Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2016

Јеһованын садиг хидмәтчиләриндән өрнәк алын

Јеһованын садиг хидмәтчиләриндән өрнәк алын

«Јеһова сәндән башга нә истәјир ки?! Истәјир ки, әдаләтлә давранасан, сәдагәти уҹа тутасан, Аллаһын өнүндә тәвазөкарлыгла јеријәсән!» (МИК. 6:8).

НӘҒМӘ: 63, 43

1, 2. Давуд Аллаһа садиг олдуғуну неҹә ҝөстәрди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ҜЕҸӘНИН бир аләмидир. 3000 нәфәрлик гошун дәрин јухуја гәрг олуб. Давудла Абшај сәссиз-сәмирсиз онларын арасындан кечиб ордуҝаһын ортасында бәрк јухуја ҝедән Талут падшаһын јанына ҝәлир. Талут Јәһудијјә чөллүјүнә Давуду тапыб өлдүрмәк үчүн ҝәлиб. Абшај Давуда пычылдајыр: «Иҹазә вер, бир низә зәрбәсилә ону [Талуту] јерә елә мыхлајым ки, икинҹи дәфә вурмаг лазым ҝәлмәсин». Давудун ҹавабы адамы мат гојур! «Она әл дәјмә! Һеч Аллаһын мәсһ олунмушуна әл галдыран ҝүнаһсыз галар?.. Јеһованын мәсһ едилмишинә әл галдырмағы ағлыма белә, ҝәтирмәрәм! Бу, Јеһоваја ағыр ҝедәр!» (1 Ишм. 26:8—12).

2 Давуд чох ҝөзәл билирди ки, Аллаһа садиг олмаг нә демәкдир. Онун Талута хәтәр јетирмәк нијјәти јох иди. Талут Јеһованын мәсһ едилмиши, Исраилин падшаһы иди. Јеһованын садиг бәндәләри Онун тәјин етдији кәсләрә һөрмәтлә јанашмалыдырлар. Бәли, Јеһова бүтүн хидмәтчиләриндән сәдагәти уҹа  тутмағы тәләб едир. (Микә 6:8 ајәсини охујун.)

3. Абшај Давуда садиг олдуғуну неҹә ҝөстәрмишди?

3 Абшај Давуда һөрмәтлә јанашырды. Тәсәввүр един, Давуд Бадсәба илә зина етмишди. Сонра әмәлини өрт-басдыр етмәк үчүн Абшајын гардашы Јуаба тапшырмышды ки, Бадсәбанын әри Урјајын өлүмүнү тәшкил етсин (2 Ишм. 11:2—4, 14, 15; 1 Салн. 2:16). Јәгин ки, Абшајын бундан хәбәри вар иди. Буна бахмајараг, о, Аллаһын тәјин етдији падшаһ кими Давуда һөрмәт едирди. Үстәлик, Абшај һеч вахт ордудакы мөвгејиндән истифадә едәрәк Исраил тахтыны әлә кечирмәјә чалышмырды. Әксинә, Давуду хаинләрдән вә дүшмәнләрдән горујурду (2 Ишм. 10:10; 20:6; 21:15—17).

4. а) Давуд Аллаһа садиг олмагда неҹә нүмунә гојуб? б) Башга һансы нүмунәләри нәзәрдән кечирәҹәјик?

4 Давудун Талут падшаһа хәтәр јетирмәмәси ҝөстәрди ки, о, Јеһованын садиг хидмәтчисидир. Ҝәнҹ вахты Давуд филиштли Ҹалутун вар олан Аллаһын алајларына чәкинмәдән мејдан охудуғуну ешидәндә Јеһованын гејрәти ону боғмуш вә Ҹалутун гаршысына чыхмышды (1 Ишм. 17:23, 26, 48—51). Падшаһ оландан сонра зина вә гәтл кими ағыр ҝүнаһлар төрәдәндә о, Натан пејғәмбәрин төһмәтини гәбул етмиш вә төвбә етмишди (2 Ишм. 12:1—5, 13). Давуд ихтијар чағында да Аллаһа сәдагәтиндән әл чәкмәмишди. Мәсәлән, Јеһованын мәбәдинин иншасы үчүн сәхавәтлә ианәләр етмишди (1 Салн. 29:1—5). Беләликлә, Давуд ҹидди ҝүнаһлар етсә дә, Аллаһа садиг галмышды (Зәб. 51:4, 10; 86:2). Бу мәгаләдә Давудун вә онун мүасирләринин нүмунәсинә бахаҹағыг. Бу нүмунәләри нәзәрдән кечирдикҹә, јахшы оларды ки, нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнәк: ән биринҹи кимә садиг олмалыјыг? Садиг олмаг үчүн һансы хүсусијјәтләр тәләб олунур?

ӘН БИРИНҸИ КИМӘ САДИГ ОЛМАЛЫЈЫГ?

5. Абшајын сәһвиндән нә өјрәнирик?

5 Талутун ордуҝаһында оланда Абшај сәдагәт мәсәләсиндә дүзҝүн мөвге тутмамышды. Давуда сәдагәтдән ирәли ҝәләрәк о, Талут падшаһы өлдүрмәк истәјирди. Анҹаг Давуд буна иҹазә вермәди. Давуд баша дүшүрдү ки, «Јеһованын мәсһ едилмишинә» әл галдырмаг дүзҝүн олмазды (1 Ишм. 26:8—11). Бу әһвалатдан ваҹиб бир дәрс өјрәнирик: бир нечә шәхсә садиг олмаг тәбии һалдыр. Амма биз ән биринҹи кимә садиг галмалы олдуғумузу мүәјјәнләшдирмәлијик. Бунун үчүнсә Мүгәддәс Китаб принсипләрини рәһбәр тутмаг лазымдыр.

6. Нәјә ҝөрә сәдагәт мәсәләсиндә диггәтли олмалыјыг?

6 Сәдагәт үрәкдән гајнагланыр. Үрәк исә хаиндир (Әрм. 17:9). Мәсәлән, Аллаһа садиг инсанын јахын досту вә ја гоһуму ҝүнаһ ишләјә биләр. Бу заман ону һәмин адама гаршы сәдагәт һисси чулғаја биләр. Бизә доғма олан адам һәгигәти тәрк едәндә јадда сахламалыјыг ки, сәдагәтә ән биринҹи Јеһова лајигдир. (Мәтта 22:37 ајәсини охујун.)

7. Ики од арасында галан бир баҹы Јеһоваја неҹә садиг гала билди?

7 Аилә үзвү јығынҹагдан кәнар едиләндә инсан ики од арасында галыр. Мисал үчүн, Анна [1] адлы баҹыја јығынҹагдан кәнар едилмиш анасы зәнҝ едиб демишди ки, онун јанына ҝәлмәк истәјир, аиләдән узаг дүшдүјү үчүн әзаб чәкир. Анасынын белә јалвар-јахар етмәси Аннанын үрәјини ағрытмышды. О, сөз вермишди ки, она мәктуб јазыб ҹаваб верәҹәк. Мәктуб јазмаздан өнҹә Анна Мүгәддәс Китаб принсипләринә јенидән нәзәр салмышды (1 Кор. 5:11; 2 Јәһ. 9—11). Мәктубда нәзакәтлә анасына билдирмишди ки, ҝүнаһ едиб төвбә етмәмәсилә о, өзү-өзүнү аиләсиндән узаглашдырыб. Анна јазмышды: «Сәнин әзабдан  гуртулмағынын јалныз бир јолу вар. О да Јеһоваја гајытмагдыр» (Јаг. 4:8).

8. Һансы хүсусијјәтләр бизә Јеһоваја садиг галмаға көмәк едә биләр?

8 Давудун дөврүндә јашајан садиг инсанлар тәвазөкар, мүлајим вә ҹәсарәтли идиләр. Бу хүсусијјәтләр бизә дә Аллаһа садиг галмаға көмәк едә биләр. Ҝәлин бунлары бир-бир нәзәрдән кечирәк.

ТӘВАЗӨКАРЛЫГ

9. Нәјә ҝөрә Абнур Давуду өлдүрмәјә чалышырды?

9 Давуд әлиндә Ҹалутун башы Талут падшаһын һүзурунда дуруб онунла данышанда ән азы ики нәфәр буну ҝөрүрдү. Онлардан бири Талутун оғлу Јонатан иди. О, Давудла әһд-пејман кәсиб дост олду. О бири исә орду башчысы Абнур иди (1 Ишм. 17:57—18:3). Сонралар Абнур Давуду өлдүрмәк истәјән Талута көмәк едирди. Давуд јазмышды: «Залымлар ҹаныма гәсд едир» (Зәб. 54:3; 1 Ишм. 26:1—5). Бәс нәјә ҝөрә Јонатанын Давуда мүнасибәти Абнурункундан бу гәдәр фәргләнирди? Јонатан кими, Абнур да билирди ки, Јеһова Давуду Исраилин падшаһы олмаг үчүн сечиб. Талут өләндән сонра Абнур тәвазөкарлыг ҝөстәриб Давудун тәрәфини тута биләрди вә беләликлә дә Аллаһа сәдагәтини сүбут едәрди. Лакин о, Талутун оғлу Ишбошетин тәрәфини тутду. Сонралар исә, чох ҝүман ки, өзү тахт-таҹы әлә кечирмәк истәди. Ҝөрүнүр, елә буна ҝөрә Талут падшаһын ҹаријәси илә јахынлыг етди (2 Ишм. 2:8—10; 3:6—11).

10. Нәјә ҝөрә Абсалам Аллаһа садиг дејилди?

10 Давудун оғлу Абсалам тәвазөкар олмадығы үчүн Аллаһа да садиг дејилди. О, өзү үчүн ҹәнҝ арабасы вә атлар һазырламышды, һәмчинин габағында гачмаға әлли адам гојмушду (2 Ишм. 15:1). Үстәлик, о, халгын үрәјини овламышды. Абнур кими, Абсалам да билирди ки, Јеһова Давуду Исраилин падшаһы тәјин едиб, буна бахмајараг, ону өлдүрмәк истәјирди (2 Ишм. 15:13, 14; 17:1—4).

11. Абнур, Абсалам вә Бәрух барәдә јазыланлардан өзүмүз үчүн нә ҝөтүрә биләрик?

11 Абнурун вә Абсаламын нүмунәси ајдын ҝөстәрир ки, инсан тәвазөкар олмајанда, јүксәк мөвгејә ҹан атанда она Аллаһа садиг галмаг чәтин олур. Сөзсүз ки, Јеһованын садиг хидмәтчиси белә худбин вә пис јолу тутмајаҹаг. Лакин вар-дөвләт вә ја престижли иш арзусу мәсиһинин руһанилијинә хәләл јетирә биләр. Мүгәддәс Китабда  тәфәррүаты илә дејилмәсә дә, Әрәмјанын катиби Бәрух бир ара башга шејләр арзуламаға башламышды. Артыг Јеһоваја хидмәт етмәк она севинҹ ҝәтирмирди. Јеһова Бәруха демишди: «Мән бүтүн өлкәни — тикдијими дағыдырам, әкдијими гопардырам. Сәнсә өзүн үчүн бөјүк шејләр арзулајырсан. Арзулама» (Әрм. 45:4, 5). Бәрух бу мәсләһәти гәбул етмишди. Јахшы оларды ки, биз дә Аллаһын бу сөзләрини јадымызда сахлајаг. Ахы Аллаһ тезликлә бу шәр дүнјаны мәһв едәҹәк.

12. Нәјә ҝөрә худбин истәкләрин далынҹа дүшсәк, Аллаһа садиг гала билмәрик?

12 Мексикада јашајан Даниел Аллаһла өз худбин истәкләринин арасында галмышды. О, иманына шәрик олмајан бир гызла аилә гурмаг истәјирди. Даниел дејир: «Мән өнҹүл хидмәтинә башлајандан сонра да гызла јазышырдым. Ахырда өзүмү сындырыб мәсәләни бир тәҹрүбәли ағсаггала данышдым. О, мәнә баша салды ки, Аллаһа садиг олмаг истәјирәмсә, ҝәрәк гыза даһа јазмајым. Чохлу дуа етдикдән, ҝөз јашы төкдүкдән сонра мән белә дә етдим. Чох кечмәмиш хидмәтдән севинҹ дујмаға башладым». Сонралар Даниел јахшы бир баҹы илә аилә гурду. Инди о, рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едир.

МҮЛАЈИМЛИК

Һәмиманлынызын ҹидди ҝүнаһ етдијини билсәниз, сәдагәтлә ону руһани көмәк алмаға тәшвиг едәҹәксиниз? (14-ҹү абзаса бахын)

13. Давуд ҝүнаһ ишләдәндә Натан һәм Аллаһа, һәм дә она неҹә садиг галды?

13 Јеһоваја садиг олсаг, башгаларына да садиг олуб онлара көмәк едә биләрик. Натан пејғәмбәр Аллаһа сәдагәтини горуја-горуја Давуд падшаһа да садиг галмышды. Давуд зина едәндән вә гадынын әринин гәтлини тәшкил едәндән сонра Јеһова Натан пејғәмбәри ҝөндәрмишди ки, ҝедиб Давуду тәнбеһ етсин. Пејғәмбәр Давуда садиг олса да, Јеһоваја табе олуб ҹәсарәтлә давранды. Амма о, ејни заманда ағылла һәрәкәт етди вә Давудла мүлајим шәкилдә данышды. Давуда ҝүнаһынын нә дәрәҹәдә ағыр олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн бир әһвалат сөјләди. Һәмин әһвалатда бир касыбын вур-тут бирҹә гузусу олур, варлы киши исә өз һејванларына гыјмајыб онун гузусуну кәсир. Давуд варлынын һагсыз әмәлинә ҝөрә гәзәбләнәндә Натан она деди: «Һәмин адам сәнсән!» Давуд мәтләби анлады! (2 Ишм. 12:1—7, 13).

14. Сиз һәм Јеһоваја, һәм дә достунуза вә ја гоһумунуза неҹә садиг гала биләрсиниз?

14 Ики од арасында галанда мүлајимлик сизә көмәк едә биләр. Мәсәлән, тутаг ки,  һансыса һәмиманлынын ҹидди ҝүнаһ ишләтдијини дәгиг билирсиниз. Сизә елә ҝәлә биләр ки, она садиг галмалысыныз. Әҝәр о, сизин јахын достунуз вә ја гоһумунуздурса, бу һисс сиздә лап ҝүҹлү ола биләр. Амма ҝүнаһы өрт-басдыр етсәниз, Аллаһа сәдагәтсизлик ҝөстәрәҹәксиниз. Һалбуки сиз ән биринҹи Јеһоваја садиг олмалысыныз. Она ҝөрә дә Натан пејғәмбәр кими, мүлајим, ејни заманда гәти олун. Достунузу, јахуд гоһумунузу ағсаггаллардан көмәк истәмәјә тәшвиг един. Әҝәр мүәјјән вахт әрзиндә о, буну етмәсә, онда Аллаһа сәдагәтдән ирәли ҝәләрәк өзүнүз мәсәләни ағсаггаллара данышмалысыныз. Белә етмәклә сиз һәм Јеһоваја садиг галаҹагсыныз, һәм дә достунуза, гоһумунуза јахшылыг едәҹәксиниз. Ахы мәсиһи ағсаггаллар ону мүлајимҹәсинә дүзәлтмәјә чалышаҹаглар. (Лавилиләр 5:1; Галатијалылара 6:1 ајәләрини охујун.)

ҸӘСАРӘТ

15, 16. Нәјә ҝөрә Хушај Аллаһа садиг галмаг үчүн ҹәсарәтли олмалы иди?

15 Аллаһа садиг галмаг үчүн Хушај ҹәсарәтли олмалы иди. Хушај Давуд падшаһын вәфалы досту иди. Анҹаг Давудун оғлу Абсалам халгын үрәјини әлә аланда, Јерусәлими вә тахт-таҹы тутмаг истәјәндә онун сәдагәти сынаға чәкилди (2 Ишм. 15:13; 16:15). Давуд шәһәрдән гачды. Бәс ҝөрәсән Хушај нә едәҹәкди? Инди Абсаламын тәрәфинә кечиб она садиг галаҹагды, јохса башыны ҝөтүрүб гачан гоҹа падшаһын јанында олаҹагды? Хушај Аллаһын тәјин етдији падшаһа садиг галмаға әзмли иди. О, Зејтун дағында Давудун габағына чыхды (2 Ишм. 15:30, 32).

16 Давуд Хушајдан хаһиш етди ки, Јерусәлимә гајытсын, өзүнү Абсаламын досту кими апарсын вә Әхтуфилин мәсләһәтини һечә чыхартсын. Хушај һәјатыны ода атыб Јеһоваја садиг галды вә Давудун хаһишини јеринә јетирди. Давуд неҹә дуа етмишдисә, елә дә олду, Хушај Әхтуфилин мәсләһәтини һечә чыхартды (2 Ишм. 15:31; 17:14).

17. Аллаһа садиг олмаг үчүн нәјә ҝөрә ҹәсарәт лазымдыр?

17 Биз дә Јеһоваја садиг галмаг үчүн ҹәсарәтли олмалыјыг. Чохларымыз Аллаһа садиг галмаг үчүн аилә үзвләримизин, иш јолдашларымызын, һөкумәт нүмајәндәләринин тәзјиги гаршысында мәтин галырыг. Мәсәлән, Јапонијада Таро адлы гардаш ушаглыгдан валидејнләринә гулаг асмыш, онлара итаәт етмишди. О, буну садәҹә борҹ һиссиндән ирәли ҝәләрәк етмирди. О, һәгигәтән дә валидејнләрини севиндирмәк истәјирди. Анҹаг сонралар Таро Јеһованын Шаһидләри илә таныш олду. Валидејнләри Таронун онларла отуруб-дурмасына гаршы чыхдылар. Тароја јығынҹаглара ҝетмәк гәрарына ҝәлдијини онлара демәк чох чәтин иди. О дејир: «Онлар елә гәзәбләнмишдиләр ки, илләрлә мәнә евә ҝәлмәји гадаған етдиләр. Мән гәрарымын үстүндә дурмаг үчүн дуа едиб Аллаһдан ҹәсарәт истәјирдим. Инди хејли јумшалыблар. Мән тез-тез онлара баш чәкирәм». (Мәсәлләр 29:25 ајәсини охујун.)

18. Бу мәгаләдән нә өјрәндиниз?

18 Ҝәлин биз дә, Давуд, Јонатан, Натан вә Хушај кими, Аллаһа садиг олуб, бунун ҝәтирдији бөјүк севинҹи дадаг. Ејни заманда Абнур вә Абсаламын сәдагәтсизлијиндән өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрәк. Сөзсүз ки, биз дә, Давуд кими, Јеһоваја бағлы галмаг истәјирик. Дүздүр, биз гејри-камил инсанларыг, буна ҝөрә дә сәһвләрдән там гача билмәрик. Анҹаг сүбут едә биләрик ки, Јеһоваја сәдагәт үрәјимиздә биринҹи јердәдир.

^ [1] (7-ҹи абзас) Бәзи адлар дәјишдирилиб.