«Әлләрин јанына дүшмәсин» (СӘФ. 3:16).

НӘҒМӘ: 81, 32

1, 2. а) Бу ҝүн чохлары һансы чәтинликләрлә үзләшир вә буна ҝөрә һансы һиссләри кечирир? б) Әшија 41:10, 13 ајәләри бизи нәјә әмин едир?

«ДАИМ руһани ишләрлә мәшғул олсам да, узун илләрдир, дахилимдә мүбаризә ҝедир. Бу һисс јухума һарам гатыб, сағламлығыма зәрбә вуруб, инсанларла мүнасибәтимә тәсир едиб. Һәрдән һәр шејдән әлими үзүб тәслим олмаг вә башымы ҝөтүрүб инс-ҹинс олмајан бир јерә ҝетмәк истәјирәм». Бу сөзләри өнҹүл кими хидмәт едән вә һәјат јолдашы ағсаггал олан бир баҹы дејир.

2 Бу һиссләр сизә танышдыр? Әфсуслар олсун ки, Шејтан дүнјасы башымыза чохлу проблемләр ачыр. Онларын уҹбатындан динҹлијимиз позулур, ҝүҹүмүз түкәнир. Бу проблемләр ҝәмини габаға ҝетмәјә гојмајан лөвбәр кими, бизи тутуб сахлајыр (Мәс. 12:25). Бәс сиздә бу һиссләрин јаранмасына нә сәбәб олуб? Ола билсин, сизи доғма адамынызын өлүмү, ҹидди хәстәлик, аиләни доландырмагла бағлы јаранан чәтинликләр вә ја тәгибләр үзүр. Бәлкә дә бу емосионал ҝәрҝинлик сизи тагәтдән салыб, һәтта севинҹинизи итирмисиниз. Анҹаг әмин ола биләрсиниз ки, Јеһова Аллаһ сизә көмәк әлини узатмаға һазырдыр. (Әшија 41:10, 13 ајәләрини охујун.)

3, 4. а) Мүгәддәс Китабда «әл» вә «гол» сөзү һансы мәналарда ишләнир? б) Һансы сәбәбә ҝөрә инсанын әлләри јана дүшә биләр?

3 Мүгәддәс Китабда һансыса бир хүсусијјәти вә ја һәрәкәти  тәсвир етмәк үчүн инсан бәдәнинин үзвләриндән образ кими истифадә олунур. Мәсәлән, орада әл вә ја гол сөзү јүз дәфәләрлә мәҹази мәнада ишләнир. Киминсә голуна гүввәт вермәк ифадәси ону руһландырмаг, мөһкәмләндирмәк, һансыса ишә һәвәсләндирмәк мәнасыны верир (Ган. 3:28; 2 Салон. 2:16, 17). Бу сөзүн һәмчинин кимәсә мүсбәт әһвали-руһијјәдә олмаға, ҝәләҹәјә үмидлә бахмаға көмәк етмәк мәнасы да вар.

4 Әлләрин јана дүшмәси ифадәси исә инсанын руһдан, һәвәсдән дүшдүјүнү, үмидинин үзүлдүјүнү билдирир (Әрм. 50:43; Ибр. 12:12). Бу вәзијјәтдә олан инсан асанлыгла тәслим ола биләр. Әҝәр сиз дә мүәјјән проблемләр уҹбатындан нараһатчылыг кечирирсинизсә, физики, емосионал вә руһани ҹәһәтдән тагәтдән дүшмүсүнүзсә, һарадан ҝүҹ тапа биләрсиниз? Дөзүмлү олмаға вә севинҹинизи итирмәмәјә сизә нә көмәк едә биләр?

«ЈЕҺОВАНЫН ӘЛИ ЗӘИФ ДЕЈИЛ КИ, ХИЛАС ЕДӘ БИЛМӘСИН»

5. а) Чәтинлијә дүшәндә һансы һиссләрә гапылмамалыјыг вә нәји јадда сахламалыјыг? б) Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

5 Сәфәнја 3:16, 17 ајәләрини охујун. Биз әлимизи јана салмамалыјыг, јәни горхуја гапылмамалы, руһдан дүшмәмәлијик. Әксинә, бүтүн гајғыларымызы Јеһова Аллаһын үзәринә гојмалыјыг (1 Бут. 5:7). Јеһова исраиллиләрә демишди: «Јеһованын әли зәиф дејил ки, хилас едә билмәсин». Аллаһ Өз садиг хидмәтчиләрини хилас етмәјә һәмишә һазырдыр (Әшј. 59:1). Ашылмаз дағ кими ҝөрүнән чәтинликләрә бахмајараг, халгы Онун ирадәсини јеринә јетирсин дејә, Јеһова онлары гүввәтләндирмәјә гадирдир вә буна һазырдыр. Бу мәгаләдә буну тәсдиг едән үч һадисәни нәзәрдән кечәҹәјик. Ҝәлин ҝөрәк бу һадисәләр бизим иманымызы неҹә мөһкәмләндирә биләр.

6, 7. Исраиллиләрин әмалигәләр үзәриндә гәләбә чалмасындан һансы нәтиҹәни чыхарырыг?

6 Исраиллиләр мөҹүзәви шәкилдә Мисир әсарәтиндән гуртуландан сонра әмалигәләр онларын үстүнә һүҹум чәкди. Јушә ҹәсарәтлә давраныб Муса пејғәмбәрин ҝөстәришинә ујғун олараг, исраиллиләри дөјүшә апарды. Муса исә Һаруну вә Хуру јанына алыб дөјүш мејданына бахан тәпәнин башына галхды. Ҝөрәсән, онлар горхуја дүшүб тәпәјә галхмышдылар? Тәбии ки јох!

7 Муса Јеһовадан алдығы ҝөстәришә ујғун давранды. Бундан исраиллиләрин гәләбәси асылы иди. О, Аллаһын әсасыны әлинә ҝөтүрүб әлләрини ҝөјә галдырды вә бу вәзијјәтдә дајанды. Нә гәдәр ки, пејғәмбәр әлини ҝөјдә сахлајырды, Јеһова исраиллиләрин голуна гүввәт верирди вә онлар әмалигәләрә үстүн ҝәлирдиләр. Амма Мусанын голлары јорулуб јана дүшәндә әмалигәләр гәләбә чалырды. Онда Һарунла Хур ҝәтириб Мусанын алтына даш гојдулар ки, үстүндә отурсун. «Һарун онун бир әлини, Хур исә о бири әлини тутуб сахлады. Ҝүн батана кими онун әлләри јухарыда галды». Беләҹә, Јеһова Аллаһын гүввәтли голу исраиллиләрә гәләбә газандырды (Чых. 17:8—13).

8. а) Аса падшаһ һәбәшләрин һүҹуму гаршысында нә етди? б) Биз дә Аса кими Аллаһа ҝүвәндијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

8 Јеһова Аллаһ Аса падшаһын дөврүндә, һәбәш Зараһ Јәһуданын үстүнә һүҹума галханда да әлинин зәиф олмадығыны сүбут етмишди. Мүгәддәс Китабда чохлу мүһарибәләрдән сөз ачылыр. Орада ады чәкилән ән бөјүк орду исә һәбәш Зараһын гошуну олуб. Онун бир милјон пешәкар  әсҝәри вар иди. Бу орду Асанын ордусундан тәхминән ики дәфә бөјүк иди. Тәбии ки, Аса падшаһ асанлыгла горхуја дүшүб әлләрини јана сала биләрди. Анҹаг о, дәрһал Јеһоваја үз тутуб көмәк истәди. Һәрбчи нөгтеји-нәзәри илә баханда о бојда һәбәш ордусуна галиб ҝәлмәк гејри-мүмкүн иди, амма «Аллаһ үчүн һәр шеј мүмкүндүр» (Мәт. 19:26). Јеһова Аллаһ бөјүк гүдрәти илә һәбәшләри Аса падшаһын, үрәји өмрү боју бүтүнлүклә Она бағлы олан хидмәтчисинин өнүндә мәғлуб етди (2 Салн. 14:8—13; 1 Пад. 15:14).

9. а) Јерусәлимдә Нәһәмја һансы манеә илә үзләшди? б) Јеһова Нәһәмјанын дуасына неҹә ҹаваб верди?

9 Нәһәмја Јерусәлимә ҝәлиб шәһәри диварсыз, јәһуди сојдашларыны руһдан дүшмүш ҝөрәндә онун кечирдији һиссләри тәсәввүр едирсиниз?! Јәһудиләр дивары бәрпа етмәјә башлајандан сонра јад халглардан олан дүшмәнләрин һәдә-горхусу онларын әлини ишдән сојудур, онлар бәрпа ишләрини дајандырырлар. Бу вәзијјәти ҝөрән Нәһәмјанын да әли јанына дүшдүмү? Әсла! Муса пејғәмбәр, Аса падшаһ вә Јеһова Аллаһын диҝәр садиг хидмәтчиләри кими, Нәһәмја һәмишә Јеһоваја ҝүвәнирди, Она үз тутурду. Бу дәфә дә о, Аллаһдан көмәк истәди. Ола билсин, јәһудиләрин ҝөзүндә бу вәзијјәтдән чыхыш јолу јох иди, анҹаг Јеһова Нәһәмјанын сидг үрәкдән етдији дуаја ҹаваб верди. Јеһова Аллаһ бөјүк гүдрәти илә халгынын голуну гүввәтләндирди. (Нәһәмја 1:10; 2:17—20; 6:9 ајәләрини охујун.) Бу ҝүн дә Јеһова Аллаһ гүввәтли голу вә бөјүк гүдрәти илә Өз хидмәтчиләрини гүввәтләндирир. Сиз буна инанырсыныз?

ЈЕҺОВА ГОЛУНУЗА ГҮВВӘТ ВЕРӘҸӘК

10, 11. а) Шејтан бизи Јеһованын ишиндән сојутмаг үчүн нә едир? б) Јеһова бизи неҹә ҝүҹләндирир? в) Теократик тәлимин сизә һансы фајдасы олуб?

10 Шејтан һеч вахт әлини јана салмыр, әлиндән ҝәләни едир ки, мәсиһиләри хидмәтдән сахласын. О, һөкумәт даирәләринин, дин хадимләринин вә дөнүкләрин васитәсилә Аллаһын халгына шәр атыр вә һәдә-горху ҝәлир. Онун бир мәгсәди вар — бизим әлимизи тәблиғ ишиндән сојутмаг. Амма Јеһова мүгәддәс руһу васитәсилә бизи гүввәтләндирир (1 Салн. 29:12). Шејтанын вә онун залым дүнјасынын сынагларына гаршы дура билмәк үчүн Аллаһдан мүгәддәс руһ истәмәк олдугҹа ваҹибдир (Зәб. 18:39; 1 Кор. 10:13). Һәмчинин јаддан чыхармамалыјыг ки, әлимиздә мүгәддәс руһ васитәсилә әрсәјә ҝәлән Аллаһын Кәламы вар. Һәр ај алдығымыз Мүгәддәс Китаба әсасланан руһани гиданын да көмәји әвәзсиздир. Зәкәријјә 8:9, 13 ајәләриндә јазылан сөзләр Јерусәлимдәки мәбәд бәрпа олунанда дејилмишди. (Ајәләри охујун.) Бу сөзләр бизә дә гол-ганад верә биләр.

11 Һәфтәлик ҝөрүшләрдә, топлантыларда вә теократик мәктәбләрдә алдығымыз тәлим бизи ҝүҹләндирир. Бу тәлим бизи Аллаһа хидмәт етмәјә һәвәсләндирир, руһани мәгсәдләрә ҹан атмаға, мәсиһи мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәјә көмәк едир (Зәб. 119:32). Бәс сиз Јеһовадан тәлим алмаға ҹан атырсыныз?

12. Руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмаг үчүн нә етмәлијик?

12 Јеһова гүдрәтли голу илә исраиллиләрә әмалигәләр вә һәбәшләр үзәриндә гәләбә газандырды, диварын тикинтисини баша вурмаг үчүн Нәһәмјанын вә сојдашларынын голуна гүввәт верди. Јеһова Аллаһ бизә  дә тәгибләрә, инсанларын лагејдлијинә вә проблемләрә бахмајараг, тәблиғ ишини давам етмәјә көмәк едәҹәк (1 Бут. 5:10). Тәбии ки, О буну мөҹүзәви шәкилдә етмәјәҹәк. Биз дә өз тәрәфимиздән нә исә етмәлијик. Биз һәр ҝүн Аллаһын Кәламыны охумалы, ибадәт ҝөрүшләринә һазырлашмалы, ҝөрүшләрдә иштирак етмәли, аиләви ибадәт вә фәрди мүталиә васитәсилә зеһнимизи вә үрәјимизи гидаландырмалы вә һәр заман Јеһоваја дуа етмәлијик. Бу јолла Јеһова бизи гүввәтләндирәҹәк вә бизә гол-ганад верәҹәк. Буна ҝөрә дә ҝәлин јол вермәјәк ки, нә исә бизи бу ишләрдән јајындырсын. Әҝәр нәдәсә зәифләдијинизи һисс едирсинизсә, Јеһовадан көмәк диләјин. Әмин олун ки, О, сизи гүввәтләндирәҹәк, гәлбиниздә һәм арзу ојадаҹаг, һәм дә фәалијјәт ҝөстәрмәјиниз үчүн сизә ҝүҹ верәҹәк (Филип. 2:13). Бәс биз баҹы-гардашларын голуна неҹә гүввәт верә биләрик?

ЈАНА ДҮШМҮШ ГОЛЛАРЫ ГҮҸЛӘНДИРИН

13, 14. а) Бир гардаш һәјат јолдашынын өлүмүндән сонра һарадан ҝүҹ тапды? б) Баҹы-гардашларымызы неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

13 Јеһова дар ҝүндә бизә дајаг олан, голумуза гүввәт верән үмумдүнја гардашлыг нәсиб едиб. Һәвари Булус демишди: «Јана дүшмүш голлары вә зәиф дизләри ҝүҹләндирин, дүз јолдан ајрылмајын» (Ибр. 12:12, 13). Биринҹи әсрдә јашајан бир чох мәсиһиләрә баҹы-гардашлары мәһз бу ҹүр көмәк етмишди. Бизим ҝүнләр барәдә дә ејни шеји демәк олар. Һәјат јолдашыны итирән вә ағыр сынагларла үзләшән бир гардаш дејир: «Бир шеји өјрәндим ки, сынаг ҝәләндә биздән сорушмур. Дуа вә мүталиә хиласедиҹи жилет кими мәни дәрдин ичиндә батмаға гојмады. Баҹы-гардашлар да мәнә чох бөјүк дајаг олдулар. Баша дүшдүм ки, Јеһова илә мүнасибәтләри чәтинә дүшмәмиш мөһкәмләндирмәк лазымдыр».

Һәр биримиз кимисә руһландыра биләрик (14-ҹү абзаса бахын)

14 Һарунла Хур дөјүш вахты Мусанын голу јана дүшмәсин дејә, голуну тутуб сахлајырдылар. Биз дә баҹы-гардашлара гаршы диггәтли олмалыјыг, фикир вермәлијик, ҝөрәк кими неҹә мөһкәмләндирә биләрик. Мәсәлән, гоҹалығын гајғылары илә, хәстәликлә, аилә үзвләри тәрәфиндән ҝөрдүјү тәгибләрлә, тәнһалыгла, доғма адамын иткисинин аҹысы илә мүбаризә апаран диндашларымыза дајаг ола биләрик. Биз һәмчинин пис әмәлләрә тәһрик олунан, али тәһсил алмаға, вар-дөвләт топламаға, карјера гурмаға тәшвиг олунан ҝәнҹләрә мөһкәм галмаға көмәк едә биләрик (1 Салон. 3:1—3; 5:11, 14). Ибадәт евиндә, тәблиғдә, гонаглыгда оланда вә ја телефонла сөһбәт едәндә баҹы-гардашлара неҹә сәмими мараг ҝөстәрә биләрсиниз?

15. Хош сөзләриниз баҹы-гардашлара неҹә тәсир едә биләр?

15 Аса падшаһ һәбәшләр үзәриндә гәләбә чаландан сонра Әзрија пејғәмбәр ону вә халгы нөвбәти сөзләрлә руһландырмышды: «Мөһкәм олун, руһдан дүшмәјин. Зәһмәтинизә ҝөрә мүкафат алаҹагсыныз» (2 Салн. 15:7). Нәтиҹәдә, Аса пак ибадәти бәргәрар етмәк үчүн чохлу дәјишикликләр етмишди. Сизин дә хош сөзләриниз башгаларына ҝүҹлү тәсир бағышлаја биләр. Бу јолла онлары Јеһованын јолунда даһа чох иш ҝөрмәјә тәшвиг едә биләрсиниз (Мәс. 15:23). Әмин олун ки, јығынҹагда вердијиниз руһландырыҹы шәрһләрин дә баҹы-гардашлара бөјүк көмәји дәјир.

16. Ағсаггаллар Нәһәмјадан нүмунә ҝөтүрәрәк јығынҹаг үзвләринин голуна неҹә гүввәт верә биләрләр? Һәмиманлыларыныз шәхсән сизи неҹә руһландырыблар?

16 Јеһованын көмәји илә Нәһәмја вә сојдашлары гүввәтләниб ҹанла-башла ишә башладылар. Онлар Јерусәлимин диварларыны  ҹәми 52 ҝүнә тикиб гуртардылар! (Нәһ. 2:18; 6:15, 16). Нәһәмја тәкҹә тикинтијә нәзарәт етмирди, өзү дә бу ишдә фәал иштирак едирди (Нәһ. 5:16). Бу ҝүн дә фәдакар ағсаггаллар Нәһәмјадан нүмунә ҝөтүрәрәк тәшкилатын тикинти лајиһәләриндә, ибадәт евләринин тәмириндә вә тәмизлик ишиндә иштирак едирләр. Еләҹә дә диндашлары илә чијин-чијинә чалышмагла вә бир ағсаггал кими онлары зијарәт етмәклә үрәји тәлаш кечирәнләрин сүстләшмиш голларыны гүввәтләндирирләр. (Әшија 35:3, 4 ајәләрини охујун.)

«ӘЛЛӘРИН ЈАНЫНА ДҮШМӘСИН»

17, 18. Дара дүшәндә нәјә әмин ола биләрик?

17 Баҹы-гардашларла чијин-чијинә хидмәт етмәк бизи бир јумруг кими бирләшдирир, јахын достлар тапмаға имкан јарадыр вә Падшаһлығын бәхш едәҹәји немәтләрә иманымызы мөһкәмләндирир. Биз баҹы-гардашларын голуна гүввәт вермәклә онлары чәтинликләр гаршысында сынмамаға, мүсбәт әһвали-руһијјәни горумаға вә үмидләрини итирмәмәјә көмәк едирик. Бунун бизим өзүмүзә дә бөјүк фајдасы вар: диггәтимиз руһани ишләрә ҹәмләнир вә Аллаһын вәд етдији ҝөзәл ҝәләҹәк бизим үчүн даһа реал олур.

18 Јеһованын кечмишдә Өз хидмәтчиләринә неҹә дајаг олдуғу, онлары неҹә горудуғу барәдә охујанда иманымыз ҝүҹләнир вә Јеһоваја етибарымыз артыр. Тәгибләрлә үзләшәндә, дара дүшәндә әлинизи јана салмајын! Јеһоваја дуа един, гојун Онун гүввәтли голу сизи мөһкәмләндирсин вә сизә Ҹәннәтин немәтләрини нәсиб етсин (Зәб. 73:23, 24).