Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2016

 БИОГРАФИЈА

Јеһова хидмәтимә уғур верир

Јеһова хидмәтимә уғур верир

Забитә дедим ки, дөјүшә ҝетмәдијим үчүн артыг һәбсдә јатмышам. Сорушдум: «Мәни јенә һәбс едәҹәксиниз?» Бу сөһбәт мәни икинҹи дәфә Бирләшмиш Штатлар ордусунда хидмәт етмәјә чағыранда олмушду.

МӘН 1926-ҹы илдә Бирләшмиш Штатларын Оһајо штатынын Круксвил кәндиндә доғулмушам. Аиләдә сәккиз ушаг идик. Атамла анам диндар олмасалар да, һәмишә бизә дејирдиләр ки, килсәјә ҝетмәк лазымдыр. Мән Методист килсәсинә ҝедирдим. Он дөрд јашым оланда кешиш ил әрзиндә һәр базар килсәјә ҝәлдијим үчүн мәнә мүкафат верди.

Маргарет Уолкер (солдан икинҹи баҹы) мәнә һәгигәти өјрәнмәјә көмәк етди

Гоншулугда Маргарет Уолкер адлы бир Јеһованын Шаһиди јашајырды. Елә һәмин вахтларда о, анамын јанына ҝәлиб онунла Мүгәддәс Китаб барәдә данышмаға башлады. Бир ҝүн мән дә онларла отурдум. Анам фикирләширди ки, онлара мане оларам, буна ҝөрә дә мәни һәјәтә ҝөндәрди. Анҹаг мән чалышырдым онларын сөһбәтинә гулаг асым. Бир-ики дәфә бизә ҝәлиб-ҝетдикдән сонра Маргарет мәндән сорушду: «Билирсән Аллаһын ады нәдир?» Мән дедим: «Буну ким билмир ки? Аллаһын ады елә Аллаһдыр да». О деди: «Ҝет Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр, Зәбур 83:18 ајәсинә бах». Мән елә дә етдим. Ҝөрдүм ки, Аллаһын ады Јеһовадыр. Һәјәтә гачыб достларыма дедим: «Евә ҝедәндә Зәбур 83:18 ајәсини охујарсыныз, орада Аллаһын ады  јазылыб». Бәли, о вахтдан мән дәрһал тәблиғ етмәјә башламышам.

Мән Мүгәддәс Китабы өјрәндим вә 1941-ҹи илдә вәфтиз олундум. Үстүндән чох кечмәмиш мәнә јығынҹагда Мүгәддәс Китаб дәрсини апармағы тапшырдылар. Анамла баҹы-гардашларымы ҝөрүшә ҝәлмәјә тәшвиг етдим. Онларын һамысы мәним апардығым ҝөрүшә ҝәлмәјә башладылар. Анҹаг атам һәгигәтлә марагланмырды.

ЕВДӘ ТӘГИБЛӘР

Мәнә јығынҹагда әлавә мәсулијјәтләр дә һәвалә етдиләр. Евдә руһани нәшрләрдән ибарәт китабхана јаратмышдым. Бир ҝүн атам китаблары ҝөстәриб деди: «Бу зир-зибил вар һа, бунлары да јығышдыр, рәдд ол бурдан». Мән евдән чыхыб јахынлыгдакы Зејнсвил шәһәринә (Оһајо) көчдүм. Амма евә ҝедиб-ҝәлирдим, гојмурдум евдәкиләрин һәгигәтә марағы сөнсүн.

Атам анама јығынҹаға ҝетмәјә мане олурду. Һәрдән онун далынҹа дүшүр, јары јолдан дартыб евә ҝәтирирди. Анҹаг анам о бири гапыдан гачыб јығынҹаға ҝедирди. Анама дејирдим: «Нараһат олма. Ахырда далынҹа гачмагдан јорулаҹаг». Вахт кечдикҹә атам даһа анама мане олмады, о да давасыз-шавасыз јығынҹаглара ҝетмәјә башлады.

1943-ҹү илдә бизим јығынҹағымызда Теократик Хидмәт Мәктәби кечирилмәјә башлады. Мән дә бу мәктәбдә дәрсләрлә чыхыш едирдим. Дәрсләрлә бағлы алдығым мәсләһәтләрин натиглик габилијјәтимин јахшылашмасына бөјүк көмәји дәјди.

МҮҺАРИБӘ ДӨВРҮНДӘ БИТӘРӘФЛИК

Һәмин вахт халглар II Дүнја мүһарибәсинә ҹәлб олунмушду. 1944-ҹү илдә мән һәрби хидмәтә чағырылдым. Оһајо штатынын Колумбус шәһәриндә Форт Һејзә ҝәлдим. Тибби мүајинәдән кечиб сәнәдләри долдурдум. Ејни заманда забитләрә билдирдим ки, дөјүшә ҝетмәјәҹәјәм. Онлар мәни бурахдылар. Бир нечә ҝүндән сонра забит евимә ҝәлиб деди: «Корвин Робисон, сизин һәбсинизә ордер верилиб».

Ики һәфтә сонра мәһкәмәдә һаким деди: «Мәндән олсајды, сәнә өмүрлүк һәбс ҹәзасы кәсәрдим. Нәсә демәк истәјирсән?» Мән дедим: «Мөһтәрәм һаким, әслиндә мән дин хадими * һесаб олунмалыјам. Һәр кәсин евинин кандары мәним вәз јеримдир. Мән инсанлара Падшаһлыг һаггында мүждәни тәблиғ едирәм». Һаким андлылар мәһкәмәсинә деди: «Сиз бура бу ҹаванын дин хадими олуб-олмадығына гәрар вермәјә ҝәлмәмисиниз. Онун һәрби хидмәтдән бојун гачырыб-гачырмадығына гәрар вермәк үчүн бурадасыныз». Һеч јарым саат кечмәди ки, андлылар мәһкәмәси һөкмлә ҝери гајытды. Мәһкәмә мәни тәгсирли билди. Һаким мәни Кентукки штатынын Ешланд шәһәринин федерал һәбсханасында беш ил һәбс ҹәзасына мәһкум етди.

ЈЕҺОВА ҺӘБСХАНАДА МӘНИ ГОРУДУ

Илк ики һәфтәни Оһајо штатынын Колумбус шәһәриндәки һәбсханада кечирдим. Биринҹи ҝүнүм камерада кечди. Јеһоваја дуа едиб дедим: «Мән камерада беш ил гала билмәрәм. Билмирәм нә едим».

 Сәһәриси ҝүн кешикчиләр мәни бајыра бурахдылар. Һүндүр, енликүрәк бир мәһбусла ҝәзиширдик. Бир пәнҹәрәнин јанында дуруб һәјәтә баханда о, мәндән сорушду: «Ҹыртдан, нә үстдә тутулмусан?» Јеһованын Шаһиди олдуғуму дедим. О сорушду: «Доғрудан? Бәс онда нијә бурадасан?» Дедим ки, Јеһованын Шаһидләри мүһарибәјә ҝедиб адам өлдүрмүрләр. О деди: «Сәни адам өлдүрмәмәјин үстүндә тутублар, о бириләрини исә адам өлдүрмәјин үстүндә. Ҝәл инди бунлары баша дүш». Мән дедим: «Демә даһа».

Сонра о деди: «Мән он беш ил башга һәбсханада јатмышам. Орада сизин нәшрләрдән охумушам». Үрәјимдә дуа етдим: «Јеһова, көмәк ет, гој бу киши мәним тәрәфимдә олсун». Һәмин вахт Паул адлы бу киши деди: «Кимсә сәнә тохунса, гышгыр. Пајларыны верәрәм». Иш елә ҝәтирди ки, о бөлмәдә олан әлли мәһбусла һеч бир проблемим олмады.

Мән битәрәфлијинә ҝөрә Ешландда (Кентукки) һәбсханада јатан Шаһидләрдән бири идим

Ешланда көчүрүләндә ҝөрдүм ки, орада чохлу јеткин гардаш јатыр. Онларла үнсијјәт мәнә вә башгаларына руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмаға көмәк етди. Онлар бизә һәфтә әрзиндә Мүгәддәс Китабдан мүәјјән парчаны охумағы тапшырырдылар. Биз дә Мүгәддәс Китаб јарышы адландырдығымыз ҝөрүш үчүн охудуғумуз парчадан суаллар вә онларын ҹавабыны һазырлајырдыг. Орада саһә хидмәтчиси дә вар иди. Бөјүк һәбсхана јатагханасында дивар бојунҹа чарпајылар дүзүлмүшдү. Саһә хидмәтчиси мәнә дејирди: «Робисон, бу-бу чарпајылара сән ҹавабдеһсән. Бунлар сәнин саһәндир. Чалыш, ора тәјин олунан адамлар чыхыб ҝетмәмиш онлара шаһидлик едәсән». Беләҹә, биз мүтәшәккил сурәтдә тәблиғ едирдик.

АЗАДЛЫҒА ЧЫХАНДА

1945-ҹи илдә II Дүнја мүһарибәси гуртарды, анҹаг мән ондан сонра да бир мүддәт һәбсдә галдым. Аиләмдән чох ниҝаран идим, чүнки бир дәфә атам мәнә демишди: «Сәндән ҹанымы гуртарсам, галанларынын өһдәсиндән ҝәлмәк асандыр». Амма азадлыға чыханда хош мәнзәрә илә гаршылашдым. Атамын тәгибләринә бахмајараг, аиләмин једди үзвү јығынҹаглара ҝәлирди, баҹыларымдан бири исә вәфтиз олунмушду.

1913-ҹү илдән Јеһоваја хидмәт едән мәсһ олунмуш гардаш Деметриус Папаҹорҹла хидмәтдә

1950-ҹи илдә Корејада мүһарибә башлады. Америка да бу мүһарибәјә гошулду. Мән икинҹи дәфә ордуја чағырылдым вә Форт Һајесә ҝәлдим. Мүајинәдән кечәндән сонра забит мәнә деди: «Бу групда ән сағламы сәнсән».  Мән ҹаваб вердим: «Лап јахшы, амма мән ордуда хидмәт етмәјәҹәјәм». 2 Тимутијә 2:3 ајәсиндән ситат ҝәтирәрәк дедим: «Мән артыг Мәсиһин әсҝәријәм». Узун сүрән сүкутдан сонра о дилләнди: «Ҝедә биләрсән».

Чох кечмәмиш мән Оһајо штатынын Синсиннати шәһәриндә кечирилән бөјүк топлантыда Бејтелдә хидмәт етмәк истәјәнләр үчүн ҝөрүшә ҝетдим. Милтон Һеншел гардаш деди ки, Падшаһлыг ишиндә чох чалышмаг истәјән гардашлар Бејтелдә тәшкилата бөјүк фајда ҝәтирә биләрләр. Мән Бејтел хидмәти үчүн анкет долдурдум, вә дәвәт олундум. 1954-ҹү илин август ајында Бруклин Бејтелинә ҝәлдим. О вахтдан бәри Бејтелдә хидмәт едирәм.

Бејтелдә һеч вахт ишсиз галмамышам. Бир нечә ил чапхана вә офисләрә бахан газанханада ишләмишәм, механик кими чалышмышам, гыфыллары тәмир етмишәм. Һәмчинин Нју-Јоркда топланты залларында да ишләмишәм.

Бруклин Бејтелинин офисләринә бахан газанханада ишләјәндә

Бејтел һәјатынын руһани јөнү — сәһәр ибадәти, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин аиләви өјрәнилмәси, һәмчинин јығынҹагла хидмәт етмәк чох хошума ҝәлир. Дүшүнәндә ҝөрүрсән ки, бүтүн бунлар Јеһованын Шаһидләринин һәр аиләсиндә ола биләр, нәинки ола биләр, һәтта олмалыдыр. Валидејнләр ушаглары илә бирликдә ҝүнүн ајәсини арашдыранда, мүнтәзәм аиләви ибадәт кечирәндә, јығынҹаг ҝөрүшләриндә там иштирак едәндә, мүждәни тәблиғ едәндә аиләнин бүтүн үзвләри руһани ҹәһәтдән сағлам олур.

Мәним һәм Бејтелдә, һәм дә јығынҹагда чохлу достум вар. Бәзиләри мәсһ олунмуш иди, онлар артыг ҝөјләр мүкафатыны алыблар. Диҝәрләри исә мәсһ олунмуш дејил. Анҹаг бејтеллиләр дә дахил олмагла, Јеһованын бүтүн хидмәтчиләри гејри-камилдир. Һансыса гардашла арамызда сөз-сөһбәт оланда, чалышырам барышым. Мәтта 5:23, 24 ајәләри барәдә, наразылығы неҹә јолуна гојмалы олдуғумуз барәдә дүшүнүрәм. Үзр истәмәк асан дејил, амма үзр истәјәндән сонра, адәтән, проблем һәлл олунур.

ХИДМӘТИМИН БӘҺРӘЛӘРИ

Јашыма ҝөрә инди ев-ев тәблиғ етмәк мәнә чәтиндир. Амма мән тәслим олмурам. Мандарин  (Чин) дилини бир аз өјрәнмишәм. Күчәдә чинлиләрә тәблиғ едирәм. Бәзән сәһәрләр марагланан инсанлара 30-40 журнал пајлајырам.

Бруклиндә (Нју-Јорк) чинлиләрә тәблиғ едирәм

Һәтта Чиндә тәкрар сөһбәт дә етмишәм! Бир дәфә мејвә пиштахтасынын реклам кағызыны пајлајан үзүҝүләр бир гыз мәнә бахыб ҝүлүмсүндү. Мән дә тәбәссүмлә ҹаваб вериб она чин дилиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналы тәклиф етдим. О, журналлары ҝөтүрдү вә адынын Кети олдуғуну деди. Бундан сонра һәр дәфә мәни ҝөрәндә Кети ҝәлиб мәнимлә сөһбәт едирди. Она инҝилис дилиндә мејвә-тәрәвәзләрин адыны өјрәдирдим. Мән дејирдим, о да сөзләри тәкрар едирди. Она ајәләри дә изаһ едирдим. Кетијә әсас тәлим вәсаитини дә вермишдим. Анҹаг бир нечә һәфтәдән сонра о јоха чыхды.

Ајлар кечди. Реклам кағызы пајлајан башга гыз тәклиф етдијим журналлары ҝөтүрдү. Нөвбәти һәфтә о, телефонуну мәнә вериб деди: «Чиндән сәнә зәнҝ вар». Мән дедим: «Чиндә һеч кими танымырам». Анҹаг о тәкид етди, мән дә телефону ҝөтүрүб дедим: «Ало, Робисондур». Хәттин о бири тәрәфиндән сәс ҝәлди: «Салам, Роби. Кетидир. Мән Чиндәјәм». «Чиндә?» «Һә, Роби. Телефону сәнә верән гыз баҹымдыр. Сән мәнә јахшы шејләр өјрәдирдин. Мәнә өјрәтдикләриндән она да өјрәт». Мән дедим: «Кети, әлимдән ҝәләни едәҹәјәм. Чох сағ ол ки, јерини мәнә билдирдин». Анҹаг чох кечмәмиш Кетинин баҹысы да јоха чыхды. Билмирәм бу гызлар һарададырлар, амма үмид едирәм ки, онлар Јеһова һагда өјрәнирләр.

Һәјатымын 73 илини Јеһова Аллаһа ибадәт етмишәм. Чох хошбәхтәм ки, О, мәнә битәрәфлији горумаға вә һәбсдә садиг галмаға көмәк етди. Баҹы-гардашларым да дејирләр ки, атамын тәгибләринә бахмајараг, тәслим олмамағым онлара ҹәсарәт верирди. Анам вә алты баҹы-гардашым вәфтиз олунмушду. Һәтта ахыр-ахырда атам да јумшалмышды. Өлүмүндән габаг бир нечә дәфә јығынҹаға ҝәлмишди.

Иншаллаһ, аилә үзвләрим вә достларым јени дүнјада дириләр. Тәсәввүр един, севдијимиз инсанларла әбәдијјәт бојунҹа Јеһоваја хидмәт етмәк бизә неҹә севинҹ ҝәтирәҹәк *.

^ абз. 14 Бирләшмиш Штатларда дин хадимләри һәрби хидмәтдән азад олунурлар.

^ абз. 32 Бу мәгалә чапа һазырланаркән Корвин Робисон гардаш вәфат етди. О, сонадәк Јеһоваја садиг галды.