Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2016

Јеһоваја гулаг асан хејир тапар

Јеһоваја гулаг асан хејир тапар

ПОЛЈАК БАҸЫНЫН АҒЫЛЛЫ ГӘРАРЫ

«ВӘФТИЗ ОЛУНАНДА 15 јашым вар иди. Үстүндән алты ај кечәндән сонра көмәкчи өнҹүл хидмәтинә башладым. Бир ил көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едәндән сонра өнҹүл олдум. Орта мәктәби битирәндә гардашлара тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразидә хидмәт етмәк истәдијими сөјләдим. О вахт мән нәнәмлә јашајырдым. О, Јеһованын Шаһиди дејилди. Јашадығым шәһәрдән вә нәнәмдән узаг бир јерә көчмәк истәјирдим. Рајон нәзарәтчиси дејәндә ки, мәни өз шәһәримизә тәјин едәҹәкләр чох пис олдум. Амма чалышдым, пис олдуғуму она билдирмәјим. Кор-пешман һалда чыхыб ҝетдим. Рајон нәзарәтчисинин сөзләрини ҝөтүр-гој етмәли идим. Тез-тез хидмәтдә әмәкдашлыг етдијим өнҹүл баҹыја дедим: “Мән өзүмү лап Јунус пејғәмбәр кими апарырам. Амма Јунус әввәл истәмәсә дә, ахырда Нејнәваја ҝетди. Мән дә һара тәјин едибләр, орада хидмәт едәҹәјәм”.

Артыг дөрд илдир ки, доғма шәһәримдә өнҹүл кими хидмәт едирәм. Инди баша дүшүрәм ки, Јеһованын ҝөстәришинә бојун әјмәк ән ағыллы һәрәкәтдир. Мәним әсас проблемим бәдбин мүнасибәтим иди. Инди чох хошбәхтәм. Бир ајда 24 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирәм. Һәтта, Јеһованын көмәјилә, бир вахтлар динимә гаршы чыхан нәнәмлә Мүгәддәс Китабы арашдырырам».

ФИҸИДӘН ҜӨЗӘЛ СОНЛУҒУ ОЛАН БИР ҺАДИСӘ

Фиҹидә бир өјрәнән сечим арасында галмышды: топлантыја ҝетсин, јохса әри илә бирликдә гоһумларынын ад ҝүнүнә. Әри онун топлантыја ҝетмәјинә етираз етмирди. Гадын әринә деди ки, о, ҝетсин ад ҝүнүнә, өзү исә топлантыдан чыхыб ора ҝәләҹәк. Амма топлантыдан гајыдандан сонра о ҝөтүр-гој едиб баша дүшдү ки, руһани ҹәһәтдән онун үчүн тәһлүкәли олан вәзијјәтләрдән гачса, даһа јахшы олар, буна ҝөрә дә ад ҝүнүнә ҝетмәди.

Әри гоһумларына дејәндә ки, арвады Јеһованын Шаһидләринин топлантысына ҝедиб ордан ад ҝүнүнә ҝәләҹәк, онлар демишдиләр: «О ҝәлмәјәҹәк, Јеһованын Шаһидләри ад ҝүнү кечирмирләр!» *

Нәтиҹәдә һәмин гадынын әри фәхр һисси дујурду ки, онун арвады әгидәсинә вә виҹданына садиг галыб. Бу давранышы сајәсиндә о һәм әринә, һәм дә башга инсанлара тәмиз виҹданла тәблиғ едә билмишди. Вә билирсиниз сонра нә олду? Онун әри Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылашды вә ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлмәјә башлады.

^ абз. 7 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2002-ҹи ил 1 март сајында чыхан «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына бахын.