Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Биз дә сәнинлә ҝедирик»

«Биз дә сәнинлә ҝедирик»

«Биз дә сәнинлә ҝедирик, чүнки ешитмишик, Аллаһ сизинләдир» (ЗӘК. 8:23).

НӘҒМӘ: 65, 122

1, 2. а) Јеһова бизим ҝүнләр һагда нә демишди? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ЈАШАДЫҒЫМЫЗ ҝүнләр барәдә данышараг Јеһова белә демишди: «О ҝүнләрдә бүтүн халглардан олан, мүхтәлиф дилләрдә данышан он адам бир јәһудинин әтәјиндән јапышыб дејәҹәк: “Биз дә сәнинлә ҝедирик, чүнки ешитмишик, Аллаһ сизинләдир”» (Зәк. 8:23). Он адамла тәсвир олунан, јер үзүндә јашамаға үмид едән инсанлар «бир јәһудинин әтәјиндән јапышыб». Онлар Аллаһын Исраили илә, мәсһ олунмушларла әмәкдашлыг етмәкдән гүрур дујурлар. Чүнки Јеһованын мәсһ олунмушлара јар олдуғуну билирләр (Гал. 6:16).

2 Зәкәријјә пејғәмбәр кими, Иса Мәсиһ дә Аллаһын халгы арасында һөкм сүрән бирликдән бәһс етмишди. О, ҝөјдә јашамаға үмид едән давамчыларыны «кичик сүрү», јердә јашамаға үмид едәнләри исә «башга гојунлар» адландырмышды. Лакин о демишди ки, онлар бир сүрүдә бирләшәҹәк вә онларын бир чобаны олаҹаг (Лука 12:32; Јәһ. 10:16). Анҹаг ортаја бәзи суаллар чыхыр: 1) Башга гојунлар бу ҝүн јер үзүндә јашајан мәсһ олунмушларын һамысынын адыны билмәлидир? 2) Мәсһ олунмушлар өзләри һагда һансы фикирдә олмалыдырлар? 3) Әҝәр јығынҹагда кимсә Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә символлардан  гәбул етмәјә башласа, онунла неҹә давранмалысыныз? 4) Символлардан гәбул едәнләрин сајынын артмасына ҝөрә нараһат олмаға дәјәрми? Ҝәлин бу суаллары бир-бир арашдыраг.

БҮТҮН МӘСҺ ОЛУНМУШЛАРЫН АДЫНЫ БИЛМӘЈӘ ҜӘРӘК ВАР?

3. Нәјә ҝөрә кимин 144 000 нәфәрә дахил олаҹағыны дәгиг билмәк гејри-мүмкүндүр?

3 Башга гојунлар бу ҝүн јер үзүндә јашајан мәсһ олунмушларын һамысынын адыны билмәлидир? Хејр. Һәтта кимсә ҝөјләр дәвәти алса белә, бу, садәҹә дәвәтдир, онун мүкафаты алаҹағыны ҝөстәрән сон мөһүр дејил. Шејтан да буну билдији үчүн јаланчы пејғәмбәрләрдән истифадә едир ки, мүмкүнсә, сечилмишләри дә јолдан чыхартсын (Мәт. 24:24). Јеһова мәсһ олунмуш мәсиһинин сәмави мүкафата лајиг олдуғуна гәрар вермәјинҹә һеч кәс онун бу мүкафаты алыб-алмајаҹағыны билә билмәз. Буна Јеһова гәрар верир. О, бөјүк мүсибәтә гәдәр өлән мәсһ олунмушлары сонунҹу дәфә онларын өлүмүндән әввәл мөһүрләјир, диҝәрләрини исә «бөјүк мүсибәт» башламаздан бир аз әввәл мөһүрләјәҹәк (Вәһј 2:10; 7:3, 14). Буна ҝөрә дә Аллаһын хидмәтчиләриндән кимин 144 000 нәфәрә дахил олаҹағыны мүәјјән етмәјә чалышмаг мәнасыздыр. [1]

4. Бу ҝүн јердәки мәсһ олунмушларын һамысынын адыны билмәсәк дә, онларла неҹә ҝедә биләрик?

4 Әҝәр бу ҝүн јердә олан руһани исраиллиләрин һамысынын адыны билмәк мүмкүн дејилсә, онда башга гојунлар онларла неҹә ҝедә биләр? Ҝөрүн Зәкәријјәнин пејғәмбәрлијиндә «он адам» барәдә нә дејилир. Онлар «бир јәһудинин әтәјиндән јапышыб дејәҹәк: “Биз дә сәнинлә ҝедирик, чүнки ешитмишик, Аллаһ сизинләдир”». Ајәдә бир јәһуди дејилсә дә, «сиз» әвәзлији чохлуғу билдирир. Демәли, бу руһани јәһуди бир нәфәри јох, бир груп мәсһ олунмушу тәмсил едир. Буна ҝөрә дә һәр руһани јәһудини танымаға вә онунла ҝетмәјә еһтијаҹ јохдур. Әксинә, биз онлары груп шәклиндә мүәјјән етмәли вә дәстәкләмәлијик. Мүгәддәс Китаб бизи һансыса адамын ардынҹа ҝетмәјә сәсләмир, бизим Рәһбәримиз Исадыр (Мәт. 23:10).

МӘСҺ ОЛУНМУШЛАР ӨЗЛӘРИ ҺАГДА ҺАНСЫ ФИКИРДӘ ОЛМАЛЫДЫРЛАР?

5. Мәсһ олунмушлар һансы хәбәрдарлыға ҹидди јанашмалыдырлар вә нә үчүн?

5 Анма мәрасиминдә символлардан гәбул едәнләр 1 Коринфлиләрә 11:27—29 ајәләриндәки хәбәрдарлыға ҹидди јанашмалыдырлар. (Ајәләри охујун.) Һәвари Булусун сөзүнүн мәғзи нәдир? Мәсһ олунмуш мәсиһи Јеһова илә јахшы мүнасибәтләри горумурса, онда о, символлардан налајиг тәрздә гәбул едир (Ибр. 6:4—6; 10:26—29). Бу хәбәрдарлыг мәсһ олунмуш мәсиһиләрә һәлә мүкафаты алмадыгларыны јадда сахламаға көмәк едир. Онлар «һәдәфә доғру, Аллаһын Мәсиһ Иса васитәсилә вердији ҝөјләр дәвәти мүкафатына доғру» гачмалыдырлар (Филип. 3:13—16).

6. Мәсһ олунмуш мәсиһиләр өзләри һагда һансы фикирдә олмалыдырлар?

6 Һәвари Булус Аллаһдан илһам алараг мәсһ олунмуш мәсиһиләрә јалварырды ки, алдыглары дәвәтә лајиг јашасынлар. Бунун үчүн нә етмәк лазымдыр? Һәвари Булус сөзүнә давам едәрәк демишди: «Там тәвазөкарлыг, мүлајимлик, сәбир вә мәһәббәтлә бир-биринизә гаршы дөзүмлү олуб сүлһүн бирләшдириҹи телләри арасында руһун вердији бирлији горумаға үрәкдән чалышын» (Ефес. 4:1—3). Јеһованын руһу гүрур јох, тәвазөкарлыг һасил едир (Кол. 3:12). Мәсһ олунмушлар тәвазөкарлыгла  гәбул едирләр ки, садәҹә мәсһ олунублар дејә јер үзүндә јашамаға үмид едәнләрдән даһа чох мүгәддәс руһ алмырлар. Онлар хүсуси билијә саһиб олдугларыны, јахуд вәһј алдыгларыны иддиа етмирләр, башгаларындан үстүн олдугларыны сүбут етмәјә чалышмырлар. Һәмчинин онлар башгаларыны символлардан гәбул етмәјә тәһрик етмир, онлары мәсһ олундугларына инандырмаға чалышмырлар, чүнки баша дүшүрләр ки, инсана ҝөјләр дәвәтини верән Јеһовадыр.

7, 8. Мәсһ олунмушлар өзләринә гаршы һансы мүнасибәти ҝөзләмирләр вә нә үчүн?

7 Сәмави дәвәтә малик олмаг бөјүк бир шәрәф олса да, мәсһ олунмуш мәсиһиләр өзләринә гаршы хүсуси мүнасибәт ҝөзләмирләр (Ефес. 1:18, 19; Филиппилиләрә 2:2, 3 ајәләрини охујун). Јеһованын руһу мәсһ олундугларыны шәхсән онлара тәлгин едир. Буну бүтүн дүнјаја ҹар чәкмир. Буна ҝөрә дә онларын һәгигәтән дә мүгәддәс руһла мәсһ олундуғуна киминсә инанмағы ҝәлмәјәндә онлар буну нормал гаршылајырлар. Онлар баша дүшүрләр ки, Мүгәддәс Јазылар мәсиһиләри Аллаһдан хүсуси тәјинат алдығыны сөјләјән кәсләрә кор-коранә инанмагдан чәкиндирир (Вәһј 2:2). Одур ки, онлар киминләсә таныш оларкән тез өзләрини мәсһ олунмуш кими тәгдим етмәмәлидирләр. Әслиндә, буну үмумијјәтлә дилә ҝәтирмәмәлидирләр ки, диггәт мәркәзиндә олмасынлар. Һәмчинин онлар ҝәләҹәк мүкафатларына ҝөрә ловғаланмамалыдырлар (1 Кор. 1:28, 29; 1 Коринфлиләрә 4:6—8 ајәләрини охујун).

8 Бундан башга, мәсһ олунмушлар өзләрини елит тәбәгәнин үзвү һесаб етмирләр. Онлар ејни дәвәти алдығыны сөјләјән мәсиһиләри тапмаға, онларла әлагә сахламаға вә ја Мүгәддәс Китабы арашдырмаг үчүн дәрнәк јаратмаға чалышмырлар (Гал. 1:15—17). Бу кими шејләр сүлһ вә бирлик јарадан мүгәддәс руһун фәалијјәтинә гаршыдыр вә јығынҹагда парчаланма јарада биләр. (Ромалылара 16:17, 18 ајәләрини охујун.)

СИЗ НЕҸӘ ДАВРАНМАЛЫСЫНЫЗ?

9. Символлардан гәбул едәнләрлә неҹә давранмаг лазымдыр вә нә үчүн? («Мәһәббәт налајиг давранмыр» адлы чәрчивәјә бахын.)

9 Символлардан гәбул едән инсанла сиз неҹә давранмалысыныз? Иса Мәсиһ шаҝирдләринә демишди: «Сиз... бир-биринизә гардашсыныз». Ардынҹа исә сөјләмишди: «Өзүнү јүксәлдән алчалдылаҹаг, өзүнү алчалдан јүксәлдиләҹәк» (Мәт. 23:8—12). Буна ҝөрә дә һәтта Мәсиһин мәсһ олунмуш гардашы олса белә, һансыса инсаны уҹалтмаг јанлыш һәрәкәтдир. Мәсиһи ағсаггаллардан данышылан ајәләрдә мәсләһәт ҝөрүлүр ки, башчылыг едәнләрин иманыны өрнәк ҝөтүрәк. Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә һансыса бир инсаны рәһбәримиз кими уҹалтмаг бујрулмур (Ибр. 13:7). Дүздүр, бәзи адамлар һаггында дејилир ки, онлар «икигат һөрмәтә лајиг ҝөрүлмәлидир». Анҹаг онлар мәсһ олундугларына ҝөрә јох, јығынҹағы јахшы идарә етдикләринә вә Аллаһын сөзүнү ҹидд-ҹәһдлә данышыб өјрәтдикләринә ҝөрә һөрмәтә лајигдирләр (1 Тим. 5:17). Она ҝөрә дә сәмави дәвәт аланлара һәддиндән артыг диггәт ҝөстәрсәк, һәддиндән артыг тәрифләсәк, онлары пис вәзијјәтдә гојарыг. Даһа бетәри исә одур ки, белә мүнасибәтлә гаршылашан мәсһ олунмуш мәсиһијә тәвазөкар галмаг чәтин ола биләр (Ром. 12:3). Һеч биримиз Мәсиһин гардашларындан кимисә бүдрәтмәк истәмәрик (Лука 17:2).

Символлардан гәбул едәнләрлә неҹә давранмалысыныз? (9—11 абзаслара бахын)

10. Мәсһ олунмуш мәсиһиләрә һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

10 Јеһованын мәсһ етдији инсанлара һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Биз онлара мәсһ олунмалары илә бағлы суаллар вермәмәлијик. Бу, шәхси мәсәләдир.  Биз исә бизә аид олмајан ишләрә гарышмаг истәмәздик (1 Салон. 4:11; 2 Салон. 3:11). Биз һәмчинин дүшүнмәмәлијик ки, мәсһ олунмушун валидејнләри, һәјат јолдашы вә ја диҝәр гоһумлары да мәсһ олунмуш олмалыдыр. Бу мәсәләдә ҝенетика вә ја никаһ һеч бир рол ојнамыр (1 Салон. 2:12). Һәмчинин мәсһ олунмушларын һәјат јолдашларына јерсиз суаллар вермәмәлијик. Мәсәлән, ҝәләҹәк Ҹәннәтдә һәјат јолдашларынын јанларында олмајаҹағыны дүшүнәндә һансы һиссләри кечирирләр. Бу кими суаллар инсаны јаралајыр. Биз әмин ола биләрик ки, ҹәннәтдә Јеһова әлини ачыб һәр мәхлугу истәјинә чатдыраҹаг (Зәб. 145:16).

11. Шәхсијјәтә пәрәстиш етмәмәк бизи неҹә горујур?

11 Мәсһ олунмушлара дүзҝүн мүнасибәт бәсләјән мәсиһиләр өзләрини ҝизли бир тәһлүкәдән горујурлар. Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, јығынҹаға «јаланчы гардашлар» сохула биләр (Гал. 2:4, 5; 1 Јәһ. 2:19). Бу фырылдагчылар өзләрини мәсһ олунмуш кими гәләмә верә биләр. Үстәлик, бәзи мәсһ олунмушлар һәгигәтдән дөнә биләр (Мәт. 25:10—12; 2 Бут. 2:20, 21). Әҝәр биз шәхсијјәтә пәрәстиш етмәсәк, онда беләләри бизи һәгигәтдән узаглашдыра билмәјәҹәк, һәмчинин танынмыш, чохданын мәсиһиси һәгигәтдән дөнәрсә, бизим иманымыз сарсылмајаҹаг.

СИМВОЛЛАРДАН ГӘБУЛ ЕДӘНЛӘРИН САЈЫ БАРӘДӘ НӘ ДЕМӘК ОЛАР?

12, 13. Символлардан гәбул едәнләрин сајынын артмасы бизи нәјә ҝөрә нараһат етмәмәлидир?

12 Сон илләрдә Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә символлардан гәбул едәнләрин сајында артым мүшаһидә олунур. Мараглыдыр ки, әввәлки онилликләрдә бунун әкси, јәни азалма мүшаһидә олунурду. Лакин бу, бизи нараһат етмәмәлидир. Ҝәлин бир нечә әсас мәгамы нәзәрдән кечирәк.

13 «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр» (2 Тим. 2:19). Анма мәрасиминдә символлардан гәбул едәнләри сајан гардашлар кимин һәгигәтән дә сәмави үмидә малик олдуғуну билмирләр. Бу символлардан гәбул едәнләрин бәзиләри садәҹә олараг јанылырлар. Бир мүддәтдән сонра артыг символлардан гәбул етмирләр. Диҝәрләри әгли вә емосионал проблемләр уҹбатындан ҝөјдә Мәсиһлә һөкмранлыг едәҹәкләрини дүшүнүрләр. Беләликлә, символлардан гәбул едәнләрин сајы јер  үзүндә галан мәсһ олунмушларын сајыны дәгигликлә әкс етдирмир.

14. Мүгәддәс Китабда бөјүк мүсибәт башлајанда јер үзүндәки мәсһ олунмушларын сајы барәдә нә дејилир?

14 Иса мәсһ олунмушлары ҝөјә апармаға ҝәләндә дүнјанын чох јериндә мәсһ олунмуш олаҹаг. Һәмин вахтдан данышаркән Мүгәддәс Китабда дејилир: «О, [Иса] ҝүҹлү кәрәнај сәси илә өз мәләкләрини ҝөндәрәҹәк вә онлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән, ҝөјүн бир уҹундан о бири уҹунадәк Онун сечдикләрини јығаҹаглар» (Мәт. 24:31). Ахырзаманда јер үзүндә аз сајда мәсһ олунмушун галаҹағы Мүгәддәс Китабда јазылыр (Вәһј 12:17). Лакин бөјүк мүсибәт башлајан вахт нә гәдәр мәсһ олунмушун јер үзүндә олаҹағы барәдә орада һеч нә дејилмир.

15, 16. Јеһованын сечдији 144 000 нәфәрлә бағлы нәји баша дүшмәлијик?

15 Јеһова тарих бојунҹа нә вахт мәсһ олунмуш сечмәји Өзү гәрарлашдырыр (Ром. 8:28—30). Јеһова Иса дириләндән сонра мәсһ олунмуш сечмәјә башлады. Ҝөрүнүр, биринҹи әсрдәки мәсиһи јығынҹағында һамы мәсһ олунмуш иди. Биринҹи әсрдән та ахырзаманын башладығы вахтадәк мәсиһи адлананларын бөјүк әксәријјәти әслиндә, Мәсиһин ардынҹа ҝетмирди. Иса онлары «алаг отлары»на бәнзәтмишди. Бунунла белә, Јеһова о дөврдә дә бәзи садиг инсанлары мәсһ едирди. Иса онлары «буғдаја» бәнзәтмишди (Мәт. 13:24—30). Ахырзаманда да Јеһова бәзи мәсиһиләри мәсһ едир ки, ҝәләҹәкдә 144 000 нәфәрә дахил олсунлар. [2] Әҝәр Јеһова бәзи мәсиһиләри бу вахт мәсһ етмәк гәрарына ҝәлибсә, биз кимик ки, бу гәрарын дүзҝүн олдуғуна шүбһә едәк? (Әшј. 45:9; Дән. 4:35; Ромалылара 9:11, 16 ајәләрини охујун). [3] Исанын бир мәсәлиндә бәзи ишчиләр торпаг саһибинин ахшам саат бешдә тутдуғу ишчиләрә вердији әмәк һаггына ҝөрә наразылыг етмишдиләр. Биз еһтијатлы олмалыјыг ки, һәмин ишчиләр кими дејинмәјәк. (Мәтта 20:8—15 ајәләрини охујун.)

16 Сәмави үмидә малик оланларын һамысы «садиг вә ағыллы нөкәр»ә дахил дејил (Мәт. 24:45—47). Биринҹи әсрдә олдуғу кими, бу ҝүн дә Јеһова вә Иса мәсиһиләри кичик бир групун васитәсилә гидаландырыр. Биринҹи әсрдә ҹәми бир нечә мәсһ олунмуш мәсиһи «Инҹил»ин јазылмасында иштирак етмишди. Ејнилә, бу ҝүн дә ҹәми бир нечә мәсһ олунмуш мәсиһи «вахтлы-вахтында јемәк вермәк үчүн» тәјин олунуб.

17. Бу мәгаләдән нә өјрәндик?

17 Бу мәгаләдән нә өјрәндик? Јеһова руһани јәһудиләрә ҝөјләр һәјатыны, он адамла тәмсил олунан кәсләрә исә јер үзүндәки һәјаты мүкафат олараг вермәји гәрара алыб. Лакин О, һәм сәмави дәвәти аланлардан, һәм дә јердә әбәди јашамаға үмид едәнләрдән ејни ганунлара риајәт етмәји вә садиг галмағы тәләб едир. Һәр ики групун үзвләри тәвазөкар галмалы, вәһдәтдә олмалы вә јығынҹагда сүлһ јаратмалыдырлар. Ахырзаман өз сонуна јетдикҹә, ҝәлин һәр биримиз Мәсиһин башчылығы алтында бир сүрүдә хидмәт етмәјә әзмли олаг.

^ [1] (3-ҹү абзас) Зәбур 87:5, 6 ајәләринә әсасән, Иса илә Падшаһлыг етмәк үчүн дирилән кәсләрин һамысынын ады, еһтимал ки, ҝәләҹәкдә мәлум олаҹаг (Ром. 8:19).

^ [2] (15-ҹи абзас) Һәвариләрин ишләри 2:33 ајәсинә әсасән, мүгәддәс руһу Иса төкүр, лакин кимин мүгәддәс руһла мәсһ олунмасына гәрары Јеһова верир.

^ [3] (15-ҹи абзас) Әтрафлы мәлумат үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2007-ҹи ил 1 мај сајынын 30 вә 31-ҹи сәһифәсиндә јерләшән «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына (рус.) бахын.