Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2016

Ҝејиминиз Аллаһа шәрәф ҝәтирир?

Ҝејиминиз Аллаһа шәрәф ҝәтирир?

«Һәр шеји елә един ки, Аллаһ шәрәфләнсин» (1 КОР. 10:31).

НӘҒМӘ: 34, 61

1, 2. Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри ҝејим мәсәләсиндә јүксәк нормалара риајәт едирләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ҺОЛЛАНД гәзетләринин бириндә килсә рәһбәрләринин рәсми ҝөрүшә ҝејиндикләри ҝејим барәдә нөвбәти сөзләр јазылмышды: «Онлар һава исти олдуғундан һәддән артыг сәрбәст ҝејинмишдиләр. Амма Јеһованын Шаһидләринин топлантыларында белә шеј ҝөрмәк мүмкүн дејил... Ора ҝәлән кишиләр, еләҹә дә оғлан ушаглары костјумда, галстукда олурлар, гадынлар вә гызлар исә узун, зөвглә сечилмиш вә мүасир палтарлар ҝејинирләр». Өзләрини «ләјагәтли ҝејимлә, абыр-һәја илә, ағыл-камалла,.. мөмин олдугларыны иддиа едән [инсанлара] јарашан тәрздә» бәзәдикләри үчүн Јеһованын Шаһидләринин үнванына тез-тез белә тәриф сөзләри сөјләнилир (1 Тим. 2:9, 10). Булус бурада гадынлары нәзәрдә тутса да, ејни принсип кишиләрә дә аиддир.

2 Ҝејимлә бағлы Јеһованын вердији гајда-ганунлар һәм Онун Өзү үчүн, һәм дә халгы үчүн бөјүк әһәмијјәт дашыјыр (Јар. 3:21). Мүгәддәс Китабда ҝејим-кеҹимлә бағлы јазыланлар ајдын шәкилдә ҝөстәрир ки, Күлли-Ихтијар Өз хидмәтчиләринә ҝејимлә бағлы мүәјјән ганунлар вериб. Буна ҝөрә дә палтар сечәндә јалныз өз истәкләримизи дүшүнмәмәлијик, Күлли-Ихтијар саһиби Јеһованы да нәзәрә алмамалыјыг.

3. Аллаһын исраиллиләрә ҝејимлә бағлы вердији ганундан нә өјрәнирик?

 3 Аллаһын исраиллиләрә вердији ганун онлары әтраф халгларын әхлагсыз һәјат тәрзиндән горујурду. Ганун ҝөстәрирди ки, Јеһова киши илә гадын арасындакы фәрги ајдын ҝөстәрмәјән ҝејимләрә нифрәт едир. (Ганунун тәкрары 22:5 ајәсини охујун.) Јеһованын ҝејимлә бағлы бу ҝөстәришиндән ҝөрүрүк ки, киши гадын палтары ҝејинәндә, гадынын ҝејиндији палтар ону кишијә охшаданда вә ҝејиминә ҝөрә гадынла кишини бир-бириндән ајырмаг олмајанда, Аллаһа ағыр ҝедир.

4. Мәсиһиләрә ҝејим мәсәләсиндә дүзҝүн сечим етмәјә нә көмәк едә биләр?

4 Мүгәддәс Китабда мәсиһиләрә ҝејимлә бағлы дүзҝүн сечим етмәјә көмәк едән принсипләр вар. Бу принсипләр һарада јашамасындан, мәдәнијјәтиндән вә јашадығы өлкәнин иглиминдән асылы олмајараг, һәр бир мәсиһи үчүн кечәрлидир. Бизим нәји ҝејинмәк олар, нәји ҝејинмәк олмаз кими ҝөстәришләр сијаһысына еһтијаҹымыз јохдур. Биз бу мәсәләдә зөвгүмүзә ҝөрә сечим етмәк ихтијары верән принсипләрә ујғун давранырыг. Ҝәлин бәзи Мүгәддәс Китаб принсипләрини нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк бу принсипләр палтар сечәркән бизә Аллаһын јахшы, хош вә камил ирадәсини дәрк етмәјә неҹә көмәк едә биләр (Ром. 12:1, 2).

ӨЗҮМҮЗҮ АЛЛАҺЫН ХИДМӘТЧИЛӘРИ КИМИ ҜӨСТӘРИРИК

5, 6. Бизим хариҹи ҝөрүнүшүмүз башгаларына неҹә тәсир едә биләр?

5 Һәвари Булус 2 Коринфлиләрә 6:4 ајәсиндә мүһүм бир принсип вермишди. (Ајәни охујун.) Хариҹи ҝөркәмимиз барәмиздә чох шеј дәјә биләр. Инсанлар адәтән заһирә бахыб һаггымызда нәтиҹә чыхарырлар (1 Ишм. 16:7). Аллаһын хидмәтчиси олдуғумуз үчүн баша дүшүрүк ки, ҝејим мәсәләсиндә садәҹә өз раһатлығымызы фикирләшиб, зөвгүмүзү нәзәрә алыб сечим етмәмәлијик. Аллаһын Кәламында јазылмыш принсипләрә әсасланараг биз дар, ачыг-сачыг вә шәһвәт ојадыҹы, еләҹә дә бәдән үзвләрини габарыг ҝөстәрән палтарлар ҝејинмирик. Биз һәмишә елә ҝејинмәлијик ки, инсанлар бизи ҝөрәндә үзләрини јана чевирмәсинләр.

6 Әҝәр хариҹи ҝөрүнүшүмүз тәмиз, сәлигәли, ләјагәтли оларса, чох еһтимал ки, инсанлар бизә әсл Аллаһ адамы кими бахаҹаг вә ибадәт етдијимиз Аллаһа јахынлашмаг истәјәҹәкләр. Һәмчинин бизим ҝејимимиз тәмсил етдијимиз тәшкилат һагда инсанларда јахшы тәәссүрат јарадаҹаг. Нәтиҹәдә, ола билсин, онлар чатдырдығымыз хәбәрә марагла гулаг асаҹаглар.

7, 8. Хүсусилә нә вахт әдәбли вә мүнасиб палтар ҝејинмәлијик?

7 Аллаһымызын, һәмиманлыларымызын, әразимиздә јашајан инсанларын хатиринә чатдырдығымыз хәбәрин дәјәрини артыран вә мүгәддәс Аллаһымыза шәрәф ҝәтирән шәкилдә ҝејинмәлијик (Ром. 13:8—10). Хүсусән дә, ибадәтимизлә бағлы ишләрлә мәшғул оланда, мәсәлән, јығынҹаға вә тәблиғә ҝедәндә. Биз «мөмин олдугларыны иддиа едән [инсанлара] јарашан тәрздә» ҝејинмәлијик (1 Тим. 2:10). Амма нәзәрә алмаг лазымдыр ки, бир әразидә ләјагәтли сајылан ҝејим диҝәр әразидә башга ҹүр гәбул олуна биләр. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри һеч кимин һиссләринә тохунмамаг үчүн јашадыглары әразинин адәт-әнәнәләрини нәзәрә алырлар.

Ҝејиминиз Аллаһа шәрәф ҝәтирир? (7 вә 8-ҹи абзаслара бахын)

8 1 Коринфлиләрә 10:31 ајәсини охујун. Биз топлантыја мүнасиб вә әдәбли  палтар ҝејинмәлијик, палтарымыз дүнјанын руһуну әкс етдирән тәрздә олмамалыдыр. Меһманханада оланда, һәмчинин топлантыдан әввәл вә сонра кечирдијимиз асудә вахтларда һәддән артыг сәрбәст вә сәлигәсиз ҝејинмәмәлијик. Онда Јеһованын Шаһиди олдуғумузу демәјә утанмајаҹағыг вә фүрсәт јарананда тәмиз виҹданла шаһидлик едә биләҹәјик.

9, 10. Нәјә ҝөрә ҝејим сечәркән Филиппилиләрә 2:4 ајәсини нәзәрә алмалыјыг?

9 Филиппилиләрә 2:4 ајәсини охујун. Нәјә ҝөрә мәсиһиләр ҝејим мәсәләсиндә диндашларынын һиссләрини нәзәрә алмалыдырлар? Сәбәбләрдән бири одур ки, Аллаһын халгы Мүгәддәс Китабын нөвбәти бујруғуна ујғун јашамаг үчүн вар-ҝүҹү илә чалышыр: «Јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри — әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә... мејилләри өлдүрүн» (Кол. 3:2, 5). Һеч биримиз баҹы-гардашларымыза бу јолда манеә олмаг истәмәздик. Әввәлләр әхлагсыз һәјат тәрзи сүрән баҹы-гардашларымыз, ола билсин, ҝүнаһлы арзуларла һәлә дә мүбаризә апарырлар (1 Кор. 6:9, 10). Һеч биримиз онларын бу мүбаризәсини чәтинләшдирмәк истәмәздик, елә дејилми?

10 Дүнјада инсанлар чох әдәбсиз ҝејинирләр. Амма баҹы-гардашлар архајындыр ки, Јеһованын халгынын ичиндә белә шејләр олмур. Буна ҝөрә дә, ҝәлин онларын етибарыны доғрулдаг, һәм ибадәт ҝөрүшләриндә, һәм дә асудә вахтларымызда баҹы-гардашларла бир јердә оланда ҝејимимизә фикир верәк. Ҝејим мәсәләсиндә  сечим етмәк ихтијарымыз вар. Бунунла белә, һәр биримиз елә ҝејинмәлијик ки, башгаларына тәмиз галмаға, фикирләриндә, сөзләриндә, әмәлләриндә Аллаһын мүгәддәс нормаларына ујғун давранмаға мане олмајаг (1 Бут. 1:15, 16). Чүнки әсл мәһәббәт «налајиг давранмыр, өз хејрини ҝүдмүр» (1 Кор. 13:4, 5).

ШӘРАИТӘ УЈҒУН ВӘ ДҮЗҜҮН СЕЧИМ

11, 12. Ваиз 3:1, 17 ајәләри ҝејим мәсәләсиндә дүзҝүн сечим етмәјә неҹә көмәк едә биләр?

11 Аллаһын хидмәтчиләри палтар сечәркән нөвбәти принсипи нәзәрә алырлар: «Һәр иш вә һәр һәрәкәт үчүн бир вахт вар» (Ваиз 3:1, 17). Тәбии ки, мөвсүмүн дәјишмәси, јашадығымыз әразинин иглими, шәраитимиз вә саир шејләр палтар сечимимизә тәсир едир. Амма јадда сахламалыјыг ки, Јеһова Аллаһын ганунлары һаваја ҝөрә дәјишмир (Мәл. 3:6).

12 Хүсусән чох исти һава шәраити олан јерләрдә һансы палтарын ләјагәтли вә әдәбли олдуғуну мүәјјән етмәк чәтин ола биләр. Бәдән үзвләри ҝөрүнәҹәк дәрәҹәдә дар вә бош палтарлар ҝејинмәсәк, баҹы-гардашлар бизә миннәтдар оларлар (Әјј. 31:1). Чимәрлијә ҝедәндә вә ја һовузда үзәндә ҝејиндијимиз чимәрлик палтары да абырлы олмалыдыр (Мәс. 11:2, 20). Дүнјада әксәр инсанлар һәддән артыг ачыг-сачыг чимәрлик палтары ҝејинирләр, амма биз Јеһованын хидмәтчиләријик вә бу мәсәләдә дә мүгәддәс Аллаһымызын адына шәрәф ҝәтирмәлијик.

13. Нәјә ҝөрә палтар сечәркән 1 Коринфлиләрә 10:32, 33 ајәләриндәки мәсләһәти нәзәрә алмалыјыг?

13 Башга бир принсип дә бизә бу мәсәләдә дүзҝүн сечим етмәјә көмәк едир. Биз һамынын, һәм диндашларымызын, һәм дә башга инсанларын виҹданыны нәзәрә алмалыјыг. (1 Коринфлиләрә 10:32, 33 ајәләрини охујун.) Бу мәсәләјә ҹидди јанашмалыјыг, инсанларын һиссләринә тәсир едән палтар ҝејинмәмәлијик. Булус јазмышды: «Ҝәлин һәр биримиз башгасынын хејри вә гүввәтләнмәси үчүн чалышаг». Булус белә сәбәб ҝәтирмишди: «Ахы Мәсиһ дә өз хејрини дүшүнмүрдү» (Ром. 15:2, 3). Аллаһын ирадәсинә ујғун давранмаг вә инсанлара көмәк етмәк Иса кими бизим үчүн дә өз шәхси истәкләримиздән үстүн олмалыдыр. Бу сәбәбдән нә гәдәр хошумуза ҝәлсә дә, инсанлара хош хәбәри ешитмәјә мане олан тәрздә ҝејинмәмәлијик.

14. Валидејнләр ушагларына Аллаһа шәрәф ҝәтирән тәрздә ҝејинмәјә неҹә көмәк едә биләрләр?

14 Ушагларына Мүгәддәс Китаб принсипләринә әмәл етмәји өјрәтмәк мәсиһи валидејнләрин борҹудур. Бу, ҝејим мәсәләсинә дә аиддир. Онлар чалышмалыдырлар ки, өзләринин вә ушагларынын ҝејими вә хариҹи ҝөркәми ләјагәтли олсун, Аллаһын үрәјини севиндирсин (Мәс. 22:6; 27:11). Валидејнләр ушагларына јахшы нүмунә гојмагла, меһрибан шәкилдә вә фајдалы мәсләһәтләр вермәклә онларын үрәјиндә Аллаһа һөрмәт јетишдирмәлидирләр. Валидејнләр ушагларына әдәбли, мүнасиб палтар сечмәји өјрәтмәлидирләр. Онлара баша салмалыдырлар ки, палтары јалныз хошларына ҝәлдији үчүн алмамалыдырлар, сечдикләри ҝејим ибадәт етдикләри Аллаһын адына лајиг олмалыдыр.

ИРАДӘ АЗАДЛЫҒЫНДАН ҺИКМӘТЛӘ ИСТИФАДӘ ЕДИН

15. Палтар сечәркән әсас нәјә диггәт јетирмәлијик?

15 Мүгәддәс Китаб бизә ҝејимлә бағлы  Аллаһа шәрәф ҝәтирән гәрарлар вермәјә көмәк едир. Бунунла белә, бу сечимимизә мүәјјән амилләр тәсир едир. Мәсәлән, һәрә өз зөвгүнә ҝөрә вә мадди вәзијјәтини нәзәрә алараг палтар алыр. Бүтүн бунлардан асылы олмајараг, әсас одур ки, ҝејимимиз тәмиз, сәлигәли, ләјагәтли, вәзијјәтә вә әразимизә ујғун олсун.

16. Нәјә ҝөрә ләјагәтли ҝејим тапмаг үчүн зәһмәт чәкмәјә дәјәр?

16 Һәрдән ләјагәтли вә мүнасиб ҝејим тапмаг чәтин олур, чүнки мағазаларын чохунда, әсасән, ән сон дәбә ујғун палтарлар сатылыр. Буна ҝөрә дә әдәбли әтәк, дон, көјнәк, дар олмајан костјум вә ја шалвар тапмаг үчүн чохлу вахт сәрф етмәк лазым ҝәлир. Амма бу әзијјәтләрә дәјәр, чүнки бизим мәсиһијә јарашан тәрздә ҝејиндијимизи ҝөрәндә баҹы-гардашларымызын үрәји ачылаҹаг. Бунунла биз һәмчинин Јеһоваја шәрәф ҝәтирәҹәк вә мәмнунлуг дујаҹағыг. Бу мәмнунлуг бүтүн әзијјәтләримизи бизә унутдураҹаг.

17. Әҝәр гардаш саггал сахламаг истәјирсә, нәји нәзәрә алмалыдыр?

17 Бәс саггал сахламаг барәдә нә демәк олар? Гардашлар саггал сахлаја биләр? Мусанын ганунунда кишиләрә саггал сахламаг бујрулурду. Амма мәсиһиләрдән Мусанын ганунуна риајәт етмәк тәләб олунмур (Лав. 19:27; 21:5; Гал. 3:24, 25). Бәзи әразиләрдә сәлигәли саггал сахламаға ҹамаат нормал бахыр вә саггаллы инсанлара һөрмәтлә јанашырлар. Һәмин әразиләрдә саггал сахламаг тәблиғ ишинә мәнфи тәсир ҝөстәрмир. Һәтта бәзи мәсул гардашлар да саггал сахлајырлар (1 Кор. 8:9, 13; 10:32). Бәзи јерләрдә исә саггал сахламаг адәти јохдур вә һәмин әразиләрдә мәсиһиләрин саггал сахламасы дүзҝүн дејил. Бу ҹүр әразиләрдә саггал сахламаг, гардашлара хариҹи ҝөркәмләрилә Аллаһа шәрәф ҝәтирмәјә вә гүсурсуз олмаға мане ола биләр (Ром. 15:1—3; 1 Тим. 3:2, 7).

18, 19. Микә 6:8 ајәси ҝејим мәсәләсиндә бизә неҹә көмәк едир?

18 Нә јахшы ки, Јеһова бизә нәји ҝејинмәк олар, нәји ҝејинмәк олмаз кими ҝөстәришләр сијаһысы вермәјиб. Амма О, бизә Мүгәддәс Китаб принсипләринә әсасланараг һикмәтлә сечим етмәк ихтијары вериб. Бунунла да биз, һәтта ҝејимимизлә Аллаһын өнүндә тәвазөкарлыгла јеридијимизи ҝөстәрә биләрик (Мик. 6:8).

19 Тәвазөкар инсан о кәсдир ки, Аллаһын пак, мүгәддәс олдуғуну вә Онун ән доғру јолу ҝөстәрдијини гәбул едир, һәмчинин башгаларынын һиссләрини нәзәрә алыр вә фикирләринә һөрмәтлә јанашыр. Беләликлә, Аллаһын јүксәк әхлаг нормаларына ујғун јашамагла, башгаларынын һиссләринә һөрмәт етмәклә Јараданымызын өнүндә тәвазөкарлыгла јеримиш олуруг.

20. Ҝејимимиз вә хариҹи ҝөркәмимиз инсанларда һансы тәәссүраты јаратмалыдыр?

20 Хариҹи ҝөркәмимиздән ајдын ҝөрүнмәлидир ки, биз Јеһованын хидмәтчисијик. Һәм баҹы-гардашларымызын, һәм дә кәнар инсанларын гаршысында мүгәддәс Аллаһымызы ләјагәтлә тәмсил етмәлијик. Јеһова бизә јүксәк әхлаг нормалары вериб вә биз севә-севә бу нормалара ујғун јашајырыг. Хариҹи ҝөрүнүшү илә, ҝөзәл давранышы илә инсанлары һәгигәтә ҹәлб едән, Јеһова Аллаһын адына шәрәф ҝәтирән вә Онун гәлбини севиндирән баҹы-гардашларымыз тәрифәлајигдир. Ҝејим мәсәләсиндә дүзҝүн сечим етмәклә биз ҹалала бүрүнмүш Аллаһымыза шәрәф ҝәтирмиш олуруг (Зәб. 104:1, 2).