Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2016

 АРХИВИМИЗДӘН

Милјонларын таныдығы сәсли машын

Милјонларын таныдығы сәсли машын

«Бразилијада Ағаја хидмәтдә ишләтмәк үчүн јалныз бир сәсли машын вар. Ону милјонларла инсан «Ҝөзәтчи гүлләси сәсли машыны» ады илә таныјыр» (Натаниел Јуил, 1938).

1930-ҸУ ИЛЛӘРИН әввәлләриндә Бразилијада Падшаһлыг иши нисбәтән зәиф ҝедирди. Анҹаг 1935-ҹи илдә Натаниел вә Мод Јуил адлы өнҹүлләр о вахтлар тәблиғ ишинә рәһбәрлик едән Ҹозеф Рутерфорда мәктуб јаздылар. Онлар јазырдылар ки, хидмәт етмәјә һазырдырлар, һара ҝөндәрсәләр, ҹанла-башла ҝедәрләр.

Һәмин вахт 62 јашы олан Натаниел иншаатчы-мүһәндис иди, амма артыг тәгаүдә чыхмышды. О, АБШ-ын Калифорнија штатынын Сан-Франсиско шәһәриндә Јеһованын Шаһидләринин јығынҹағында хидмәт рәһбәри иди. Орада тәблиғ ишини тәшкил едир вә мүждәни јајмаг үчүн сәсҝүҹләндириҹи ҹиһазлардан истифадә едирди. Ону Бразилијаја филиал хидмәтчиси тәјин етдиләр. О ҹүр ҝениш, чохдилли бир әрази үчүн белә тәҹрүбәли вә фәдакар гардаш ҝөјдәндүшмә олду.

1936-ҹы илдә Натаниел вә Мод һәм өнҹүл, һәм дә тәрҹүмәчи олан Антонио Андраде илә бирликдә Бразилијаја ҝәлдиләр. Онларын јүкү чох гијмәтли иди — 35 фонограф вә сәсҝүҹләндириҹи апарат гошулмуш бир машын. Әразисинин бөјүклүјүнә ҝөрә дүнјада бешинҹи јери тутан Бразилијада һәмин вахт ҹәми 60 тәблиғчи вар иди. Анҹаг бу ҹиһазларын көмәјилә бир нечә илин ичиндә онлар милјонларла инсана мүждәни чатдыра билдиләр.

Натаниел вә Модун ҝәлишиндән бир ај сонра филиал Бразилијада илк хидмәти топланты * тәшкил етди. Топланты Сан-Паулу шәһәриндә кечирилди. Сәсҝүҹләндириҹи гошулмуш машыны ишә салыб мәрузәни елан етмәјә башладылар. Ҝөрүнүр, машыны Мод сүрүрдү. Бу еланын сајәсиндә 110 нәфәр топлантыда иштирак етди. Топлантынын програмы тәблиғчиләрин шөвгүнү артырды, онлары даһа чох хидмәт етмәјә тәшвиг етди. Онлар нәшрләрлә, шаһидлик  үчүн вәрәгәләрлә, һәмчинин алман, инҝилис, испан, маҹар, полјак, сонралар исә португал дилиндә јазылмыш валларла тәблиғ етмәји өјрәндиләр.

Бу сәсли машынын сајәсиндә Бразилијада милјонларла инсана мүждә чатдырылмышды

Сан-Паулуда, Рио-де-Жанејрода вә 1937-ҹи илдә Куритибада кечирилән үч хидмәти топланты тәблиғ ишинә јени нәфәс верди. Сәсҝүҹләндириҹи гошулмуш машын топлантыја ҝәләнләри ев-ев тәблиғдә мүшајиәт едирди. Һәмин вахт ҝәнҹ оғлан олан Хосе Магловски сонралар јазмышды: «Биз Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри пиштахтаја дүзүрдүк, машында сәсләндирилән хәбәр дә һәр тәрәфә јајылырды. Ҹамаат нә баш вердијини билмәк үчүн евләриндән чыханда биз онларла данышырдыг».

Вәфтиз олунанлары чајларда вәфтиз едирдиләр. Јахынлыгда исә ҹамаат өзүнү ҝүнә верирди. Бу машын шаһидлик етмәјә чох ҝөзәл имкан јарадырды. Сәсҝүҹләндириҹиләр Рутерфорд гардашын вәфтиз мәрузәсини һәр тәрәфә јајырды. Мәрузә португал дилинә тәрҹүмә олунурду. Ҹамаат мараг ичиндә машыны әһатәјә алыб мәрузәни динләјирди. Сонра полјакҹа Падшаһлыг нәғмәләри сәсләндирилирди. Вәфтиз олунаҹаг кәсләри бу нәғмәләрин сәдасы алтында вәфтиз едирдиләр. Баҹы-гардашлар да ејни заманда һәмин нәғмәләри мүхтәлиф дилләрдә охујурдулар. 1938-ҹи илин «Иллик фәалијјәт»индә дејилирди: «Бу, адама Әллинҹи ҝүн бајрамында һәр кәсин өз дилини ешитмәсини хатырладырды».

Топлантылардан сонра һәр базар ҝүнү, һава истәр јағышлы олсун, истәрсә дә ҝүнәшли, паркларда, јашајыш јерләриндә, Сан-Паулунун мәркәзиндә вә јахынлыгдакы шәһәрләрдә јерләшән фабрикләрдә машындан Мүгәддәс Китаба әсасланан мәрузәләр сәсләндирилирди. Сан-Паулудан 97 километр шимал-гәрбдә јерләшән ҹүзам диспансериндәки 3000 сакин үчүн дә бу машындан ајлыг програм сәсләндирилирди. Вахт кечдикҹә орада јығынҹаг тәшкил олунду. Әзаблы хәстәлијә бахмајараг, бу мүждәчиләр диҝәр ҹүзам диспансеринә Мүгәддәс Китабдан тәсәлли хәбәрини чатдырмаг үчүн иҹазә алдылар.

Нәһајәт, 1938-ҹи илин ахырында португал дилиндә дә Падшаһлыг мөвзусунда валлар ҝәлиб чыхды. Руһлар ҝүнү бајрамында машын гәбирстанлыгларда «Өлүләр һарададыр?», «Јеһова», «Вар-дөвләт» адлы јазылары сәсләндирирди. Бунун сајәсиндә гәбир үстүнә ҝәлән 40 000-дән чох адам бунлара гулаг асды.

Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринин белә ҹәсарәтлә бәјан едилмәси дин хадимләрини һиддәтләндирирди. Онлар бу машынын сәсини кәсмәк үчүн чох вахт јерли һаким даирәләрә тәзјиг ҝөстәрирдиләр. Јуил баҹы хатырлајырды ки, бир дәфә кешиш ҹамааты гызышдырыб машынын әтрафына јығмышды. Лакин мер вә полис ишчиләри ҝәлиб бүтүн програма гулаг асмышды. Һәлә бу азмыш кими, чыхыб ҝедәндә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр дә ҝөтүрмүшдү. Һәмин ҝүн галмагал олмады. Бу ҹүр тәгибләрә бахмајараг, 1940-ҹы илин «Иллик фәалијјәт»индә Бразилија һаггында дејилирди ки, 1939-ҹу ил Бөјүк Һөкмдара хидмәт етмәк вә Онун адыны бәјан етмәк үчүн ән јахшы вахт иди.

«Ҝөзәтчи гүлләси сәсли машыны»нын ҝәлиши Бразилијада тәблиғ ишиндә дөнүш нөгтәси олду. Падшаһлыг хәбәринин милјонларла инсана чатдырылмасында бу машын бөјүк рол ојнады. Һәмин мәшһур машын 1941-ҹи илдә сатылды. Анҹаг тәблиғ иши даһа да ҝениш вүсәт алды. Инди јүз минләрлә Јеһованын Шаһиди Бразилијанын ҝениш әразисиндә Аллаһы ахтаран инсанлара мүждәни чатдырырлар. (Бразилијадакы архивимиздән.)

[Һашијә]

^ абз. 7 Бу топлантыларын програмына тәблиғ хидмәти дә дахил иди.