагда хидмәт етмәк онлара нә өјрәдиб? Бунун онларын һәјатына һансы тәсири олуб? Биз бу саһәдә тәҹрүбәси олан бир нечә баҹыдан мүсаһибә ҝөтүрмүшүк. Әминик ки, бу мүсаһибәнин хидмәтдән мәмнунлуг дујмаг истәјән субај баҹылара бөјүк көмәји дәјәҹәк. Әслиндә, бу баҹыларын сөзләри Јеһованын бүтүн хидмәтчиләринә фајда ҝәтирә биләр.

ТӘРӘДДҮДЛҮ ФИКИРЛӘРИ РАМ ЕДИРЛӘР

Анита

Јәгин билмәк истәјәрдиниз, субај өнҹүлләрә хариҹи өлкәдә хидмәтләрини уғурла јеринә јетирмәјә нә көмәк едиб? Һазырда 75 јашы олан Анита дејир ки, ҹаван оланда онда өзүнә әминлик һисси јох иди. О, Инҝилтәрәдә бөјүјүб вә 18 јашында орада өнҹүл хидмәтинә башлајыб. Анита дејир: «Инсанлара Јеһова Аллаһ һаггында данышмағы чох севирдим. Амма хариҹи өлкәдә хидмәт етмәји ағлыма белә ҝәтирмәјә горхурдум. Һеч вахт хариҹи дил өјрәнмәмишдим вә дүшүнүрдүм ки, буну баҹармарам. Буна ҝөрә дә Ҝилад Мәктәбинә дәвәт олунанда шокда идим. Фикирләширдим ки, мәним кими һеч нәјә јарамајан инсанын нәјини бу мәктәбә дәвәт едибләр. Амма сонра өз-өзүмә дедим: “Әҝәр Јеһова инанырса ки, мән буну баҹарарам, ҹәһд едәҹәм” Бу, 50 ил бундан әввәл олан сөһбәтдир. О вахтдан бу ҝүнә Јапонијада хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едирәм». О әлавә едир: «Һәрдән ҝәнҹ баҹылара үрәкдолусу дејирәм: “Әшјаларынызы јығын ҝәлин ардымҹа, сиз дә гошулун бу тәкраролунмаз сәјаһәтә!”. Чохларынын дәвәтими гәбул етмәси мәни севиндирир».

ҸӘСАРӘТ ТАПЫРЛАР

Хариҹи өлкәдә хидмәт едән баҹыларын бир чоху башга јерә көчмәјә әввәлҹә тәрәддүд едибләр. Ҝәлин ҝөрәк онлара өзләриндә ҹәсарәт тапмаға нә көмәк едиб?

Морин

64 јашын ичиндә олан Морин дејир: «Бөјүдүкҹә мәндә мәналы, фәдакар һәјат јашамаг арзусу баш галдырырды». 20 јашына чатанда Морин Канаданын Квебек шәһәринә көчүр, чүнки орада өнҹүлләрә бөјүк еһтијаҹ олур. О дејир: «Сонралар мәни Ҝилад Мәктәбинә дәвәт етдиләр. Амма дост-танышдан узагда хидмәт етмәк фикри мәни горхудурду. Һәмчинин анама ҝөрә нараһат идим. Ону гојуб ҝетмәјә үрәјим ҝәлмирди, чүнки о, хәстә атама бахырды. Нечә ҝеҹә ағлаја-ағлаја Јеһоваја бу мәсәлә илә бағлы дуа етдим. Мәни нараһат  едән фикирләри валидејнләримлә бөлүшдүм, онлар мәнә дәвәти гәбул етмәји мәсләһәт ҝөрдүләр. Јығынҹағымыздакы баҹы-гардашларын ата-анама көмәк етдијини ҝөрәндә, Јеһованын нә гәдәр гајғыкеш олдуғуну баша дүшәндә әмин олдум ки, О, мәним дә гајғыма галаҹаг. Бу, мәнә ирәли ҝетмәјә көмәк етди». Морин 1979-ҹу илдә Гәрби Африкаја хүсуси тәјинатлы мүждәчи тәјин олунур вә 30 илдән артыг бу хидмәт нөвүндә иштирак едир. Бу ҝүн о, Канадада хүсуси мүждәчи кими хидмәт едир вә анасынын гејдинә галыр. О, хариҹи өлкәдә кечирдији хидмәт илләрини хатырлајараг дејир: «Јеһова һәмишә мәнә еһтијаҹ дујдуғум шеји еһтијаҹ јаранан анда вериб».

Венди

Австралијадан олан 65 јашлы Венди адлы баҹы јенијетмә оланда өнҹүл хидмәтинә башлајыб. Венди о ҝүнләри хатырлајыб дејир: «Мән чох үркәк гыз идим. Танымадығым инсанларла сөһбәт етмәк мәним үчүн чох чәтин иди. Амма өнҹүллүк мәнә мүхтәлиф инсанларла үнсијјәт етмәји өјрәтди вә бунун сајәсиндә өзүмә әминлијим артды. Бир мүддәт сонра бу саһәдә үмумијјәтлә проблемим галмады. Өнҹүл хидмәти мәнә Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәтди. Башга өлкәдә хидмәт етмәк фикри даһа мәни елә дә горхутмурду. Һәм дә бир субај баҹы мәни үч ај Јапонијада тәблиғ етмәјә дәвәт етди. О, 30 илдән артыг иди ки орада хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едирди. Онунла әмәкдашлыг етмәк мәним хариҹи өлкәјә көчмәк арзуму даһа да аловландырды». 1986-ҹы илдә Венди Австралијадан 1770 километр шәргдә јерләшән Вануатуја (ада-дөвләт) көчүр.

Венди бу ҝүн дә Вануатуда хидмәт едир, амма инди о, филиалын нәздиндә фәалијјәт ҝөстәрән тәрҹүмә офисиндә чалышыр. О дејир: «Уҹгар әразиләрдә јени групларын вә јығынҹагларын јарандығыны ҝөрмәк мәнә бөјүк севинҹ бәхш едир. Бу кичик адаларда Јеһованын һәјата кечирдији ишә зәррә гәдәр дә олса, төһфә вермәк мәним үчүн сөзлә ифадә едә билмәјәҹәјим дәрәҹәдә бөјүк шәрәфдир».

Кумико (ортадакы)

Јапонијадан олан 65 јашлы Кумико әввәлләр орада өнҹүл кими хидмәт едиб. Бир ҝүн онун өнҹүл әмәкдашы Непала көчмәји тәклиф едир. Кумико дејир: «О, дөнә-дөнә бу сөһбәти ачырды, мән дә һәр дәфә “јох” дејирдим. Јени дил өјрәнмәк, тәзә јерә көчмәк барәдә фикирләшәндә мәни һәјәҹан басырды. Ичимдә өзүм-өзүмлә савашырдым. Бир ҝүн мотосиклет гәзасы нәтиҹәсиндә хәстәханаја дүшдүм. Орада өз-өзүмә дедим: “Ким билир, сабаһ башыма нә иш ҝәләҹәк. Һансыса ҹидди хәстәлијә тутула биләрәм. Онда башга өлкәдә өнҹүллүк етмәк шансым олмајаҹаг. Мәҝәр, һеч олмаса, бирҹә ил хариҹи өлкәдә хидмәт едә билмәрәм?” Јеһоваја јалварырдым ки, мәнә аддым атмаға көмәк етсин». Хәстәханадан чыхандан сонра Кумико Непала  гонаг ҝедир, сонралар исә өнҹүл әмәкдашы илә бирҝә ораја көчүр.

Кумико он илә јахындыр ки, Непалда хидмәт едир. О, бу илләрә нәзәр салыб дејир: «Јолуму кәсән нараһатчылыглар Гырмызы дәнизин сулары кими јолумдан чәкилди. Чох хошбәхтәм ки, о вахт тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразијә көчмәјә гәрар вердим. Бурада тәблиғ едәндә тез-тез мараглы һаллар баш верир, бир евдә киминләсә данышанда беш-алты гоншу төкүлүшүб гулаг асмаға ҝәлир. Балаҹа ушаглар да ширин-ширин адамдан буклет истәјирләр. Инсанларын һәгигәтә бу ҹүр дәјәр вердији әразидә хидмәт етмәк мәни хошбәхт едир».

ЧӘТИНЛИКЛӘРӘ СИНӘ ҜӘРИРЛӘР

Тәбии ки бу ҹәсарәтли баҹылар чохлу чәтинликләрлә үзләшмишдиләр. Бәс бу манеәләри онлар неҹә ашыблар?

Диана

Канададан олан Диана дејир: «Әввәл-әввәл аиләм үчүн чох дарыхырдым». Һазырда Диананын 62 јашы вар. Өмрүнүн 20 илини о, Фил диши саһилиндә (индики ады Кот-д’Ивуар) хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едиб. Диана өз һиссләрини бөлүшүр: «Јеһоваја јалварырдым ки, мәнә тәблиғ етдијим әразидәки инсанлары севмәјә көмәк етсин. Ҝилад мәктәбиндәки мүәллимләрдән бири Ҹек Редфорд гардаш бизи хәбәрдар етмишди ки, ола билсин, тәјин олундуғумуз әразидә әввәл-әввәл бизә чәтин олаҹаг, оранын шәраити бизи дәһшәтә сала биләр, хүсусән дә, орадакы касыбчылыг. О деди: “Амма сиз касыбчылыға јох, инсанларын симасына, ҝөзләринә бахын. Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри ешидәндә неҹә һај вердикләрини диггәтлә изләјин”. Мән бу ҹүр дә едирдим вә нәтиҹәси чох ҝөзәл олду. Ҝөрүрдүм ки, инсанлар мүждәни ешидәндә ҝөзләри севинҹдән алышыб-јаныр!» Хариҹи өлкәјә алышмаға Дианаја даһа нә көмәк етди? «Дәрс кечдијим инсанларла достлашмаға чалышырдым. Онлар Јеһоваја хидмәт етмәјә башлајанда севинҹимдән учмаг истәјирдим. Тәјин олундуғум әрази мәним үчүн доғма евим кими олду. Јеһова орада мәнә Иса Мәсиһин сөз вердији кими ана, ата, гардаш вә баҹы верди» (Марк 10:29, 30).

46 јашы олан Ен Асија өлкәләриндән бириндә, фәалијјәтимизин гадаған олундуғу әразидә хидмәт едир. О дејир: «Хариҹи өлкәдә хидмәт етдијим бу илләр әрзиндә тамам фәргли мәдәнијјәтләрдән олан, хасијјәтҹә мәндән јерлә-ҝөј гәдәр фәргләнән баҹыларла јашамышам. Буна ҝөрә дә һәрдән наразылыг јаранырды, бир-биримизин хәтринә дәјирдик. Белә һаллар јарананда чалышырдым онларла даһа јахын мүнасибәт гурум, онларын мәдәнијјәти илә јахындан таныш олум. Һәмчинин онлара анлајыш, мәһәббәт ҝөстәрмәк үчүн әлимдән ҝәләни едирдим. Бу зәһмәтимин ҝөзәл бәһрәси олду, бу баҹыларла арамызда сарсылмаз вә әбәди достлуг телләри  јаранды. Бу достлуг мәнә тәјинатымда јаранан чәтинликләри уғурла ашмаға көмәк едир».

Ута

Алманијадан олан Ута баҹы, һазырда онун 53 јашы вар, 1993-ҹү илдә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими Мадагаскара тәјин олунмушду. О дејир: «Илк чәтинлијим дил өјрәнмәк, оранын рүтубәтли иглиминә алышмаг, малјарија, амөблү дизентерија вә паразит гурдларла мүбаризә апармаг олуб. Анҹаг мән көмәксиз галмырдым. Орадакы баҹыларла ушаглары вә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијим инсанлар мәнә дили өјрәнмәјә көмәк едирдиләр. Хәстә оланда исә мәнимлә бирҝә хидмәт едән әмәкдашым мәнә бахырды. Ән чох көмәји исә Јеһовадан алырдым. Нараһатчылыгларымы Она данышырдым. Сонра да Онун ҹавабыны ҝөзләјирдим. Һәрдән бу, бир нечә ҝүн, һәрдән исә бир нечә ај чәкирди. Анҹаг Јеһова бүтүн проблемләрими һәлл етди». Артыг 23 илдир ки Ута Мадагаскарда хидмәт едир.

НЕМӘТЛӘРЛӘ ДОЛУ ҺӘЈАТ

Тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрә көчән бүтүн диндашларымыз кими бу субај баҹылар да бу хидмәтин онларын һәјатына рәнҝ гатдығыны, онлара чохлу немәтләр бәхш етдијини дејир. Ҝәлин ҝөрәк сөһбәт һансы немәтләрдән ҝедир.

Һајди

Һал-һазырда 73 јашы олан алманијалы Һајди 1968-ҹи илдән Фил диши саһилиндә (индики ады Кот-д’Ивуар) хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едир. Һајди һиссләрини бөлүшүр: «Мәнә ән чох севинҹ ҝәтирән Мүгәддәс Китабы өјрәтдијим инсанларын һәгигәт јолунда јеридикләрини ҝөрмәкдир. Онлардан кимиси өнҹүл, кимиси ағсаггал кими хидмәт едир. Чоху мәни “ана” вә “нәнә” дејә чағырыр. Бу ағсаггаллардан бири, һәм өзү, һәм дә арвад-ушағы мәнә аилә үзвләри кими јанашырлар. Буна ҝөрә дә дејә биләрәм ки, Јеһова мәнә оғул, ҝәлин вә үч нәвә нәсиб едиб» (3 Јәһ. 4).

Карен (ортадакы)

Канададан олан 72 јашлы Карен 20 илдән чох Гәрби Африкада хидмәт едиб. О дејир: «Хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт етдијим илләр мәнә севмәји, фәдакар вә сәбирли олмағы өјрәтди. Мүхтәлиф өлкәләрдән олан әмәкдашларла хидмәт етмәк дүнјаҝөрүшүмү артырды. Һәмчинин баша дүшдүм ки, сән демә, бир иши мүхтәлиф үсулларла ҝөрмәк олар. Һазырда дүнјанын һәр јериндә достларым вар, бу да Јеһовадан мәнә ҝөзәл һәдијјәдир! Заман тәјинатларымыза вә һәјатымыза тәсир етди, амма достлуғумуз олдуғу кими галыб».

Инҝилтәрәдән олан Маргарет, инди онун 79 јашы вар, Лаосда хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едирди. О дејир: «Хариҹи өлкәдә хидмәт етмәјин сајәсиндә мән өз ҝөзләримлә Јеһованын мүхтәлиф халглардан, иргләрдән олан инсанлары Өз тәшкилатына неҹә ҝәтирдијини ҝөрдүм. Буну ҝөрмәк мәним иманымы мөһкәмләндирди. Әмин олдум ки, Јеһова Аллаһ тәшкилатыны идарә едир вә Онун бүтүн нијјәтләри мүтләг јеринә јетәҹәк».

Һәгигәтән дә субај баҹыларын хош хәбәрин јајылмасында бөјүк әмәји вар. Онлар сәмими тәрифләрә лајигдирләр (Һак. 11:40). Үстәлик, онларын сајы ҝет-ҝедә артыр (Зәб. 68:11). Бәс сиз һәјатынызда мүәјјән дәјишиклик едиб мүсаһибә верән бу зәһмәткеш баҹылар кими хидмәт етмәк истәјәрдинизми? Онда Јеһованын неҹә ҝөзәл Аллаһ олдуғуну өзүнүз дадыб ҝөрәҹәксиниз (Зәб. 34:8).