ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Феврал 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил апрелин 3-дән 30-дәк олан арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Јеһованын нијјәти мүтләг чин олаҹаг!

Аллаһ та әзәлдән Јер күрәси вә бәшәријјәт үчүн нә нијјәт етмишди? Аллаһын нијјәтинә әнҝәл төрәдән һансы проблем ортаја чыхды? Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Иса Мәсиһин гурбанлығы Аллаһын нијјәтинин јеринә јетмәсиндә әсас јери тутур?

Фидјә. Аллаһдан назил олан «камил немәт»

Мәсиһин фидјә гурбанлығынын ҝәтирдији немәт садәҹә бәшәријјәтә ҝөзәл ҝәләҹәк вәди илә битмир. Мәсиһин өз һәјатыны көнүллү шәкилдә гурбан вермәси ҝөјдә вә јердә олан шүурлу варлыглар үчүн бөјүк әһәмијјәт кәсб едән ваҹиб бир мәсәлә илә сых бағлыдыр.

LIFE STORY

Јеһова Аллаһ бизә чох лүтф ҝөстәриб

Дуглас вә Мери Гест Канадада өнҹүл, Бразилија вә Португалијада исә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едәрәк Аллаһын лүтфүнү дадыблар.

Јеһова халгына бәләдчилик едир

Гәдимдә Јеһова халгыны мүәјјән инсанлар васитәсилә идарә едирди. Неҹә әмин ола биләрик ки, бу инсанларын архасында Јеһова Аллаһ дурурду?

Бу ҝүн Аллаһын халгына ким рәһбәрлик едир?

Иса Мәсиһ давамчыларына сөз вермишди ки, дөврүн јекунуна кими онларла олаҹаг. Бу ҝүн Мәсиһ Аллаһын халгына неҹә рәһбәрлик едир?

Охуҹуларын суаллары

Һәвари Булус јазмышды: «Аллаһ... гојмаз ки, сиз ҝүҹүнүз чатмајан сынаглара мәруз галасыныз». Бу о демәкдирми ки, Јеһова бизим һансы сынаға дөзә биләҹәјимизи габагҹадан билир вә буна әсасән мүәјјән сынағы кечмәјимизә јол верир?

FROM OUR ARCHIVES

«Ашылмаз јол јохдур!»

Австралијадакы өнҹүлләр 1920-ҹи илләрин сонларындан 1930-ҹу илләрин әввәлләринә гәдәр Падшаһлыг һаггында мүждәни гитәнин уҹгарларына чатдырмаг үчүн гәтијјәт ҝөстәрмишдиләр.