«Биз Онунла бирликдә чалышараг һәм дә сизә јалварырыг: Аллаһын лүтфүнү аландан сонра елә јашајын ки, бу лүтф һәдәр ҝетмәсин» (2 КОР. 6:1).

НӘҒМӘ: 75, 74

1. Јеһова ән али Варлыг олса да, башгаларыны нәјә дәвәт едир?

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ ән али Варлыгдыр, һәр шејин Јараданыдыр вә һәдсиз һикмәт вә гүввә Саһибидир. Әјјуб буну баша дүшмүшдү. Јеһова Өз јаратдыглары барәдә она суаллар верәндән сонра Әјјуб демишди: «Инди билдим ки, Сән һәр шејә гадирсән, гәт етдијин елә бир шеј јохдур ки, ҝерчәкләшдирә билмәјәсән» (Әјј. 42:2). Јеһова Аллаһ һеч кимин көмәји олмадан истәдији һәр шеји едә биләр. Анҹаг лап әзәлдән О, Өз нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн башгаларыны бирликдә чалышмаға дәвәт етмишдир.

2. Јеһова Исаја һансы ваҹиб иши тапшырмышды?

2 Јеһова Аллаһ ән биринҹи јеҝанә Оғлуну јаратмышды. Диҝәр јарадыҹылыг ишләриндә, истәр руһани, истәрсә дә мадди аләмин јарадылмасында Оғлуна Онунла бирҝә чалышмаға изин вермишди (Јәһ. 1:1—3, 18). Һәвари Булус Иса барәдә јазмышды: «Ҝөјдә вә јердә олан һәр шеј, ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән шејләр: тахт-таҹ, игтидар, һөкумәтләр, һакимијјәт онун васитәсилә јаранды.  Һәр шеј онун васитәсилә вә онун үчүн јарадылыб» (Кол. 1:15—17). Беләҹә, Јеһова Оғлуна һәм јарадыҹылыг ишиндә Онунла чалышмаға изин вермиш, һәм дә онун ҝөрдүјү иши бәјан етмишди. Бу, чох бөјүк шәрәфдир!

3. Јеһова Адәмә һансы иши тапшырмышды вә нәјә ҝөрә?

3 Јеһова инсанлары да Өзү илә чалышмаға дәвәт етмишди. Мисал үчүн, Адәмә һејванлара ад гојмағы бујурмушду (Јар. 2:19, 20). Адәм ҹанлылары мүшаһидә едир, онлара хас ҹәһәтләри өјрәнир, һәр биринә һансы адын мүвафиг ҝәлдијини ҝөтүр-гој едирди. Јәгин ки, бу, ону чох севиндирирди. Јеһова һејванлара Өзү дә ад гоја биләрди. Онлары јарадан О иди. Амма Јеһова мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк буну Адәмә тапшырмышды. Аллаһ һәмчинин Адәмә Әдән бағынын сәрһәдләрини ашараг бүтүн дүнјаны ҹәннәтә чевирмәк имканы вермишди (Јар. 1:27, 28). Чох һејиф ки, Адәм Аллаһла чалышмаг истәмәди, һәм өзүнү, һәм дә бүтүн нәслини бәлаја сүрүкләди (Јар. 3:17—19, 23).

4. Бәзи садиг инсанлар Аллаһла неҹә чалышмышды?

4 Сонралар Аллаһ нијјәтинин һәјата кечмәси үчүн диҝәр инсанлары да Өзү илә бирҝә чалышмаға дәвәт етмишди. Нуһ ҝәми тикмишди, бунун сајәсиндә аиләси илә бирҝә үмумдүнја Дашгындан сағ чыхмышды. Муса Исраил халгыны Мисир көләлијиндән хилас етмишди. Јушә һәмин халгы Вәд олунмуш дијара ҝәтирмишди. Сүлејман Јерусәлимдә мәбәд тикмишди. Мәрјәм Исанын анасы олмушду. Бу садиг инсанлар вә башгалары Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн онунла бирҝә чалышмышдылар.

5. Јеһова бизи һансы ишә сәсләјир, бәс О, бу иши бизсиз ҝөрә билмәзди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

5 Бу ҝүн Јеһова бизи ҹанла-башла сәмави Падшаһлығы дәстәкләмәјә сәсләјир. Мүгәддәс хидмәтин мүхтәлиф саһәләри вар. Бәзи хидмәт нөвләриндә бүтүн мәсиһиләр иштирак едә билмәсәләр дә, һамы Падшаһлыг һаггында мүждәни тәблиғ едә биләр. Сөзсүз ки, Јеһова мәҹбур галыб бизи бу ишә сәсләмир. О истәсәјди, Өзү бирбаша ҝөјдән инсанларла данышарды. Иса демишди ки, сәмави Падшаһлыг һагда данышмаг үчүн Јеһова дашлары да дилә ҝәтирә биләр (Лука 19:37—40). Анҹаг Јеһова бизә Онун әмәкдашы олмаға изин вериб (1 Кор. 3:9). Һәвари Булус јазмышды: «Биз Онунла бирликдә чалышараг һәм дә сизә јалварырыг: Аллаһын лүтфүнү аландан сонра елә јашајын ки, бу лүтф һәдәр ҝетмәсин» (2 Кор. 6:1). Аллаһла бирликдә чалышмаг чох бөјүк шәрәфдир. Бу шәрәфә лајиг ҝөрүлмәк бизә бөјүк севинҹ бәхш едир. Ҝәлин бунун бәзи сәбәбләрини нәзәрдән кечирәк.

ЈЕҺОВА ИЛӘ ЧАЛЫШМАГ БИЗИ ХОШБӘХТ ЕДИР

6. Аллаһла чалышмаг Онун илк Оғлунда һансы һиссләри доғурурду?

6 Та әзәлдән Јеһованын хидмәтчиләри Онунла чалышмагдан севинҹ дујублар. Мүдриклијин тәҹәссүмү кими тәсвир олунан илк Оғул белә сөзләр демишди: «Јеһова мәни хәлг етди. Онун јарадыҹылыг јолунун әзәли мәнәм... Онун јанында уста кими чалышырдым, һәр ҝүн көнлүнү шад едирдим, һүзурунда һәр заман севинирдим» (Мәс. 8:22, 30). Иса севинә-севинә Атасы илә чалышырды. Ҝөрдүјү ишләрә ҝөрә, Јеһованын көнлүнү шад етдијинә ҝөрә хошбәхт иди. Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар?

Кимәсә һәгигәти өјрәтмәкдән јахшы нә иш ола биләр? (7-ҹи абзаса бахын)

7 Иса Мәсиһ демишди ки, һәм вермәк, һәм дә алмаг инсана хошбәхтлик ҝәтирир  (Һәв. 20:35). Биз һәгигәти өјрәнәндә севинмишдик. Инди һәгигәти башгаларына өјрәдәндә дә севинирик. Чүнки руһән аҹ инсанларын һәгигәти дәрк етдикҹә, Аллаһа јахынлашдыгҹа неҹә хошбәхт олдугларыны ҝөрүрүк. Онларын јалныз дүшүнҹәләрини јох, һәјат тәрзини дә дәјишдијини ҝөрәндә үрәјимиз риггәтә ҝәлир. Биз баша дүшүрүк ки, мүждәни бәјан етмәк сон дәрәҹә ваҹибдир. Бу, Аллаһла барышан инсанлар үчүн әбәди һәјата јол ачыр (2 Кор. 5:20). Бәли, биз инсанлара әбәди һәјат јолуна гәдәм гојмаға көмәк едирик. Бундан хош, бундан мәналы нә иш ола биләр?

8. Бәзи диндашларымыз Јеһова илә чалышмаг барәдә нә дејир?

8 Инсанларын чатдырдығымыз мүждәјә һај вермәси бизи севиндирир, амма бундан да чох бизи севиндирән Јеһованы разы салмағымыз вә Онун хидмәтимизә дәјәр вермәсидир. (1 Коринфлиләрә 15:58 ајәсини охујун.) Италијада јашајан Марко дејир: «Мән чох хошбәхтәм ки, бүтүн ҝүҹүмү Јеһованын јолунда сәрф едирәм, һәјатымы бу ҝүн етдијин јахшылығы сабаһ унудан инсанлара һәср етмәмишәм». Италијада јашајан Франко исә дејир: «Јеһова Кәламы илә вә диҝәр васитәләрлә һәр ҝүн хатырладыр ки, бизи севир, һәтта өз ҝөзүмүздә һеч нә олса да, Онун үчүн етдијимиз һәр шеји гијмәтләндирир. Мәһз буна ҝөрә Јеһова илә чалышмаг мәни хошбәхт едир, һәјатыма мәна гатыр».

АЛЛАҺЛА ЧАЛЫШМАГ БИЗИ ОНА ВӘ БАҸЫ-ГАРДАШЛАРА ЈАХЫНЛАШДЫРЫР

9. Јеһова илә Иса арасында һансы мүнасибәт вар иди вә нәјә ҝөрә?

9 Биз севдијимиз инсанларла чалышанда онлара јахынлашырыг, онларын неҹә инсан олдуғуна, хасијјәтинә бәләд олуруг. Онларын тәкҹә нә мәгсәдә ҹан атдығыны јох, һәм дә бу мәгсәдә чатмаг үчүн нә етдијини өјрәнирик. Иса милјард илләр әрзиндә Јеһова илә чалышмышды. Онларын арасында мөһкәм, сарсылмаз мәһәббәт телләри вә бағлылыг јаранмышды. Иса Јеһова илә јахын мүнасибәтини белә ифадә етмишди: «Атамла мән вәһдәтдәјик» (Јәһ. 10:30). Онлар бирлик вә һәмрәјлик ичиндә бирҝә чалышырдылар.

10. Нәјә ҝөрә тәблиғ бизи Аллаһа вә баҹы-гардашлара јахынлашдырыр?

10 Иса Јеһоваја дуа едиб хаһиш етмишди ки, шаҝирдләриндән муғајат олсун. О демишди: «Биз бир олдуғумуз кими, онлар да бир олсунлар» (Јәһ. 17:11). Биз Аллаһын ганунларына ујғун јашадыгҹа, тәблиғ етдикҹә Онун ҝөзәл кејфијјәтләрини дәрк едирик. Баша дүшүрүк ки, нәјә ҝөрә Она ҝүвәнмәк, Онун ҝөстәрдији јолла ҝетмәк мүдрикликдир. Биз Аллаһа јахынлашанда О да бизә јахынлашыр. (Јагуб 4:8 ајәсини охујун.) Биз һәмчинин иман баҹы-гардашларымыза да јахынлашырыг, чүнки һамымыз ејни чәтинликләрлә  үзләширик, ејни севинҹи јашајырыг вә ејни мәгсәдләрә ҹан атырыг. Бәли, биз бирҝә ишләјир, бирҝә шадланыр, чәтинликләрә бирҝә таб ҝәтиририк. Британијада јашајан Октавиа адлы баҹы дејир: «Јеһова илә чалышмаг мәни баҹы-гардашлара јахынлашдырыр. Чүнки артыг онларла арамыздакы охшар ҹәһәтләрә ҝөрә јох, ејни мәгсәдә ҹан атдығымыз, ејни истигамәтдә ҝетдијимиз үчүн достлашыб доғмалашырам». Мәҝәр сиз дә белә дүшүнмүрсүнүз? Баҹы-гардашларын Јеһованы разы салмаға чалышдығыны ҝөрәндә мәҝәр онларла мүнасибәтләриниз мөһкәмләнмир?

11. Нәјә ҝөрә јени дүнјада Јеһоваја вә диндашларымыза даһа да јахын олаҹағыг?

11 Аллаһла вә диндашларымызла арамыздакы мәһәббәт инди нә гәдәр мөһкәм олса да, јени дүнјада даһа да мөһкәм олаҹаг. Гаршыда бизи ҝөзләјән иш барәдә бир дүшүнүн. Дирилән инсанлары гаршыламаг, онлара Јеһованын јолларыны өјрәтмәк лазым олаҹаг. Јер үзүнү ҹәннәтә чевирәҹәјик. Бунлар асан ишләр дејил. Анҹаг сәмави Падшаһлығын һакимијјәти алтында әл-әлә вериб бирҝә чалышмаг вә камиллијә јетишмәк чох севиндириҹи олаҹаг. Бәшәр аиләсинин үзвләри бир-биринә вә Јеһоваја даһа да јахынлашаҹаг. Јеһова Аллаһ исә һәр бир мәхлугу истәјинә чатдыраҹаг (Зәб. 145:16).

АЛЛАҺЛА ЧАЛЫШМАГ БИЗИ ГОРУЈУР

12. Тәблиғ бизи неҹә горујур?

12 Биз руһанилијимизи горумалыјыг. Шејтан Иблисин ағалыг етдији дүнјада јашадығымыз вә гејри-камил олдуғумуз үчүн биз асанлыгла јанлыш дүшүнҹә тәрзинә гапыла биләрик, јахуд да дүнјадакы инсанлар кими даврана биләрик. Дүнјанын руһуну чајын ахыны илә мүгајисә етмәк олар. Бу ахын бизи истәмәдијимиз сәмтә апарыр. Ахына гаршы дурмаг үчүн биз вар ҝүҹүмүзлә әкс истигамәтә үзмәлијик. Дүнјанын руһунун бизә һаким кәсилмәмәси үчүн һәрәкәт етмәлијик. Инсанлара тәблиғ едәндә диггәтимиз иманы зәифләдән фикирләрә јох, ваҹиб вә фајдалы руһани мәсәләләрә јөнәлир (Филип. 4:8). Тәблиғ едәндә Аллаһын вәдләрини вә ганунларыны даим хатырладығымыз үчүн иманымыз мөһкәмләнир. Һәмчинин руһани зиреһләримиз дә јахшы вәзијјәтдә галыр. (Ефеслиләрә 6:14—17 ајәләрини охујун.)

13. Австралијада јашајан бир Шаһид тәблиғ барәдә нә дүшүнүр?

13 Башымыз тәблиғә вә диҝәр руһани ишләрә гарышанда шәхси проблемләрә ҝөрә һәддән артыг нараһат олмаға вахтымыз галмыр. Бу исә бизи горујур. Австралијада јашајан Ҹоел дејир: «Тәблиғ мәнә реаллыгдан узаглашмамаға көмәк едир. Тәблиғ вахты инсанларын үзләшдикләри проблемләри ҝөрүрәм вә Аллаһын Кәламынын ҝөстәрдији јолла ҝетмәјин нә гәдәр фајдалы олдуғуну баша дүшүрәм. Тәблиғ мәнә һәм дә тәвазөкар галмаға көмәк едир. Баша дүшүрәм ки, Јеһованын, баҹы-гардашларын көмәјинә еһтијаҹым вар».

14. Тәблиғ ишини давам етдирмәјимиз Аллаһын руһунун бизимлә олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

14 Тәблиғ һәмчинин Аллаһын руһунун бизимлә олдуғуна әминлијимизи мөһкәмләндирир. Тутаг ки, сизә инсанлара чөрәк пајламаг иши тәклиф олунуб. Бу ишә ҝөрә сизә нә зәһмәт һаггы верилир, нә дә хәрҹләриниз өдәнилир. Бу, азмыш кими, чох кечмәмиш ҝөрүрсүнүз ки, инсанларын әксәријјәти чөрәји истәмир, һәтта бу иши ҝөрдүјүнүзә ҝөрә бәзиләринин сизи ҝөрмәјә ҝөзү јохдур. Бу ишдә нә гәдәр давам ҝәтирәрдиниз? Јәгин ки, чох кечмәмиш ҝүҹүнүз түкәнәрди вә бу  иши дајандырардыныз. Лакин бизләрдән чохумуз гәдирбилмәз инсанларын тәнәләринә, ришхәндләринә бахмајараг, илбәил өз вәсаитимиз һесабына тәблиғ ишини давам етдиририк. Мәҝәр бу, Аллаһын руһунун бизә тәсир етдијини ҝөстәрмир?

АЛЛАҺЛА ЧАЛЫШМАГ ОНУ ВӘ ИНСАНЛАРЫ СЕВДИЈИМИЗИ ҜӨСТӘРИР

15. Мүждәнин тәблиғи Аллаһын инсанлар үчүн нијјәти илә неҹә бағлыдыр?

15 Мүждәни тәблиғ етмәјин Јеһованын бәшәријјәт үчүн олан нијјәти илә неҹә бағлы олдуғу барәдә дүшүнүн. О истәјирди ки, инсанлар јер үзүндә әбәди јашасын. Адәм ҝүнаһ ишләтсә дә, Јеһова Өз фикриндән дашынмајыб (Әшј. 55:11). Әксинә, О, инсанлары ҝүнаһ вә өлүм мәһкумијјәтиндән гуртармаг үчүн тәдбир ҝөрдү. Бу нијјәтин һәјата кечмәси үчүн Иса јер үзүнә ҝәлмиш вә итаәткар инсанлар уғрунда ҹаныны гурбан вермишди. Итаәткар олмаг үчүн исә инсанлар Аллаһын тәләбләрини билмәли идиләр. Буна ҝөрә дә Иса инсанлара Аллаһын тәләбләрини өјрәдирди. О, шаҝирдләринә дә ејни шеји етмәји бујурмушду. Инсанлара Аллаһла барышмаға көмәк етмәклә биз бәшәријјәти ҝүнаһ вә өлүмдән азад етмәк ишиндә Аллаһла чалышырыг.

16. Тәблиғ иши Аллаһын ән бөјүк әмрләри илә неҹә әлагәлидир?

16 Инсанлара әбәди һәјата ҝедән јолу тапмаға көмәк едәндә онлары вә Јеһованы севдијимизи ҝөстәририк. Јеһова «истәјир ки, һәр ҹүр инсан хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин» (1 Тим. 2:4). Исадан Исраил халгына верилән ганунлардан һансынын ән бөјүк әмр олдуғуну сорушанда о демишди: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир. Икинҹиси дә буна бәнзәјир: “Башгасыны өзүнү севдијин кими сев”» (Мәт. 22:37—39). Тәблиғ етмәклә бу әмрләрә табе олдуғумузу ҝөстәририк. (Һәвариләрин ишләри 10:42 ајәсини охујун.)

17. Мүждәни тәблиғ етмәк сизин үчүн нә демәкдир?

17 Биз неҹә дә мүбарәк бәндәләрик! Јеһова бизә елә бир иш тапшырыб ки, о, бизә севинҹ ҝәтирир, бизи Она вә баҹы-гардашлара јахынлашдырыр вә руһани ҹәһәтдән горујур. Бу иш һәмчинин бизә Аллаһы вә инсанлары севдијимизи ҝөстәрмәјә имкан верир. Аллаһын бүтүн дүнјада милјонларла хидмәтчиси вар, һамысынын да вәзијјәти бир-бириндән фәргләнир. Амма ҹаван, јашлы, варлы, касыб, зәиф, ҝүҹлү олмаларындан асылы олмајараг, онларын һәр бири јаранан һәр фүрсәтдән истифадә едәрәк өз етигадлары барәдә башгалары илә данышыр. Јәгин ки, сиз дә Франсада јашајан Чантел баҹынын сөзләринә шәриксиниз. О дејир: «Каинатын ән гүдрәтли Варлығы, һәр шејин Јараданы, хошбәхт Аллаһ мәнә дејир: “Ҝет! Даныш! Мәним адымдан даныш, үрәкдән даныш. Мән сәнә Кәламымы вермишәм, сәни өјрәдирәм, вахтлы-вахтында тәлим верирәм, ҝүҹ верирәм, мәләкләрим сәнә дајаг олур, јер үзүндәки диндашларын сәнә көмәк едир”. Јеһованын тапшырдығы иши ҝөрмәк, Аллаһымызла бирҝә чалышмаг бөјүк шәрәфдир!»