Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2016

Бөрнет, Симон, Истон, Кејлеб

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Океанијада

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Океанијада

ОТУЗ јашларында олан Рене Австралијада мәсиһи аиләсиндә бөјүјүб. Онун аиләси руһани ишләрдә чох фәал иди. О дејир: «Биз тез-тез Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан әразиләрә көчүб орадакы баҹы-гардашлара көмәк едирдик. Атамла анам чалышырды ки, хидмәт бизим үчүн мараглы, әјләнҹәли вә хош олсун. Сонралар өзүмүн дә ушагларым оланда истәјирдим ки, онларын да һәјаты белә олсун».

 Рененин әри Шејн дә гаршысына ејни руһани мәгсәдләр гојмушду. О дејир: «Икинҹи өвладымыз дүнјаја ҝәләндә “Ҝөзәтчи гүлләси” журналындан бир аилә барәсиндә охумушдуг. Онлар тәблиғ етмәк үчүн өз јахталары илә Сакит океанын шимал-гәрбинә, Тонга адасына көчмүшдүләр *. Бу мәгаләдән сонра Јеһованын Шаһидләринин Австралија вә Јени Зеландија филиалына мәктуб јазыб һарада тәблиғчиләрә бөјүк тәләбат олдуғу илә марагландыг *. Мәктубумуза ҹаваб олараг, бизи Тонгаја көчмәјә дәвәт етдиләр. Биз елә о јер һаггында охумушдуг».

Ҹејкоб, Рене, Скај вә Шејн

Шејн вә Рене ушаглары Ҹејкоб вә Скај илә бирликдә тәхминән бир ил Тонгада јашајандан сонра иғтишашлар уҹбатындан Австралијаја дөнмәјә мәҹбур олдулар. Анҹаг онлар хидмәтләрини ҝенишләндирмәк мәгсәдини јаддан чыхартмырдылар. 2011-ҹи илдә Австралијадан 1500 километр шәргдә, Сакит океанда јерләшән кичик Норфолк адасына көчдүләр. Бунун онлара бөјүк фајдасы дәјди. Һазырда он дөрд јашы олан Ҹејкоб дејир: «Јеһова һәм бизим гајғымыза галырды, һәм дә хидмәти мараглы едирди».

АИЛӘЛИКҸӘ ХИДМӘТӘ ҸАН АТЫРЛАР

Шејн, Рене вә онларын өвладлары кими бир чох башга мәсиһи аиләләр дә еһтијаҹ олан әразиләрә көчүб орада хидмәт едирләр. Бәс онлары көчмәјә нә тәшвиг едиб?

«Мүждәјә чохлары мараг ҝөстәрирди. Биз истәјирдик ки, онлар да Мүгәддәс Китабы өјрәнсинләр» (Бөрнет)

Отуз јашларында олан Бөрнет вә Симон һазырда 12 вә 9 јашында олан оғланлары Истон вә Кејлеб илә бирликдә Австралијанын Квинсленд штатынын уҹгар шәһәри Бөрктауна көчмүшдүләр. Бөрнет дејир: «Шаһидләр бурада үч-дөрд илдән бир тәблиғ едирдиләр. Мүждәјә чохлары мараг ҝөстәрирди. Биз истәјирдик ки, онлар да Мүгәддәс Китабы өјрәнсинләр».

Ҹим, Ҹек, Марк вә Карен

Инди әлли јашларында олан Марк вә Карен Австралијанын Сиднеј шәһәри јахынлығындакы јығынҹагларда хидмәт едирдиләр. Анҹаг сонра онлар үч ушағы, Ҹессика, Ҹим вә Ҹеклә бирликдә Шимал әразисиндә мәдән ишчиләринин мәскунлашдығы уҹгар Нулунбој шәһәринә көчдүләр. Марк гардаш дејир: «Мән инсанлары севирәм. Буна ҝөрә дә елә јерә көчмәк истәјирдим ки, һәм јығынҹагда, һәм дә хидмәтдә чох иш ҝөрә билим». Анҹаг Карен көчмәјә тәрәддүд едирди. Карен баҹы дејир: «Марк вә башга баҹы-гардашлар мәни һәвәсләндирәндән сонра мәндә көчмәјә мејил јаранды. Инди буну етдијимә ҝөрә чох севинирәм».

Бенҹамин, Ҹејд, Брија вә Каролин

2011-ҹи илдә Бенҹамин вә Каролин ики азјашлы ушағы Ҹејд вә Брија илә Австралијанын Квинсленд штатындан Индонезија архипелагындакы Тимор адасында јерләшән кичик өлкәјә, Шәрги Тимора көчдүләр. Бен дејир: «Каролинлә мән әввәлләр Шәрги Тиморда хүсуси өнҹүл кими хидмәт етмишик. Орада тәблиғ етмәк әла иди. Гардашлар адама чох дәстәк олурду. Орадан ҝетмәк бизим үчүн чох ағыр иди. Биз гајытмаға гәтијјәтли идик. Ушагларымыз оланда планларымыз тәхирә дүшдү, амма дәјишмәди». Каролин дејир: «Биз истәјирдик ки, ушагларымыз хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин, бејтеллиләрин, хүсуси өнҹүлләрин әһатәсиндә олсунлар вә мүмкүн гәдәр чох руһани тәҹрүбә топласынлар».

КӨЧМӘЈӘ ҺАЗЫРЛЫГ

Иса ардыҹылларына демишди: «Сиздән кимсә бир гүллә тикмәк фикринә дүшсә, мәҝәр... әввәлҹә отуруб мәсрәфләри һесабламаз?» (Лука 14:28). Башга әразијә көчмәји фикирләшән аилә дә һәр шеји өлчүб-бичмәлидир. Бәс нәләри нәзәрә алмаг лазымдыр?

РУҺАНИЛИК. Бен дејир: «Биз башгаларына хидмәт етмәк истәјирдик, јүк олмаг јох. Буна ҝөрә дә көчмәздән әввәл руһанилијимизи мөһкәмләндирдик. Һәмчинин хидмәтдә вә јығынҹаг ишләриндә даһа чох иштирак етмәјә башладыг».

Јухарыда ады чәкилән Ҹејкоб дејир: «Норфолк адасына көчмәздән әввәл биз “Ҝөзәтчи гүлләси” вә “Ојанын!” журналындан еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт едән аиләләр барәдә чох охујурдуг. Үзләшдикләри чәтинликләр вә Јеһованын онларын гајғысына неҹә галдығы барәдә сөһбәт едирдик». Онун баҹысы, он бир јашлы Скај дејир: «Мән чох дуа едирдим, һәм тәкбашына, һәм дә анамла вә атамла!»

ҺИССЛӘР. Рене дејир: «Биз аиләмизә, достларымыза јахын јашајырдыг. Һәм дә јашадығымыз јер хошума ҝәлирди. Буна ҝөрә дә көчмәк асан дејилди. Анҹаг мән нәләрдән  кечдијим барәдә дүшүнмүрдүм. Көчмәјин аиләмә һансы хејри дәјәҹәји барәдә дүшүнүрдүм».

МӘДӘНИЈЈӘТ. Бир чох аиләләр өзләрини јени јерә һазырламаг үчүн арашдырмалар апарырлар. Марк гардаш дејир: «Биз Нулунбој һагда чох охујурдуг. Гардашлар бизә орада чыхан гәзетләрин нүсхәләрини ҝөндәрирдиләр. Бунун сајәсиндә, оранын адамлары вә адәт-әнәнәси барәдә тәсәввүрүмүз јаранырды».

Норфолк адасына көчән Шејн дејир: «Мән әсас диггәтими мәсиһи кејфијјәтләрини ҝөстәрмәјә ҹәмләдим. Баша дүшүрдүм ки, сәмими, мүлајим, дүрүст вә чалышган олсам, һәр јерә ујғунлаша биләҹәјәм».

ЧӘТИНЛИКЛӘРӘ СИНӘ ҜӘРИРЛӘР

Еһтијаҹ олан јерләрдә уғурла хидмәт едән баҹы-гардашлар вурғулајырлар ки, ҝөзләнилмәз чәтинликләрлә үзләшәндә вәзијјәтә ујғунлашмаг вә мүсбәт әһвал-руһијјәдә олмаг ваҹибдир. Ҝәлин бәзиләринин нүмунәсинә бахаг.

Рене дејир: «Мән шәраитә ујғунлушмағы өјрәндим. Мәсәлән, Норфолк адасында дәниздә ҝүҹлү далға оланда әрзаг ҝәмиләри лөвбәр сала билмир. Онда мағазаларда әрзаг тапмаг олмур вә һәр шејин гијмәти галхыр. Буна ҝөрә дә евдә һәмишә еһтијатда әрзаг сахлајырам». Онун әри Шејн дејир: «Биз һәмчинин хәрҹләримизи елә низамлајырыг ки, һәфтәлик бүдҹәдән кәнара чыхмајаг».

Онларын оғлу Ҹејкобун да өзүнүн чәтинликләри олуб. О дејир: «Јени јығынҹағымызда биздән башга ҹәми једди нәфәр вар иди, һамысы да бөјүк. Јашыдым јох иди. Амма јашҹа бөјүк баҹы-гардашларла хидмәт етдикҹә јаваш-јаваш онларла достлашдым».

Инди 21 јашы олан Ҹим дә охшар чәтинликлә үзләшир. «Ән јахын јығынҹаг Нулунбојдан 725 километр аралыда јерләшир. Буна ҝөрә дә үмидимиз анҹаг бөјүк топлантылара галыр. Биз топлантыја тез ҝәлиб баҹы-гардашларла үнсијјәтдән һәзз алырыг. Бизим үчүн топлантылар илин ән јаддагалан анларыдыр».

 «БУРА КӨЧДҮЈҮМҮЗӘ ҜӨРӘ ЧОХ СЕВИНИРӘМ»

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһованын вердији бәрәкәтдир инсана сәрвәт ҝәтирән» (Мәс. 10:22). Тәләбат олан јерләрдә хидмәт едән чохлу сајда баҹы-гардашлар бу сөзләрин һәгигилијинә өзләри әмин олублар.

Марк гардаш дејир: «Көчмәјимизин ән бөјүк хејри о олду ки, ушагларымыз руһани ҹәһәтдән јеткинләшди. Бөјүк ушагларымыз там әминдирләр ки, Јеһова Падшаһлығы биринҹи јерә гојанларын гајғысына галыр. Бу әминлији пулла алмаг мүмкүн дејил».

Шејн дејир: «Мән өз һәјат јолдашыма вә ушагларыма чох јахын олмушам. Онлар Јеһованын онлар үчүн нәләр етдијини данышанда чох севинирәм». Онун оғлу Ҹејкоб дејир: «Ҝүнләрим елә мараглы кечир ки. Бура көчдүјүмүзә ҝөрә чох севинирәм».

^ абз. 3 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2004-ҹү ил 15 декабр сајынын 8—11 сәһифәләриндә јерләшән «“Достлуг адалары”нда Аллаһын достлары» адлы мәгаләјә (рус.) бахын.

^ абз. 3 2012-ҹи илдә Австралија вә Јени Зеландија филиаллары Австраласија филиалы ады алтында бирләшди.