Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝөрдүјүнүз иши садиг адамлара әманәт един

Ҝөрдүјүнүз иши садиг адамлара әманәт един

«Мәндән ешитдијин... шејләри садиг адамлара әманәт ет ки, онлар да тәлим вермәк үчүн јарарлы олсунлар» (2 ТИМ. 2:2).

НӘҒМӘ: 123, 53

1, 2. Чохлары ҝөрдүкләри иш барәдә нә дүшүнүр?

БӘЗИ инсанлар өзләринә ҝөрдүкләри ишә әсасән гијмәт верирләр. Чохлары дүшүнүр ки, инсанын иши вә вәзифәси онун өзүнәинам һиссинә тәсир едир. Бәзи халгларда ики нәфәр бир-бири илә таныш оланда вердикләри илк суаллардан бири бу олур: «Һарада ишләјирсән?»

2 Мүгәддәс Китабда бәзи адамлар вәзифәләринә ујғун, мәсәлән, Мәтта верҝијыған, Шимон даббағ, Лука һәким кими тәсвир олунуб (Мәт. 10:3; Һәв. 10:6; Кол. 4:14). Диҝәрләри исә Јеһованын јолунда дашыдыглары мәсулијјәтә әсасән тәсвир олунублар. Мәсәлән, Давуд падшаһ кими, Илјас пејғәмбәр кими вә Булус һәвари кими. Бу инсанлар Аллаһын онлара тапшырдығы ишә јүксәк дәјәр верирдиләр. Биз дә Јеһованын јолунда ҝөрдүјүмүз иши гијмәтләндирмәлијик.

3. Нәјә ҝөрә јашлы гардашлар ҹаванлары үзәрләринә өһдәчилик ҝөтүрмәјә һазырламалыдырлар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

3 Чохларымыз Јеһованын јолунда ҝөрдүјүмүз иши чох севирик вә өмүр боју бу ишлә мәшғул олмаға һазырыг. Тәәссүф ки, Адәмдән бәри бир нәсил јаша долур, јерини верир нөвбәти нәслә (Ваиз 1:4). Бу вәзијјәт мәсиһи јығынҹағында мүәјјән чәтинликләр  јарадыр. Бу ҝүн тәблиғ иши ҝет-ҝедә даһа бөјүк мигјасда вә мүтәшәккил сурәтдә һәјата кечирилир. Тәшкилатда иш чохалдыгҹа јени үсуллар тәтбиг олунур, даим тәкмилләшмәкдә олан техноложи јениликләрдән истифадә олунур вә бу јениликләрә ујғунлашмаг лазым ҝәлир. Бәзи јашлы гардашлара јениликләрә алышмаг чәтин ҝәлир (Лука 5:39). Бәзиләри үчүнсә бу, проблем дејил, амма јенә дә јашлылара нисбәтән ҹаванлар даһа ҝүҹлү вә ҝүмраһдырлар (Мәс. 20:29). Буна ҝөрә дә јашлы гардашлар ҹаванлары үзәрләринә өһдәчилик ҝөтүрмәјә һазырласалар чох јахшы олар. Бунунла онлар Јеһованын тәшкилатына бөјүк фајда ҝәтирмиш оларлар. (Зәбур 71:18 ајәсини охујун.)

4. Нәјә ҝөрә јығынҹагдакы мәсул гардашлара ҝөрдүкләри иши ҹаванлара өтүрмәк бәзән чәтин олур? (« Нәјә ҝөрә бәзи гардашлар ҝөрдүкләри иши ҹаванлара өтүрмәјә тәрәддүд едир?» адлы чәрчивәјә бахын.)

4 Бәзән јығынҹагдакы мәсул гардашлара ҝөрдүкләри иши ҹаванлара өтүрмәк чәтин олур. Кимиси севдији ишдән ајрылмаг истәмир. Кимиси дүшүнүр ки, ҹаванлар бу ишин јахшы ҝөрә билмәз. Кимиси исә тәлим вермәјә вахтынын олмадығыны сәбәб ҝәтирир. Белә һалларда ҹаванлар сәбирли олмалыдырлар.

5. Бу мәгаләдә һансы суаллара ҹаваб вериләҹәк?

5 Ҝәлин бу мәсәлә илә бағлы ики мәгамы нәзәрдән кечирәк. Биринҹиси, јашлы гардашлар ҹаванлара јығынҹагда үзәрләринә өһдәчилик ҝөтүрмәјә неҹә көмәк едә биләрләр вә нәјә ҝөрә бу, ваҹиб мәсәләдир? (2 Тим. 2:2). Икинҹиси, јашлы, тәҹрүбәли гардашлара көмәк едән вә онлардан тәлим алан ҹаван гардашлар һансы әһвал руһијјәдә олмалыдырлар? Әввәлҹә ҝәлин ҝөрәк Давуд падшаһ оғлу Сүлејманы мәсулијјәтли бир ишә неҹә һазырламышды.

ДАВУД ПАДШАҺ СҮЛЕЈМАНА ДӘСТӘК ОЛУР

6. Давуд падшаһын һансы планы вар иди вә Јеһованын бу барәдә фикри нә иди?

6 Узун илләр гачаг һәјаты јашајандан сонра Давуд нәһајәт падшаһ тахтына чыхыр вә раһат евдә јашамаға башлајыр. Амма о, чох пис олур ки, Исраилдә Аллаһын адыны дашыјан бир мәбәд јохдур вә мәбәд тикмәк  гәрарына ҝәлир. О, Натан пејғәмбәрә дејир: «Мән бурада сидр ағаҹындан олан евдә јашајырам, Јеһованын Әһд сандығы исә чадырда галыр». Натан пејғәмбәр она белә ҹаваб верир: «Үрәјиндә нә нијјәт тутмусан, ону да ет. Аллаһ сәнинләдир». Амма Јеһова Аллаһ бу мәсәлә илә бағлы башга фикирдә иди. Аллаһ пејғәмбәрә бујурур ки, Давуда белә десин: «Мәнә јашамаг үчүн еви сән тикмәјәҹәксән». Јеһова Аллаһ Давуда мәһәббәт ҝөстәриб ону әмин етди ки, әли һәмишә онун үстүндә олаҹаг, амма мәбәди оғлу Сүлејман тикәҹәк. Давудун буна мүнасибәти неҹә олду? (1 Салн. 17:1—4, 8, 11, 12; 29:1).

7. Давуд мәбәдин тикинтиси илә бағлы Јеһованын вердији ҝөстәришә неҹә јанашды?

7 Давуд дүшүнмәди ки, онсуз да мәбәдин иншасы онун адына јазылмајаҹаг. О, мәбәдин тикинтисини дәстәкләмәк үчүн әлиндән ҝәләни етди. Мәбәд тикилди вә о, Давуд мәбәди кими јох, Сүлејман мәбәди кими таныныр. Арзусу үрәјиндә галдығы үчүн Давуд, әслиндә, пис ола биләрди, амма о, бу һиссләрә гапылмады, әксинә, вар ҝүҹү илә бу лајиһәни дәстәкләди. Мәбәди тикмәк үчүн ишчиләр јығды, дәмир, мис, ҝүмүш, гызыл вә тир-шалбан топлады. Сонра Сүлејманын голуна гүввәт вермәк үчүн деди: «Гој Јеһова сәнә јар олсун, оғлум. Ишин аванд олсун, сәнин һаггында дедији кими, Аллаһын Јеһованын евини инша ет» (1 Салн. 22:11, 14—16).

8. Нәјә ҝөрә Давуд дүшүнә биләрди ки, Сүлејман мәбәдин лајиһәсинә башчылыг едә билмәз вә о, өз тәрәфиндән нә етди?

8 1 Салнамәләр 22:5 ајәсини охујун. Давуд дүшүнә биләрди ки, Сүлејман бу ҹүр бөјүк лајиһәјә башчылыг етмәји баҹармаз. Ахы мәбәд мөһтәшәм олмалыјды, Сүлејман исә ҝәнҹ вә сәриштәсиз иди. Амма Давуд әмин иди ки, Јеһова Сүлејмана бу иши баша чатдырмаға көмәк едәҹәк. Одур ки, Давуд бу лајиһәни дәстәкләмәк үчүн баҹардығыны етди, тикинти үчүн боллуҹа материал топлады.

БАШГАЛАРЫНА ТӘЛИМ ВЕРМӘК СЕВИНҸ ҜӘТИРИР

Ҹаван гардашларын үзәрләринә өһдәчилик ҝөтүрдүјүнү ҝөрмәк чох хошдур (9-ҹу абзаса бахын)

9. Өһдәләринә дүшән иши ҹаванлара өтүрән јашлы гардашлара нә мәмнунлуг ҝәтирә биләр? Нүмунә чәкин.

9 Јығынҹагда ҝөрдүкләри иши ҹаванлара өтүрмәли оланда јашлы гардашлар пис олмамалыдырлар. Әсас одур ки, Аллаһын иши ирәли ҝетсин. Тәлим вердикләри ҹаванларын пүхтәләшиб өһдәләринә мәсулијјәт ҝөтүрдүјүнү ҝөрмәк мәсул гардашлара мәмнунлуг ҝәтирмәлидир. Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг. Тәсәввүр един ки, бир ата оғлуна машын сүрмәји өјрәдир. Ушаг балаҹа оланда, садәҹә, атасынын машыны неҹә сүрдүјүнү мүшаһидә едир. Бир аз бөјүјәндә атасы она машын сүрмәји изаһ едир. Јеткин јаша чатанда оғул атанын көмәји илә машыны сүрмәјә башлајыр. Һәрдән онлар машыны нөвбә илә сүрүрләр. Амма бир мүддәт сонра оғул тәк сүрмәјә башлајыр, сонра ата јаша долур вә демәк олар ки, даһа машын сүрмүр, һара лазымдыр оғлу ону апарыб-ҝәтирир. Тәбии ки, оғлуну севән ата онун  бу иши мәнимсәдијинә севинир вә дүшүнмүр ки, она нәзарәт лазымдыр. Ејнән, јашлы гардашлар да тәлим вердикләри ҹаванларын Јеһованын ишиндә өһдәләринә мәсулијјәт ҝөтүрдүјүнү ҝөрәндә фәхр дујурлар.

10. Башгалары шәрәфә јүксәләндә Муса пејғәмбәр неҹә мүнасибәт ҝөстәрмишди?

10 Јашлы гардашлар еһтијатлы олмалыдырлар ки, башгаларына мәсулијјәт тапшырыланда үрәкләриндә пахыллыг јаранмасын. Ҝәлин ҝөрәк дүшәрҝәдә бәзиләри пејғәмбәр кими һәрәкәт етмәјә башлајанда Муса пејғәмбәр неҹә мүнасибәт ҝөстәрмишди. (Сајлар 11:24—29 ајәләрини охујун.) Муса пејғәмбәрин көмәкчиси Јушә онлара мане олмаг истәјирди. Ола билсин, о, дүшүнүрдү ки, бу һәрәкәтләри илә онлар Мусанын мөвгејини вә сәлаһијјәтини дәјәрдән салырлар. Амма ҝөрәк Муса пејғәмбәр она нә деди? «Сән мәним адыма ҝөрә нараһат олурсан? Буна ҝәрәк јохдур. Каш ки Јеһова бүтүн халгына руһундан верәјди, Јеһованын бүтүн халгы пејғәмбәр олајды!» Муса пејғәмбәр бу ишин Јеһовадан олдуғуну баша дүшүрдү. О, өзүнә шөһрәт ахтармырды. О истәјирди ки, Аллаһ бүтүн хидмәтчиләринә она вердији әнамдан бәхш етсин. Муса пејғәмбәр кими, биз дә башгаларына јени тәјинат вериләндә севинмәлијик.

11. Өһдәсинә дүшән иши башга гардаша һәвалә едән јашлы бир гардаш бу дәјишикликлә бағлы нә дејир?

11 Бу ҝүн онилликләрдир Јеһоваја ҹанла-башла хидмәт едән вә башгаларына өһдәләринә мәсулијјәт ҝөтүрмәји өјрәдән чохлу гардашлар вар. 74 илдән артыгдыр ки таммүддәтли хидмәтдә олан вә онун 35 илини Авропадакы филиалда хидмәт едән Питер адлы бир гардашы буна мисал чәкмәк олар. Бу јахынлара кими о, хидмәт шөбәсинин нәзарәтчиси олуб. Һал-һазырда бу вәзифәни онунла узун илләр чијин-чијинә хидмәт едән Пол адлы ҹаван бир гардаш јеринә јетирир. Питердән сорушанда ки, бу дәјишиклијә неҹә јанашыр о дејир: «Мән чох севинирәм ки, өһдәсинә бөјүк ишләр ҝөтүрмәк үчүн тәлим кечмиш вә бу иши ҝөзәл шәкилдә јеринә јетирән гардашлар вар».

ЈАШЛЫЛАРЫ ГИЈМӘТЛӘНДИРИН

12. Рәһабамын һәрәкәтиндән нә өјрәнирик?

12 Сүлејман падшаһ өләндән сонра онун јеринә оғлу Рәһабам падшаһ олду. Рәһабам бу иши уғурла јеринә јетирмәк үчүн мәсләһәт ахтарырды. Әввәлҹә о, ағсаггал кишиләрдән мәсләһәт истәјир. Амма онларын мәсләһәтинә гулаг асмыр, ҝедиб онунла бир јердә бөјүјән әјан-әшрәфи илә мәсләһәтләшир. Ахырда аҹынаҹаглы вәзијјәтлә үзләшир (2 Салн. 10:6—11, 19). Бундан һансы нәтиҹәни чыхарырыг? Јашлы вә тәҹрүбәли инсанларла мәсләһәтләшиб мәсләһәтә әмәл етмәк ағыллы һәрәкәтдир. Дүздүр, јашлылар ҹаванлары һансыса иши онларын билдији көһнә үсулларла ҝөрмәјә мәҹбур етмәмәлидир, амма ҹаванлар да јашлыларын мәсләһәтини рәдд етмәјә тәләсмәмәлидирләр.

13. Ҹаванлар јашлы гардашларла неҹә әмәкдашлыг етмәлидирләр?

13 Бәзи ҹаван гардашлар јашлы гардашларын ҝөрдүјү ишә нәзарәт едирләр. Јахшы оларды ки, ҹаван гардашлар гәрар вермәздән әввәл бу јашлы гардашларла мәсләһәтләшиб онларын тәҹрүбәсиндән јарарлансынлар. Јухарыда ады чәкилән вә Питер гардашын јеринә нәзарәтчи тәјин олунан Пол дејир: «Мән һәмишә Питерлә мәсләһәтләширәм вә шөбәмиздә чалышан диҝәр гардашлары да буна тәшвиг едирәм».

14. Тимути илә һәвари Булус арасындакы әмәкдашлыгдан өзүмүзә нә ҝөтүрә биләрик?

14 Һәвари Булусла мүгајисәдә ҹаван олан Тимути узун илләр онунла чијин-чијинә чалышмышды. (Филиппилиләрә 2:20—22 ајәләрини охујун.) Һәвари Коринфдәки мәсиһиләрә онун барәсиндә нөвбәти сөзләри  јазмышды: «Ағаја хидмәтдә әзиз баламы, сәдагәтли Тимутини... јаныныза ҝөндәрирәм. О, һәр јердә, бүтүн јығынҹагларда Мәсиһ Исаја хидмәтдә ишләтдијим тәлим үсулларыны јадыныза салаҹаг» (1 Кор. 4:17). Бу бир ајә Булусла Тимути арасындакы сых әмәкдашлыгдан хәбәр верир. Һәвари Булус Тимутијә Мәсиһ Исаја хидмәтдә ишләтдији үсуллары өјрәтмәк үчүн вахт ајырырды. Тимути бу тәлими јахшы мәнимсәмишди вә Булусун рәғбәтини газанмышды. Һәвари архајын иди ки, Тимути Коринфдәки мәсиһиләрә ибадәтлә бағлы мәсәләләрдә көмәк едә биләҹәк. Булус бу ҝүн јығынҹагда ҹаван гардашлара тәлим верән ағсаггаллар үчүн ҝөзәл нүмунәдир!

ҺӘР БИРИМИЗИН ИШИ ӘҺӘМИЈЈӘТЛИДИР

15. Тәшкилатдакы дәјишикликләр бизә тәсир едәндә Булусун Ромадакы мәсиһиләрә вердији мәсләһәт бизә неҹә көмәк едә биләр?

15 Биз чох мараглы бир дөврдә јашајырыг. Јеһова Аллаһын тәшкилаты мүхтәлиф саһәләрдә тәкмилләшир. Амма бу тәрәгги ејни заманда дәјишикликләрә сәбәб олур вә бу дәјишикликләр шәхсән бизә дә тәсир едә биләр. Белә һалларда биз тәвазөкар олмалы, өзүмүзүн јох, Јеһованын марагларыны дүшүнмәлијик. Бунунла биз Аллаһын халгынын бирлији үчүн чалышмыш оларыг. Һәвари Булус Ромадакы мәсиһиләрә јазмышды: «Һәр биринизә дејирәм: өзүнүз барәдә лүзумундан артыг фикирләшмәјин. Һәр кәс өзү һаггында Аллаһын она вердији иман чәрчивәсиндә дүшүнсүн вә сағлам дүшүнҹәни горујуб сахласын. Неҹә ки бәдәнимиздә чох үзв вар, амма бүтүн үзвләр ејни иши иҹра етмир, еләҹә дә биз, чох олсаг да, Мәсиһлә вәһдәтдә бир бәдән тәшкил едирик» (Ром. 12:3—5).

16. Јашлы вә ҹаван гардашлар, һәмчинин онларын һәјат јолдашлары Јеһова Аллаһын халгынын бирлијинә неҹә төһфә верә биләрләр?

16 Һарада хидмәт едириксә-едәк ҝәлин һәр биримиз Јеһова Аллаһын әзәмәтли Падшаһлығынын мараглары үчүн чалышаг. Әзиз јашлы гардашлар, ҹаванларла тәҹрүбәнизи бөлүшүн. Ҹаванлар, өһдәнизә мәсулијјәт ҝөтүрүн, тәвазөкар олун вә јашлы гардашлара һәмишә һөрмәтлә јанашын. Бу гардашларын һәјат јолдашларына исә демәк истәјирик ки, Аквиласын арвады Прискилла кими һәјатларында баш верән дәјишикликләр заманы әрләринә дәстәк олсунлар (Һәв. 18:2).

17. Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә бағлы нәјә әмин иди вә онлары һансы ишә һазырламышды?

17 Башгаларыны үзәрләринә өһдәчилик ҝөтүрмәк үчүн һазырламагда Иса Мәсиһ мүкәммәл нүмунәдир. Мәсиһ билирди ки, јердәки хидмәти бир ҝүн баша чатаҹаг вә онун ҝөрдүјү иши башгалары давам етдирәҹәк. Шаҝирдләри гејри-камил олса да, Иса онлара ҝүвәнирди вә демишди ки, онлар онун ҝөрдүјүндән дә бөјүк ишләр ҝөрәҹәкләр (Јәһ. 14:12). Мәсиһ шаҝирдләринә һәртәрәфли тәлим вермишди вә онлар мүждәни бүтүн дүнјаја јајмышдылар (Кол. 1:23).

18. Бизи гаршыда неҹә ҝәләҹәк ҝөзләјир вә һазырда һансы ишлә мәшғул олмалыјыг?

18 Иса Мәсиһ һәјатыны гурбан вериб өләндән сонра Аллаһ ону дирилдиб ҝөјә галдырды вә она әввәлкиндән дә бөјүк ишләр тапшырылды, ону «һәр ҹүр һөкумәтдән, һакимијјәтдән, гүдрәтдән, игтидардан вә аддан үстүн етди» (Ефес. 1:19—21). Әҝәр биз Јеһоваја садиг галыб Армаҝеддона гәдәр бу һәјата ҝөзүмүзү јумарыгса, Јеһова бизи салеһлијин һөкм сүрдүјү јени дүнјада дирилдәҹәк. Орада биз көнлүмүз истәјән гәдәр севдијимиз ишләрлә мәшғул олаҹағыг. Һазырда исә һәр биримиз чох мүһүм бир иши, мүждәни тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг ишини һәјата кечирмәлијик. Ҝәлин һамымыз, һәм ҹаванлар, һәм јашлылар Рәббин ишиндә чох чалышаг (1 Кор. 15:58).