Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын сөзү ҹанлыдыр

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Ибраниләрә 4:12 ајәсиндә «ҹанлы вә гүдрәтли» кими тәсвир олунан «Аллаһын сөзү» нәдир?

Контексдән ҝөрүнүр ки, һәвари Булус бу сөзләрлә Аллаһын Мүгәддәс Китаб васитәсилә бәшәријјәтә үнванладығы хәбәри, јәни Онун вәдини нәзәрдә тутурду.

Чох вахт нәшрләримиздә Ибраниләрә 4:12 ајәси Мүгәддәс Китабын инсанларын һәјатыны јахшылыға доғру дәјишмәк ҝүҹүнә малик олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн истифадә олунур. Бу ајәни бу ҹүр һалларда истифадә етмәк сәһв дејил. Лакин ҝәлин Ибраниләрә 4:12 ајәсинин контекстинә нәзәр салаг. Булус ибрани мәсиһиләри Аллаһын ирадәсинә ујғун давранмаға тәшвиг едирди. Аллаһын ирадәси Төвратда вә Инҹилин Булусун дөврүндә мөвҹуд олан һиссәләриндә јазылмышды. Булус Мисир әсарәтиндән гуртулан исраиллиләри мисал чәкмишди. Онларын Аллаһын вәд етдији «сүд-бал ахан» дијарда, әсл динҹлик тапаҹаглары, истираһәт едәҹәкләри бир мәмләкәтдә јашамаг имканлары вар иди (Чых. 3:8; Ган. 12:9, 10).

Бу, Аллаһын о дөврдә ачылмыш нијјәти иди. Исраиллиләр дашүрәкли вә имансыз олдуглары үчүн вәд олунмуш динҹлијә говушмадылар (Сај. 14:30; Јуш. 14:6—10). Лакин Булус демишди ки, «Аллаһын истираһәтинә говушмаг вәди» һәлә дә гүввәдәдир (Ибр. 3:16—19; 4:1). Бу вәд Аллаһын нијјәтинин бир һиссәсидир. Ибрани мәсиһиләр кими, биз дә Аллаһын бу нијјәтинин нәдән ибарәт олдуғуну өјрәнмәли вә она ујғун давранмалыјыг. Бу вәдин Мүгәддәс Јазылара әсасландығыны тәсдиг етмәк үчүн Булус Јарадылыш 2:2 вә Зәбур 95:11 ајәләриндән ситат ҝәтирмишди.

Нә јахшы ки, «Аллаһын истираһәтинә говушмаг вәди» һәлә дә гүввәдәдир. Биз Аллаһын истираһәтинә говушмағын мүмкүн олдуғуна әминик вә бунун үчүн мүәјјән аддымлар атмышыг. Буна Мусанын ганунуна риајәт етмәклә вә ја саваб ишләр ҝөрмәклә наил олмаг мүмкүн дејил. Аллаһын истираһәтинә говушмаг үчүн биз Она иман ҝәтирмәли вә Онун ирадәсини јеринә јетирмәлијик. Дүнјанын һәр јериндә минләрлә инсан Мүгәддәс Китабы арашдырыр вә Аллаһын ирадәсинин нәдән ибарәт олдуғуну өјрәнир. Өјрәндикләри онлары, јухарыда гејд олундуғу кими, һәјат тәрзини дәјишмәјә, иман ҝәтирмәјә вә вәфтиз олмаға тәшвиг едир. Бу сүбут едир ки, доғрудан да, «Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир». Аллаһын Мүгәддәс Китабда ачдығы нијјәт бизим һәјатымыза тәсир едиб вә бундан сонра да тәсир едәҹәк.