ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Сентјабр 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил октјабрын 24-дән нојабрын 27-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

«Әлләрин јанына дүшмәсин»

Јеһова хидмәтчиләринин голуна неҹә гүввәт верир? Сиз баҹы-гардашларын голуна неҹә гүввәт верә биләрсиниз?

Аллаһын хејир-дуасыны алмаг үчүн мүбариз олун

Јеһова Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн «бөјүк мүбаризәдә әзијјәтләрә гатлашараг дөзүм» ҝөстәрибләр.

Охуҹуларын суаллары

Ибраниләрә 4:12 ајәсиндә «ҹанлы вә гүдрәтли» кими тәсвир олунан «Аллаһын сөзү» нәдир?

Дөвләт нүмајәндәләри гаршысында мүждәни мүдафиә един

Булус кими јашадығымыз өлкәнин ганунларыны јахшы билмәлијик.

Ҝејиминиз Аллаһа шәрәф ҝәтирир?

Мүгәддәс Китаб принсипләри бизә јол ҝөстәрә биләр.

Јеһоваја гулаг асан хејир тапар

Полшадан вә Фиҹидән олан Шаһидләр дүзҝүн сечим етдиләр.

Ҝәнҹләр, иманынызы мөһкәмләндирин

Јәгин сизә дә тәсир ҝөстәрирләр ки, Аллаһа јох, сон вахтлар ҝениш јајылмыш инанҹлара, мәсәлән, тәкамүлә инанасыныз. Әҝәр еләдирсә, бу мәгалә мәһз сизин үчүндүр.

Валидејнләр, өвладларыныза мөһкәм имана саһиб олмаға көмәк един

Јәгин бир валидејн кими һәрдән нараһат олурсунуз. Дөрд үсул сизә мүвәффәгијјәт газанмаға көмәк едә биләр.