Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2017

Јеһованын нијјәти мүтләг чин олаҹаг!

Јеһованын нијјәти мүтләг чин олаҹаг!

«Дедим, едәҹәјәм. Нијјәт етдим, һәјата кечирәҹәјәм» (ӘШЈ. 46:11).

НӘҒМӘ: 147, 149

1, 2. а) Јеһова Аллаһ Өз Кәламы васитәсилә бизә нәји ачыб? б) Әшија 46:10, 11 вә 55:11 ајәләри бизи нәјә әмин едир?

«БАШЛАНҒЫҸДА Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды» (Јар. 1:1). Мүгәддәс Китабын илк ајәси олан бу сөзләр чох садә, ејни заманда чох дәрин мәналы сөзләрдир. Инсанларын Аллаһын хәлг етдији варлыг аләми барәдә, мәсәлән, космос, ишыг, ҹазибә гүввәси һаггында билдикләри, санки, дәрјадан бир дамладыр. Биз әнҝин Каинатын јалныз кичик бир зәррәсини ҝөрә билирик (Ваиз 3:11). Амма нә хошдур ки, Јеһова Аллаһ бизә Өз Кәламы васитәсилә Јер күрәси вә бәшәријјәтлә бағлы нијјәтини ачыб. Аллаһ инсаны Өз бәнзәриндә јаратмышды вә она јер үзүндә мүкәммәл шәраитдә јашамаг имканы вермишди (Јар. 1:26). Инсанлар Аллаһын өвладлары, Аллаһ да онлара Ата олаҹагды.

2 «Јарадылыш» китабынын үчүнҹү фәслиндә јазыланлара әсасән, Јеһованын планларына әнҝәл төрәдән бир проблем ортаја чыхыр (Јар. 3:1—7). Амма бу әнҝәл ашылмаз дејилди, ахы Јеһова Аллаһын јолуну һеч нә кәсә билмәз (Әшј. 46:10, 11; 55:11). Буна ҝөрә дә биз әминик ки, Јеһованын нијјәти вахты чатанда мүтләг јеринә јетәҹәк!

3. а) Мүгәддәс Китабы дәрк етмәјә көмәк едән тәмәл һәгигәтләр һансылардыр? б) Нәјә ҝөрә бу һәгигәтләри нәзәрдән кечирмәлијик? в) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

3 Тәбии ки, һәр биримиз Аллаһын Јер күрәси вә бәшәријјәтлә  бағлы нијјәтини, Иса Мәсиһин бу нијјәтдә дашыдығы ролу билирик. Бунлар тәмәл һәгигәтләрдир вә Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башлајанда өјрәндијимиз илк һәгигәтләрдән биридир. Биз дә, өз нөвбәмиздә, бу һәгигәтләри Аллаһы ахтаран инсанлара чатдырмаг истәјирик. Бир нечә мүддәтдир биз инсанлары Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминә дәвәт едирик (Лука 22:19, 20). Мәрасимә ҝәләнләр Аллаһын нијјәти барәдә чох шеј өјрәнә биләҹәк. Анма мәрасиминә бир нечә ҝүн галыб, буна ҝөрә дә ҝәлин мүәјјән суаллары нәзәрдән кечирәк. Бу суалларын көмәји илә Мүгәддәс Китаб дәрси кечдијимиз вә һәгигәтлә марагланан инсанлары анма мәрасиминә ҝәлмәјә тәшвиг едә биләрик. Бу мәгаләдә биз нөвбәти үч суалы нәзәрдән кечирәҹәјик: Аллаһ та әзәлдән Јер күрәси вә бәшәријјәт үчүн нә нијјәт етмишди? Аллаһын нијјәтинә әнҝәл төрәдән һансы проблем ортаја чыхды? Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Иса Мәсиһин гурбанлығы Аллаһын нијјәтинин јеринә јетмәсиндә әсас јери тутур?

АЛЛАҺЫН ӘЗӘЛИ НИЈЈӘТИ

4. Хилгәт Јеһова Аллаһ барәдә нә дејир?

4 Јеһова Аллаһын јаратдығы һәр шеј инсаны һејран гојур. Аллаһ-Таала бүтүн мәхлугаты мүкәммәл јарадыб (Јар. 1:31; Әрм. 10:12). Хилгәтин ҝөзәллији вә тәбиәт ганунлары бизә дәрин сирләри ачыр. Аллаһын јаратдыгларыны сејр едәндә инсан валеһ олур вә дәрк едир ки, Халиг ән хырда шејләри белә, ҝөзәл мәгсәдлә јарадыб. Чох аз адам тапылар ки, сәмада сајрышан улдузлары, ҝур-ҝур ахан шәлаләләри, гүруб едән ҝүнәшин ҝөзәллијини ҝөрәндә ајаг сахлајыб бу мәнзәрәјә һејранлыгла тамаша етмәсин. Сәбәб исә ондадыр ки, Аллаһ инсаны ҝөзәллији дујмаг баҹарығы илә јарадыб. (Зәбур 19:1; 104:24 ајәләрини охујун.)

5. Бүтүн хилгәтин һәмаһәнҝ шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн Јеһова нә едиб?

5 Јеһова Аллаһ Каинатдакы һәр бир шеј үчүн ганун гојуб. О, һәм тәбиәт, һәм дә әхлаг ганунлары тәсис едиб ки, хилгәт арасында һәмаһәнҝлик олсун (Зәб. 19:7—9). Варлыг аләминдәки низама диггәт јетирдикдә ајдын олур ки, һәр шеј өз јериндә гәрар тутуб вә јарандығы мәгсәдә хидмәт едир. Хилгәтин һәмаһәнҝ шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн Јеһова мүәјјән ганунлар гојуб. Мәсәлән, ҹазибә гануну атмосферин Јер сәтһинә јахын олмасыны, океан вә дәниз суларынын габарма вә чәкилмәсини тәмин едир, һәмчинин инсан һәјаты үчүн сон дәрәҹә әһәмијјәтли рол ојнајыр. Бүтүн хилгәт, еләҹә дә инсанлар бу ганунлара табе олур. Аллаһын тәсис етдији ганунлар сүбут едир ки, О, Јери вә инсанлары ҝөзәл мәгсәдлә јарадыб. Ҝәлин тәблиғ етдијимиз инсанлара бу әсрарәнҝиз Каинатын Јараданы илә јахындан таныш олмаға көмәк едәк (Вәһј 4:11).

6, 7. Јеһова Аллаһ Адәмлә Һәвваја һансы немәтләри бәхш етмишди?

6 Аллаһын әзәли нијјәти о иди ки, инсанлар јер үзүндә әбәди јашасын (Јар. 1:28; Зәб. 37:29). О, Адәмлә Һәвваја һәјатдан һәзз алмаг үчүн чохлу ҝөзәл немәтләр бәхш етмишди. (Јагуб 1:17 ајәсини охујун.) Онлара ирадә азадлығы, дүшүнмәк габилијјәти, севмәк вә достлуг етмәк баҹарығы вермишди. Јеһова Адәмлә данышыб она мүәјјән әмр вермишди. Һәмчинин она өзүнүн вә һејванларын гејдинә галмағы, торпаға гуллуг етмәји бујурмушду (Јар. 2:15—17, 19, 20). Аллаһ Адәмлә Һәвваја дадбилмә, тохунма, ҝөрмә, ешитмә вә ијбилмә габилијјәти дә бәхш етмишди ки, онлар Ҹәннәтин ҝөзәллијиндән вә орадакы немәтләрдән һәзз алсынлар. Онлар әбәдијјән көнүлләринҹә олан ишлә мәшғул ола вә дүнјаны кәшф едә биләрдиләр.

 7 Бәс Аллаһын нијјәтинә башга нә дахил иди? Јеһова Адәмлә Һәвваја дүнјаја камил өвлад ҝәтирмәк габилијјәти вермишди. Аллаһын нијјәти о иди ки, онларын ушагларынын да ушаглары олсун, та о вахта гәдәр ки, бүтүн јер үзүндә инсан мәскән салсын. Аллаһ илк камил инсан олан Адәмлә Һәвваны неҹә севирдисә, онлар вә үмумијјәтҹә бүтүн валидејнләр өз өвладларыны о ҹүр севмәли идиләр. Јер күрәси бәшәријјәтин әбәди еви олмалы иди (Зәб. 115:16).

ОРТАЈА ПРОБЛЕМ ЧЫХЫР

8. Јеһова Аллаһ Јарадылыш 2:16, 17 ајәләриндә јазылан гануну нәјә ҝөрә вермишди?

8 Амма һәр шеј Јеһова Аллаһын нијјәт етдији кими ҝетмәди. Ҝөрәсән, нијә? Ахы нә баш верди? Аллаһ Адәмлә Һәвваја чох садә бир ганун вермишди. Бу ганун бир шеји ашкара чыхараҹагды: онлар азадлыгларынын мәһдуд олдуғуну гәбул едирләр ја јох. Аллаһ белә бујурмушду: «Бағдакы бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән үрәјин истәјән гәдәр јејә биләрсән. Анҹаг хејирлә шәри билмә ағаҹынын мејвәсиндән јемә, чүнки ондан јејән ҝүн һөкмән өләҹәксән» (Јар. 2:16, 17). Адәмлә Һәвва үчүн бу гануну баша дүшмәк вә она әмәл етмәк чәтин дејилди. Ахы хејирлә шәри билмә ағаҹы јеҝанә ағаҹ дејилди, Әдән бағында јемәјә чох шеј вар иди.

9, 10. а) Шејтан Јеһованы нәдә иттиһам етди? б) Адәмлә Һәвва һансы сечими етди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

9 Шејтан илан васитәсилә Һәвваны алдадыб Атасы Јеһова Аллаһын сөзүндән чыхмаға тәһрик етди. (Јарадылыш 3:1—5 ајәләрини охујун; Вәһј 12:9.) Шејтан белә бир суал галдырды: неҹә ола биләр ки, Аллаһын өвлады олан инсан «бағдакы һәр ағаҹын мејвәсиндән» јејә билмәсин. Санки, Шејтан демәк истәјирди: «Инди елә чыхыр ки, сиз истәдијинизи едә билмәзсиниз?!» Сонра о, јалан бир иддиа ирәли сүрдү: «Јох, әсла өлмәзсиниз». Бу сөзләрин ардынҹа Шејтан Һәвваја деди: «Аллаһ билир ки, ондан јејән ҝүн ҝөзләриниз ачылаҹаг». Бунунла Шејтан Һәвваны инандырмаг истәјирди ки, о, Аллаһа гулаг асмаға борҹлу дејил. Шејтанын сөзүндән белә чыхырды ки, ҝуја Аллаһ Адәмлә Һәвванын ҝөзләринин ачылмасыны истәмир, она ҝөрә онлары ағаҹын мејвәсиндән јемәјә гојмур. Сонра Шејтан онлара јаландан сөз верди: «Сиз хејирлә шәри биләрәк Аллаһ кими олаҹагсыныз».

10 Адәмлә Һәвва сечим гаршысында иди. Ҝөрәсән, онлар кимә гулаг асаҹагдылар: Јеһоваја, јохса Шејтана? Онлар гәрара ҝәлдиләр ки, Шејтана инансынлар. Бунунла да Адәмлә Һәвва Аллаһа гаршы үсјан едиб Шејтана јолдаш олду. Онлар Јеһованы бир Ата кими рәдд етдиләр, беләликлә дә Онун мүдафиәсиндән мәһрум олдулар (Јар. 3:6—13).

11. Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһ Адәмлә Һәвванын үсјанына ҝөз јума билмәзди?

11 Аллаһа гаршы үсјан етмәклә Адәмлә Һәвва камиллији итирди. Ән бетәри исә бу үсјан онларла Јеһова арасында учурум јаратды, чүнки Һәбгуг 1:13 ајәсиндә Јеһова барәдә јазылыб: «Сәнин ҝөзләрин о гәдәр сафдыр ки, пислијә бахмазсан». Бәли, Јеһова јаманлығы ҝөтүрә билмир! Әҝәр Аллаһ Адәмлә Һәвванын һәрәкәтинә ҝөз јумсајды, ҝөјдә вә јердә јашајан бүтүн варлыгларын бирлији вә әмин-аманлығы тәһлүкә алтында оларды. Ән әсасы, Јеһова Әдәндәки үсјана гаршы бир тәдбир ҝөрмәсәјди, Онун етибарлы Аллаһ олдуғу суал алтына дүшәрди. Амма Јеһова гојдуғу ганунлара садигдир, О, һеч вахт бу ганунлардан кәнара чыхмыр (Зәб. 119:142). Демәли, ирадә азадлығы Адәмлә Һәвваја да Аллаһын ганунундан чыхмаға ихтијар вермирди. Буна ҝөрә дә Јеһоваја гаршы  үсјан етдикләри үчүн онлар өлүб торпаға гарышдылар (Јар. 3:19).

12. Адәмин өвладларынын агибәти неҹә олду?

12 Гадаған олунмуш мејвәни једикләри үчүн Адәмлә Һәвва артыг Аллаһын аилә үзвү ола билмәзди. Јеһова Аллаһ онлары Әдән бағындан говду вә оранын гапыларыны бирдәфәлик онларын үзүнә бағлады (Јар. 3:23, 24). Бунунла Јеһова имкан верди ки, онлар вердикләри гәрарын аҹы нәтиҹәсини дадсынлар. (Ганунун тәкрары 32:4, 5 ајәләрини охујун.) Камиллији итирдији үчүн инсан артыг Аллаһын хүсусијјәтләрини мүкәммәл шәкилдә әкс етдирә билмирди. Адәм тәкҹә өзүнүн јох, ҝәләҹәк өвладларынын да ҝәләҹәјинин үстүндән хәтт чәкди, онлара мирас вердији јеҝанә шеј гејри-камиллик, ҝүнаһ вә өлүм олду (Ром. 5:12). Адәм өвладларыны әбәди һәјатдан мәһрум етди. Ҝүнаһдан сонра нә Адәмлә Һәвва, нә дә онларын өвладлары дүнјаја камил инсан ҝәтирә билмәзди. Илк инсанлары Аллаһа асилијә тәһрик едән Шејтан өз пешәсиндән әл чәкмәјиб, о ҝүндән бу јана о, бүтүн бәшәријјәти јолундан аздырмаға чалышыр (Јәһ. 8:44).

ФИДЈӘ. АЛЛАҺЛА ИНСАНЛАР АРАСЫНДА КӨРПҮ

13. Јеһованын инсанлара мүнасибәти неҹәдир?

13 Амма Јеһова Аллаһ бүтүн бу шејләрә бахмајараг, инсанлары чох севир. Адәмлә Һәвва Аллаһдан үз дөндәрсә дә, О, онларын өвладларындан үз дөндәрмәјиб, онлара Өзү илә дост олмаға имкан верир. Аллаһ һеч бир инсанын өлмәјини истәмир (2 Бут. 3:9). Буна ҝөрә дә Әдән бағындакы үсјандан сонра О, инсанларла мүнасибәти бәрпа етмәк үчүн бир тәдбир ҝөрдү, ејни заманда Өз ганунларындан кәнара чыхмады. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова буну неҹә етди.

14. а) Јәһја 3:16 ајәсинә әсасән, Аллаһ бәшәријјәти ҝүнаһ вә өлүмдән хилас етмәк үчүн нә етди? б) Аллаһы ахтаран инсанлара һансы суалын ҹавабыны тапмаға көмәк едә биләрик?

14 Јәһја 3:16 ајәсини охујун. Амма инсанларда бир суал јараныр: «Исанын фидјә гурбанлығы әбәди һәјата неҹә јол ачыр?» Анма мәрасими илә бағлы кечирилән тәблиғ кампанијасы, мәрасимин өзү вә мәрасимдән сонра етдијимиз тәкрар сөһбәтләр имкан јарадыр ки, биз Аллаһы ахтаран инсанларын бу суалына ҹаваб верәк. Фидјә һаггында дәрин мәлумат алдыгҹа инсанлар Аллаһын Өз бәндәләрини нә гәдәр севдијини, Онун нә гәдәр һикмәтли олдуғуну ҝөрәҹәкләр. Ҝәлин ҝөрәк онларла фидјә мөвзусуну мүзакирә едәндә һансы фикирләри вурғуламаг олар.

15. Иса Адәмдән фәргли олараг, нә етди?

15 Јеһова фидјәни тәгдим етмәјә габил олан камил инсан јаратды. Бу камил инсан Аллаһа садиг галмалы вә өлүмә мәһкум бәшәријјәти хилас етмәк үчүн ҹаныны көнүллү шәкилдә гурбан вермәли иди (Ром. 5:17—19). Јеһова илк јаратдығы варлығы, Иса Мәсиһи ҝөјдән јерә ҝөндәрди (Јәһ. 1:14). Бунунла Иса Адәм кими камил инсан олду. Лакин Адәмдән фәргли олараг, Мәсиһ камил инсандан ҝөзләнилән шеји етди, Аллаһын ганунларындан кәнара чыхмады. О, ән чәтин сынагларла гаршылашса да, Јараданына гаршы ҝүнаһ ишләмәди, Онун ганунунун бир нөгтәсини белә позмады.

16. Нәјә ҝөрә фидјә мисли-бәрабәри олмајан әнамдыр?

16 Камил олдуғу үчүн Иса Мәсиһ өз өлүмү илә инсанлары ҝүнаһ вә өлүмдән хилас етмәјә гадир иди. Иса камил инсандан, јәни Адәмдән ҝөзләнилән тәләбләрә ҹаваб верирди: о, камил иди, сона гәдәр Аллаһа садиг галды вә өмүрбоју Онун сөзүндән чыхмады (1 Тим. 2:6). Мәсиһин фидјә гурбанлығы бүтүн бәшәријјәтин, киши, гадын, ушаг, бир  сөзлә, һамынын гаршысында әбәди һәјата гапы ачды (Мәт. 20:28). Буна ҝөрә дә, демәк олар ки, фидјә Аллаһын әзәли нијјәтини реаллашдырмаг үчүн әсас васитәдир (2 Кор. 1:19, 20). Фидјә сајәсиндә бүтүн салеһ инсанларын әбәди јашамаг үмиди вар.

ҜЕРИЈӘ ЈОЛ ВАР

17. Фидјәнин сајәсиндә инсанларын гаршысында һансы немәтләрә гапы ачылыб?

17 Фидјәни тәгдим етмәк үчүн Јеһова чох бөјүк гурбан вериб (1 Бут. 1:19). Ҝөрүн О, биз инсанлары нә дәрәҹәдә әзиз тутур ки, уғрумузда илкин Оғлуну фәда етди (1 Јәһ. 4:9, 10). Иса, бир нөв, атамыз Адәмин јеринә бизә аталыг етди (1 Кор. 15:45). Бунунла о, бизә јалныз һәјат вермәди, һәм дә ҝеријә, Аллаһын аиләсинә гајытмағымыз үчүн јол ачды. Бәли, Јеһова Аллаһ Иса Мәсиһин гурбанлығы әсасында мүгәддәс ганунларыны позмадан инсанлары јенидән Өз аиләсинә гәбул етмәјә һазырдыр. Мәҝәр бүтүн салеһ инсанларын камиллијә говушдуғу о ҝөзәл дөвраны тәсәввүр едәндә үрәјиниз ҹуша ҝәлмир?! Онда Аллаһын аиләсиндә, ҝөјдәки вә јердәки шүурлу варлыглар арасында, сөзүн әсл мәнасында, сүлһ вә әмин-аманлыг һөкм сүрәҹәк. Онда биз Аллаһын өвладлары олаҹағыг (Ром. 8:21).

18. Нә вахт Јеһова Аллаһ «һәр кәс үчүн һәр шеј» олаҹаг?

18 Улу валидејнләримиз Аллаһа аси чыхса да, Јеһова бизләри Өз мәһәббәтиндән мәһрум етмәди. Биз гејри-камил олсаг да, Шејтан Аллаһа сәдагәтимизи сарсыда билмир. Бир ҝүн Јеһова фидјә васитәсилә бүтүн өвладларыны салеһлијә чатдыраҹаг. Тәсәввүр едирсиниз, «Оғулу гәбул едиб она иман едән һәр кәс» әбәди һәјата говушанда һәјат неҹә олаҹаг?! (Јәһ. 6:40). Мәһәббәтли вә һикмәтли Аллаһымыз Јеһова Өз нијјәтини һәјата кечирәҹәк вә бүтүн инсанлара камиллијә чатмаға көмәк едәҹәк. Бах онда Јеһова «һәр кәс үчүн һәр шеј» олаҹаг (1 Кор. 15:28).

19. а) Фидјәјә ҝөрә Јеһова Аллаһа миннәтдарлыг бизи нәјә тәшвиг етмәлидир? (« Лајигли адамлары ахтарын» адлы чәрчивәјә бахын.) б) Нөвбәти мәгаләдә һансы мөвзу барәдә данышылаҹаг?

19 Фидјәјә ҝөрә Јеһова Аллаһа миннәтдарлығымыз сонсуздур. Буна ҝөрә дә ҝәлин башгаларына да фидјәнин ҝәтирдији фајдалар барәдә данышаг. Гој һамы билсин ки, Јеһова Аллаһын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк тәгдим етдији фидјә онлара әбәди һәјат бәхш етмәјә гадирдир. Лакин фидјәнин јол ачдығы немәтләр бунунла битмир. Фидјә Шејтанын галдырдығы башга суалларын да һәлли јолудур. Нөвбәти мәгаләдә мәһз бу барәдә данышылаҹаг.