Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2016

Гој Аллаһын фүсункар әнамы бәһрәсиз галмасын!

Гој Аллаһын фүсункар әнамы бәһрәсиз галмасын!

«Бу фүсункар әнам үчүн Аллаһа шүкүрләр олсун!» (2 КОР. 9:15).

НӘҒМӘ: 121, 63

1, 2. а) Аллаһын фүсункар әнамына нә дахилдир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

БӘШӘР өвладларына ән мөһтәшәм һәдијјәни Јеһова Аллаһ вериб. О, мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк јеҝанә Оғлуну јер үзүнә ҝөндәриб (Јәһ. 3:16; 1 Јәһ. 4:9, 10). Һәвари Булус буну Аллаһын фүсункар әнамы адландырмышды (2 Кор. 9:15). Бәс нәјә ҝөрә?

2 Булус билирди ки, Мәсиһин мүкәммәл гурбанлығы Аллаһын бүтүн мөһтәшәм вәдләринин јеринә јетәҹәјинә зәманәт верир. (2 Коринфлиләрә 1:20 ајәсини охујун.) Беләликлә, бу фүсункар әнама Јеһованын Иса Мәсиһ васитәсилә бизә етдији бүтүн јахшылыглар вә ҝөстәрдији мәһәббәт дахилдир. Һәгигәтән дә бу әнам о гәдәр һејрәтамиздир ки, ону сөзлә ифадә етмәк гејри-мүмкүндүр. Бәс бу әнам биздә һансы һиссләри доғурмалыдыр? 2016-ҹы ил мартын 23-дә, чәршәнбә ҝүнү кечириләҹәк Мәсиһи анма мәрасими әрәфәсиндә бу әнам бизи нәјә тәшвиг етмәлидир?

 АЛЛАҺЫН ХҮСУСИ ӘНАМЫ

3, 4. а) Һәдијјә аланда һансы һиссләри кечирирсиниз? б) Алдығыныз хүсуси һәдијјә һәјатынызы неҹә дәјишә биләр?

3 Инсан һәдијјә аланда үрәјини хош һиссләр бүрүјүр. Лакин бәзи һәдијјәләр о гәдәр хүсуси, о гәдәр гијмәтли олур ки, инсанын бүтүн һәјатыны дәјишир. Тутаг ки, ҹинајәт төрәтдијинизә ҝөрә сизи едам етмәлидирләр. Амма гәфләтән ҹамаатын арасындан танымадығыныз бир адам чыхыр вә сизә кәсилән ҹәзаны өз үзәринә ҝөтүрүр. Тәсәввүр един, о, сизин әвәзинизә өлмәјә һазырдыр. Бәс әҝәр кимсә өз өмрүнү сизә бағышлајырса, бунун мүгабилиндә сиз нә етмәлисиниз?

4 Шүбһәсиз ки, бу ҹүр фәдакар мәһәббәт сизи отуруб дүшүнмәјә, һәјатынызы дәјишмәјә вадар едәҹәк. Сизи әлиачыг олмаға, инсанларла мәһәббәтлә давранмаға, һәтта сизә гаршы һагсызлыг едәнләри бағышламаға тәшвиг едәҹәк. Һәјатыны уғрунузда гурбан верән инсана бүтүн өмрүнүз боју өзүнүзү борҹлу һесаб едәҹәксиниз.

5. Аллаһын фидјә әнамы нәјә ҝөрә башга бәхшишләрдән гат-гат дәјәрлидир?

5 Анҹаг Јеһованын Иса Мәсиһ васитәсилә бизә тәгдим етдији әнам бу нүмунәдә тәсвир олунан бәхшишдән гат-гат дәјәрлидир (1 Бут. 3:18). Чүнки ҝүнаһы мирас алдығымыза ҝөрә һамымыз өлүмә мәһкум олмушуг (Ром. 5:12). Мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк Јеһова Исаны јер үзүнә ҝөндәрди ки, һәр кәсин әвәзинә өлүмү дадсын (Ибр. 2:9). Јеһова бизим јалныз һәјатымызы хилас етмәди. О, өлүмүн сәбәбини әбәдилик арадан галдырмаг үчүн зәмин јаратды (Әшј. 25:7, 8; 1 Кор. 15:22, 26). Исаја иман едәнләрдән бәзиләри Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәләри кими јер үзүндә әбәдијјән сүлһ вә әмин-аманлыгда јашајаҹаглар, бәзиләри исә һәмин Падшаһлыгда Мәсиһлә бәрабәр идарә едәҹәкләр (Ром. 6:23; Вәһј 5:9, 10). Јеһованын вердији бу әнама даһа нәләр дахилдир?

6. а) Јеһованын әнамына дахил олан һансы немәтләри сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз? б) Аллаһын әнамы бизи нәјә тәшвиг едир?

6 Јеһованын вердији әнама бүтүн хәстәликләрин сағалмасы, јер үзүнүн Ҹәннәтә чеврилмәси вә өлүләрин дирилмәси дахилдир (Әшј. 33:24; 35:5, 6; Јәһ. 5:28, 29). Сөзсүз ки, биз Јеһованы вә Онун әзиз Оғлуну бу фүсункар әнама ҝөрә чох севирик. Анҹаг Аллаһын мәһәббәти бизи һәм дә 1) Исанын изи илә ҝетмәјә, 2) баҹы-гардашларымыза мәһәббәт ҝөстәрмәјә вә 3) башгаларыны үрәкдән бағышламаға тәшвиг едир. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

«БИЗӘ ТӘКАН ВЕРӘН ГҮВВӘ МӘСИҺИН МӘҺӘББӘТИДИР»

7, 8. Мәсиһин мәһәббәти биздә һансы һиссләри доғурмалыдыр вә бу, бизи нәјә тәшвиг етмәлидир?

7 Әввәла, биз Мәсиһ үчүн јашамалыјыг. Һәвари Булус демишди: «Бизә тәкан верән гүввә Мәсиһин мәһәббәтидир». (2 Коринфлиләрә 5:14, 15 ајәләрини охујун.) Булус баша дүшүрдү ки, Мәсиһ үчүн јашамасаг, онун мәһәббәтини газана билмәрик. Аллаһын бизим үчүн етдикләрини баша дүшәндә, Онун мәһәббәти үрәјимизи риггәтә ҝәтирәндә сидги-үрәкдән Иса Мәсиһ үчүн јашамағы арзулајаҹағыг. Бу арзумузу әмәлдә неҹә ҝөстәрә биләрик?

8 Јеһованы севәнләр Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрмәли, онун изи илә ҝетмәлидирләр (1 Бут. 2:21; 1 Јәһ. 2:6). Итаәткарлығымызла биз Аллаһы вә Мәсиһи севдијимизи ҝөстәририк. Мәсиһ демишди: «Мәни севән адам мәним әмрләрими гәбул едиб  онлара әмәл едир. Мәни севән адамы Атам да севәҹәк, мән дә ону севәҹәјәм вә өзүмү она ачыг-ашкар ҝөстәрәҹәјәм» (Јәһ. 14:21; 1 Јәһ. 5:3).

9. Биз һансы тәһлүкә илә үз-үзәјик?

9 Мәсиһин өлүмүнүн анма мәрасими заманы јахшы оларды ки, өз һәјатымыза нәзәр салаг. Өзүнүздән сорушун: «Һәјатымын һансы саһәләриндә һәмишә Мәсиһин изләри илә ҝедирәм? Бәс һансы саһәләрдә јахшылашмалыјам?» Бу дүнја даима бизә тәсир ҝөстәрдијинә ҝөрә өзүмүзү јохламаг олдугҹа ваҹибдир (Ром. 12:2). Еһтијатлы олмасаг, биз бу дүнјанын философларындан, һәтта мәшһур инсанларындан вә ја идман улдузларындан өрнәк алмаға башлајаҹағыг (Кол. 2:8; 1 Јәһ. 2:15—17). Бәс өзүмүзү бундан неҹә ҝөзләјә биләрик?

10. Анма мәрасими заманы өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик вә бу, бизи нәјә тәшвиг етмәлидир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Анма мәрасими заманы јахшы оларды ки, палтар долабымыза ҝөз ҝәздирәк, гулаг асдығымыз маһнылара вә бахдығымыз филмләрә диггәт јетирәк, һәмчинин компүтеримиздә, телефонумузда вә планшетимиздә олан мәлуматлары саф-чүрүк едәк. Ҝејим долабыныза бахаркән өзүнүздән сорушун: «Исанын олдуғу јерә бу ҝејимдә ҝетсәјдим, өзүмү раһат һисс едәрдим?» (1 Тимутијә 2:9, 10 ајәләрини охујун.) «Ҝејимим мәним Мәсиһин давамчысы олдуғуму ҝөстәрир?» Биз һәмчинин маһны вә кино илә бағлы өзүмүзә бу ҹүр суаллары верә биләрик: «Иса мән бахдығым кинолара бахарды вә ја гулаг асдығым маһнылара гулаг асарды? Әҝәр о, мәним телефонуму вә ја планшетими ҝөтүрсәјди, орада ҝөрдүкләри мәни утандырмазды ки?» Видео ојунларына ҝәлдикдә өзүмүздән соруша биләрик: «Нәјә ҝөрә бу ојуну хошладығымы Исаја изаһ етмәјә чәтинлик чәкәрдим?» Әҝәр биз Јеһованы севириксә, нә гәдәр баһалы олса да, Мәсиһин шаҝирдинә јарашмајан һәр бир шеји рәдд едәҹәјик (Һәв. 19:19, 20). Биз һәјатымызы Јеһоваја һәср едәндә сөз вермишдик ки, артыг өзүмүз үчүн јашамајаҹағыг, Мәсиһә шәрәф ҝәтирмәк үчүн јашајаҹағыг. Буна ҝөрә дә Мәсиһин изләри илә ҝетмәјә мане олан һәр шеји рәдд етмәлијик (Мәт. 5:29, 30; Филип. 4:8).

11. а) Јеһоваја вә Мәсиһә олан мәһәббәт бизи тәблиғ ишиндә нәјә тәшвиг едир? б) Мәһәббәт бизи јығынҹагдакы баҹы-гардашлара көмәк етмәјә неҹә тәшвиг едә биләр?

11 Мәсиһә мәһәббәт һәмчинин бизи тәблиғ вә шаҝирд һазырламаг ишиндә ҹанла-башла иштирак етмәјә тәшвиг едир (Мәт. 28:19, 20; Лука 4:43). Анма мәрасими заманы бизим имканымыз вар ки, көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едиб ај әрзиндә 30 вә ја 50 саат тәблиғ едәк. Бәлкә, сиз дә ишинизи елә гура биләрсиниз ки, һәмин вахт көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едәсиниз. 84 јашлы бир дул гардаш дүшүнүрдү ки, јашына вә сәһһәтинә ҝөрә көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едә билмәз. Буна бахмајараг, онун јашадығы јердә олан өнҹүлләр она көмәк етдиләр. Онлар ону машынла апарыб-ҝәтирирдиләр, онунла хидмәт етмәк үчүн мүнасиб әрази сечирдиләр ки, ај әрзиндә 30 саат тәблиғ едә билсин. Сиз дә јығынҹағынызда анма мәрасими заманы кимәсә көмәкчи өнҹүл кими хидмәт етмәјә көмәк едә биләрсиниз? Дүздүр, һамымыз көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едә билмәрик. Анҹаг өз вахтымызы вә ҝүҹүмүзү сәрф едиб Јеһоваја һәмд гурбанларымызы артыра биләрик. Бунунла ҝөстәрәрик ки, Булус кими, бизи дә Мәсиһин мәһәббәти һәрәкәтә тәшвиг  едир. Бәс Аллаһын мәһәббәти бизи даһа нәјә тәшвиг едәҹәк?

БИР-БИРИМИЗИ СЕВМӘЈӘ БОРҸЛУЈУГ

12. Аллаһын мәһәббәти бизи нә етмәјә тәшвиг едир?

12 Икинҹиси, Аллаһын мәһәббәти бизи баҹы-гардашларымызы севмәјә тәшвиг етмәлидир. Һәвари Јәһја буну баша дүшүрдү. О јазмышды: «Әзизләрим, Аллаһ бизи белә севдисә, биз дә бир-биримизи севмәјә борҹлујуг» (1 Јәһ. 4:7—11). Бәли, баша дүшмәлијик ки, әҝәр Аллаһын бизи севмәсини истәјириксә, биз дә гардашларымызы севмәјә борҹлујуг (1 Јәһ. 3:16). Бәс севҝимизи әмәлдә неҹә ҝөстәрә биләрик?

13 Ҝәлин Исанын нүмунәсинә бахаг. Јер үзүндәки хидмәти заманы о, фәгирләрә хүсуси диггәт ҝөстәрирди. Шикәст, кор, кар вә лал адамлара шәфа верирди (Мәт. 11:4, 5). Јәһуди дин рәһбәрләри руһән аҹ олан инсанлары Аллаһын ләнәтинә ҝәлмиш адландырсалар да, Иса севә-севә онлара Аллаһ һаггында өјрәдирди (Јәһ. 7:49). Иса бу фәгир адамлары севирди вә онлара ҹанла-башла хидмәт едирди (Мәт. 20:28).

Јашлы баҹы вә ја гардаша хидмәтдә көмәк едә биләрсиниз? (14-ҹү абзаса бахын)

14. Баҹы-гардашлары севдијинизи әмәлдә неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

14 Анма мәрасими заманы Исадан нүмунә ҝөтүрәрәк јығынҹағымыздакы баҹы-гардашлар барәдә дүшүнә биләрик. Белә етсәк, кимләрин көмәјә еһтијаҹы олдуғуну ҝөрәҹәјик. Ола билсин, јығынҹағынызда јашлы баҹы-гардашлар вар. Бу әзиз баҹы-гардашлара баш чәкә биләрсиниз? Онлара јемәк апармаг, ев ишләриндә көмәк етмәк, јығынҹаға апарыб-ҝәтирмәк вә ја хидмәтә дәвәт етмәк олар. (Лука 14:12—14 ајәләрини охујун.) Гој Аллаһын мәһәббәти бизи баҹы-гардашларымызын көмәјинә јетмәјә вә онлара мәһәббәт ҝөстәрмәјә тәшвиг етсин.

БАҸЫ-ГАРДАШЛАРЫМЫЗА МӘРҺӘМӘТ ҜӨСТӘРӘК

15. Биз нәји баша дүшмәлијик?

15 Үчүнҹүсү, Јеһоваја мәһәббәт бизи баҹы-гардашларымызы бағышламаға тәшвиг етмәлидир. Адәмин өвладлары олан бизләр ҝүнаһы мирас алмышыг вә өлүм ҹәзасына мәһкум олмушуг. Буна ҝөрә дә һеч биримиз: «Мәним фидјәјә еһтијаҹым јохдур», — дејә билмәрик. Һәтта Јеһованын ән садиг хидмәтчисинин дә Онун Мәсиһ  васитәсилә ҝөстәрдији лүтфә еһтијаҹы вар. Һәр биримиз баша дүшмәлијик ки, бизим бөјүк борҹумуз бағышланыб. Нәјә ҝөрә буну билмәк ваҹибдир? Ҹавабы Исанын чәкдији мәсәлдә тапмаг олар.

16, 17. Исанын падшаһ вә нөкәр мәсәлиндән нә өјрәнирик?

16 Иса бир мәсәл чәкмишди. Мәсәлдә падшаһ бир нөкәринин күлли мигдарда борҹуну — 10 000 талант, јахуд 60 000 000 динар борҹуну бағышлајыр. Анҹаг бу нөкәр о бојда борҹу бағышланса да, јолдашынын кичик мигдарда — 100 динар борҹуну бағышламыр. Падшаһ мәрһәмәт ҝөстәриб бағышладығы нөкәрин белә дашүрәкли олдуғуну биләндә бәрк гәзәбләнир. О дејир: «Еј јарамаз нөкәр! Сән мәнә јалваранда мән бүтүн борҹуну бағышладым. Мәҝәр мән сәнә рәһм етдијим кими, сән дә нөкәр јолдашына рәһм етмәли дејилдин?» (Мәт. 18:23—35, һашијә). Бәли, падшаһдан бөјүк мәрһәмәт ҝөрмүш бу гул өз јолдашыны бағышламалы иди. Һәмин падшаһ кими, Јеһова да бизим бөјүк борҹумузу, ҝүнаһларымызы бағышлајыб. Бәс Јеһованын мәһәббәти вә мәрһәмәти бизи нәјә тәшвиг етмәлидир?

17 Иса Мәсиһи анма мәрасими заманы јахшы оларды өзүмүзү јохлајаг, ҝөрәк һансыса һәмиманлымыздан инҹик дејилик ки. Әҝәр беләдирсә, бу, бағышлајан Јеһова Аллаһдан нүмунә ҝөтүрмәк үчүн әсил мәгамдыр (Нәһ. 9:17; Зәб. 86:5). Јеһованын бизим бөјүк борҹумузу бағышладығыны дәрк едириксә, биз дә башгаларыны үрәкдән бағышлајаҹағыг. Биз баҹы-гардашларымызы севмәсәк, онлары бағышламасаг, онда Јеһовадан бизи севмәсини, бағышламасыны ҝөзләмәмәлијик (Мәт. 6:14, 15). Дүздүр, бағышламаг кечмиши дәјишмәјәҹәк, анҹаг ҝәләҹәји мүтләг јахшылыға доғру дәјишәҹәк.

18. Аллаһын мәһәббәти бир баҹыја башга бир баҹынын гејри-камиллијинә сәбирлә јанашмаға неҹә көмәк етмишди?

18 Баҹы-гардашларын гејри-камиллијинә сәбир етмәк һеч дә асан олмур. (Колослулара 3:13, 14; Ефеслиләрә 4:32 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, Лили адлы субај бир баҹы јығынҹагларындакы Карол [1] адлы дул баҹыја көмәк едирди. Лили Карол баҹыны машынла апарыб-ҝәтирир, онун бујругларыны јеринә јетирир вә диҝәр шејләрдә онун әлиндән тутурду. Лакин Карол баҹынын хасијјәти ағыр иди, Лилинин бүтүн бу јахшылыгларына бахмајараг, даима ондан ҝилеј-ҝүзар едирди. Анҹаг Лили диггәтини онун јахшы хүсусијјәтләринә ҹәмләјирди. Карол баҹы хәстәләниб вәфат едәнәдәк Лили она бир нечә ил әрзиндә көмәк етди. Лили дејир: «Мән сәбирсизликлә Каролун дирилмәсини ҝөзләјирәм. Онун камил вахтыны ҝөрмәк истәјирәм». Бәли, Аллаһын мәһәббәти бизи тәшвиг едир ки, баҹы-гардашларымыза сәбир едәк вә гејри-камиллијин һәмишәлик арадан галдырылаҹағы вахты ҝөзләјәк.

19. Аллаһын фүсункар әнамы бизи нәјә тәшвиг етмәлидир?

19 Јеһова һәгигәтән дә бизә фүсункар әнам вериб. Ҝәлин һеч вахт бу дәјәрли һәдијјәјә бармагарасы бахмајаг. Әксинә, хүсусилә дә анма мәрасими заманы Јеһованын вә Мәсиһин бизим үчүн етдикләри үзәриндә миннәтдарлыгла дүшүнәк. Бәли, гој Онларын мәһәббәти бизи Исанын изләри илә ҝетмәјә, баҹы-гардашларымызын көмәјинә јетмәјә, онлары севдијимизи әмәлдә ҝөстәрмәјә вә онлары үрәкдән бағышламаға тәшвиг етсин.

^ [1] (18-ҹи абзас) Бу мәгаләдә бәзи адлар дәјишдирилиб.